صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۵۳,۹۰۰ ۴.۹۵ ۹۵۷,۶۴۰ ۵.۳۵ ۱,۰۳۵,۸۷۰ ۵.۰۳ ۱,۱۳۱,۲۵۹ ۵.۰۸
اوراق ۲,۷۴۸,۱۰۷ ۸۸.۳۹ ۱۴,۹۶۲,۶۶۹ ۸۳.۵۹ ۱۷,۶۰۲,۰۹۰ ۸۵.۴۴ ۱۸,۴۲۵,۸۷۵ ۸۲.۷۵
وجه نقد ۱۹۲,۰۷۷ ۶.۱۸ ۱,۷۶۸,۷۵۵ ۹.۸۸ ۱,۷۳۶,۰۴۱ ۸.۴۳ ۲,۷۰۴,۳۴۰ ۱۲.۱۴
سایر دارایی ها ۱۵,۵۴۸ ۰.۵ ۲۱۷,۴۷۵ ۱.۲۱ ۲۳۲,۱۵۱ ۱.۱۳ ۱۱,۶۴۵ ۰.۰۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۰,۵۲۳ ۳.۵۵ ۳۵۲,۷۳۰ ۱.۹۷ ۳۲۰,۰۰۲ ۱.۵۵ ۳۵۴,۲۰۴ ۱.۵۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد