صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۰۹۵,۷۸۰ ۲.۵۶ ۶,۸۲۸,۳۴۵ ۳.۷۱ ۶,۴۸۰,۶۰۳ ۳.۵۶ ۵,۹۷۷,۳۲۰ ۳.۳
سایر سهام ۱,۱۰۶,۳۸۲ ۲.۵۹ ۸,۷۹۲,۶۷۶ ۴.۷۷ ۹,۲۰۸,۶۸۴ ۵.۰۵ ۹,۳۲۳,۶۶۴ ۵.۱۴
اوراق مشارکت ۳۴,۴۶۳,۱۹۰ ۸۰.۵۹ ۱۴۸,۹۱۱,۰۸۳ ۸۰.۸۸ ۱۴۷,۹۲۹,۰۱۹ ۸۱.۱۶ ۱۴۱,۴۷۲,۶۳۲ ۷۷.۹۹
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴,۹۸۹,۶۴۷ ۱۱.۶۷ ۱۰,۸۵۵,۴۱۸ ۵.۹ ۹,۲۵۹,۷۲۷ ۵.۰۸ ۱۵,۳۴۴,۷۷۸ ۸.۴۶
سایر دارایی‌ها ۱۲۱,۸۶۳ ۰.۲۸ ۲۸۵,۸۶۶ ۰.۱۶ ۲۴۹,۸۴۴ ۰.۱۴ ۲۲۹,۱۷۰ ۰.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۴,۹۱۹,۵۶۲ ۱۱.۵ ۸,۴۳۴,۴۷۶ ۴.۵۸ ۹,۱۵۱,۳۵۸ ۵.۰۲ ۹,۰۴۵,۱۱۳ ۴.۹۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد