صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۳۷۶,۸۵۹ ۲.۵۵ ۵,۰۱۲,۳۶۱ ۲.۴۲ ۵,۲۶۲,۶۹۱ ۲.۴۸ ۵,۰۴۲,۱۱۹ ۲.۳۱
سایر سهام ۲,۰۶۶,۱۴۶ ۳.۸۳ ۱۸,۱۸۰,۶۳۰ ۸.۷۸ ۱۷,۸۲۰,۴۲۰ ۸.۴ ۷,۹۳۲,۱۲۰ ۳.۶۳
اوراق مشارکت ۴۳,۴۷۲,۰۰۰ ۸۰.۵۳ ۱۶۲,۳۲۸,۸۲۱ ۷۸.۳۹ ۱۶۴,۳۹۰,۱۶۶ ۷۷.۵ ۱۷۸,۰۹۳,۷۷۲ ۸۱.۵۷
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵,۳۰۸,۷۴۴ ۹.۸۳ ۱۱,۰۵۷,۹۵۰ ۵.۳۴ ۱۳,۲۷۲,۱۱۹ ۶.۲۶ ۱۶,۴۵۰,۸۸۳ ۷.۵۳
سایر دارایی‌ها ۱۶۳,۰۴۴ ۰.۳ ۶۱۷,۹۲۰ ۰.۳ ۵۹۳,۷۸۵ ۰.۲۸ ۲۸۴,۱۲۷ ۰.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۶,۲۲۴,۸۸۶ ۱۱.۵۳ ۹,۸۸۰,۶۳۲ ۴.۷۷ ۱۰,۷۷۶,۲۳۰ ۵.۰۸ ۱۰,۵۴۰,۵۸۳ ۴.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد