صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۰,۶۶۴ ۴.۹۷ ۷۷۱,۲۴۶ ۵.۹۲ ۹۶۱,۹۴۷ ۶.۴۱ ۸۲۱,۱۴۸ ۵.۱۳
اوراق ۲,۳۵۵,۲۱۳ ۸۹.۷۵ ۱۱,۲۹۱,۲۳۴ ۸۶.۸۱ ۱۳,۰۰۰,۱۱۷ ۸۶.۶۶ ۱۳,۵۴۰,۵۴۶ ۸۴.۷۳
وجه نقد ۱۳۱,۹۴۹ ۵.۰۲ ۹۱۵,۶۸۲ ۷.۰۴ ۹۸۲,۶۷۸ ۶.۵۵ ۱,۶۱۲,۴۰۷ ۱۰.۰۸
سایر دارایی ها ۶,۴۸۵ ۰.۲۴ ۳۵,۷۳۴ ۰.۲۷ ۶۱,۹۹۵ ۰.۴۱ ۱۱,۹۲۴ ۰.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰۴,۷۹۵ ۳.۹۹ ۴۰۶,۱۶۶ ۳.۱۲ ۴۱۰,۶۸۸ ۲.۷۳ ۲۷۷,۶۹۷ ۱.۷۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد