صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۱۹,۸۱۰ ۵.۳۵ ۲,۷۲۶,۹۶۵ ۵.۷۷ ۳,۱۴۱,۴۵۵ ۵.۱ ۲,۴۰۳,۳۲۳ ۳.۵۹
اوراق ۴,۵۶۰,۹۲۴ ۷۶.۲۷ ۲۷,۰۹۷,۹۵۴ ۵۷.۳۴ ۲۹,۰۱۷,۲۸۸ ۴۷.۰۷ ۳۴,۳۸۸,۸۶۰ ۵۱.۴۲
وجه نقد ۱,۰۶۹,۴۴۳ ۱۷.۸۸ ۱۷,۱۲۱,۲۸۱ ۳۶.۲۳ ۲۹,۰۲۳,۲۹۰ ۴۷.۰۸ ۳۰,۰۴۱,۸۴۸ ۴۴.۹۲
سایر دارایی ها ۲۹,۵۲۰ ۰.۴۹ ۳۱۳,۶۰۵ ۰.۶۶ ۴۶۰,۲۸۴ ۰.۷۵ ۳۹,۵۱۲ ۰.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۶۷,۶۳۳ ۲.۸ ۱,۰۸۵,۲۴۷ ۲.۳ ۱,۴۳۳,۶۸۹ ۲.۳۳ ۱,۲۰۴,۵۱۶ ۱.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد