صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۵۲۵,۳۴۷ ۱.۸۵ ۲,۹۱۷,۶۳۹ ۰.۷۵ ۲,۹۵۱,۶۲۰ ۰.۷۵ ۱,۰۶۶,۶۷۳ ۰.۲۷
سایر سهام ۲,۱۵۵,۴۱۲ ۲.۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۰,۵۲۴ ۰.۰۷
اوراق مشارکت ۶۶,۴۰۴,۷۳۴ ۸۰.۵۰ ۲۶۴,۴۵۹,۳۱۱ ۶۷.۷۳ ۲۵۴,۰۹۰,۵۲۱ ۶۴.۲۹ ۲۵۰,۸۲۴,۷۰۳ ۶۲.۷۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۹,۲۰۵,۳۹۶ ۱۱.۱۶ ۱۰۳,۴۶۷,۶۵۵ ۲۶.۵ ۱۱۵,۶۴۷,۲۲۶ ۲۹.۲۶ ۱۲۱,۶۸۶,۳۵۸ ۳۰.۴۴
سایر دارایی‌ها ۲۱۹,۴۹۷ ۰.۲۷ ۱,۳۱۳,۰۸۵ ۰.۳۴ ۱,۶۵۹,۴۷۵ ۰.۴۲ ۲,۸۸۶,۳۵۶ ۰.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۸,۷۴۵,۳۹۴ ۱۰.۶۰ ۱۹,۷۹۴,۵۸۳ ۵.۰۷ ۲۲,۴۹۰,۴۲۰ ۵.۶۹ ۲۳,۰۲۳,۳۳۹ ۵.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد