صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۱.۳۱ ۲۳.۲۹ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۱۷) ۲۲.۱۹ (۴۶.۸۲)
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰.۰۷ ۰.۶۵ ۲۷.۹ ۹۵۳.۳۱
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۰.۰۹ ۲.۶۶ ۴۰.۱۵ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۸ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۴ ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۲۲.۲۶ ۵۵.۶۷
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۶۴) ۲۲.۲۷ (۹۰.۳۴)
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۱۲ ۰.۹۲ ۵۲.۳۲ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۱ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۱ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۳ ۰
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۶۶ ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۶۵ ۲۴.۶۳ ۹۵۸.۳۶
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۶۴) ۲۲.۳۸ (۹۰.۳۸)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۱۱ ۰.۴۴ ۴۹.۸۱ ۳۹۶.۷۱
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۶ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۷ ۰