صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۱۰۴,۰۳۵ ۳.۶ ۹,۴۱۱,۹۳۳ ۶.۱۱ ۱۰,۶۷۷,۶۴۵ ۶.۵۴ ۱۱,۱۱۱,۰۹۷ ۶.۸۵
اوراق ۲۴,۴۶۷,۳۰۹ ۷۹.۸۴ ۱۲۸,۲۰۷,۵۲۴ ۸۳.۱۸ ۱۳۷,۱۹۳,۶۷۶ ۸۴.۰۸ ۱۴۰,۲۲۰,۷۷۰ ۸۶.۴۵
وجه نقد ۴,۶۱۵,۶۵۶ ۱۵.۰۶ ۹,۷۷۰,۲۵۷ ۶.۳۴ ۸,۰۱۱,۳۱۸ ۴.۹۱ ۳,۴۳۷,۴۱۵ ۲.۱۲
سایر دارایی‌ها ۹۲,۷۰۸ ۰.۳ ۸۵۵,۳۱۹ ۰.۵۵ ۵۷۹,۳۷۵ ۰.۳۶ ۵۹۸,۲۴۷ ۰.۳۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۰۸,۰۲۲ ۱.۹۸ ۴,۹۳۳,۸۶۱ ۳.۲ ۵,۱۲۲,۴۵۸ ۳.۱۴ ۵,۳۰۳,۶۲۷ ۳.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۸۰۹,۵۷۹ ۹.۱۷ ۵,۸۸۴,۱۰۰ ۳.۸۲ ۶,۷۰۰,۴۹۹ ۴.۱۱ ۶,۸۲۷,۰۹۸ ۴.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد