صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۰۰,۵۲۸ ۴.۰۵ ۳,۲۹۸,۴۱۵ ۲.۶۹ ۱,۹۵۸,۹۳۶ ۱.۴۹ ۱,۹۶۰,۶۴۱ ۱.۵۳
اوراق ۸,۳۸۱,۳۶۱ ۶۷.۸۸ ۸۰,۵۲۹,۷۳۱ ۶۵.۶۳ ۹۸,۵۷۱,۳۸۵ ۷۴.۸۹ ۹۷,۰۸۶,۲۸۸ ۷۵.۶۸
وجه نقد ۳,۴۲۷,۸۲۱ ۲۷.۷۶ ۳۸,۶۶۰,۵۵۵ ۳۱.۵۱ ۳۰,۹۷۷,۷۰۰ ۲۳.۵۳ ۲۹,۱۴۹,۵۸۱ ۲۲.۷۲
سایر دارایی ها ۳۷,۱۷۸ ۰.۳ ۲۱۲,۹۳۳ ۰.۱۷ ۱۲۰,۰۶۱ ۰.۰۹ ۹۲,۳۷۲ ۰.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶۲,۲۶۵ ۲.۱۲ ۱,۷۳۷,۰۲۶ ۱.۴۲ ۱,۱۷۳,۲۳۳ ۰.۸۹ ۱,۰۹۴,۳۳۲ ۰.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد