صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۳۸,۰۰۳ ۳.۱۳ ۵,۷۸۷,۰۱۶ ۴.۲۳ ۷,۰۱۴,۱۰۳ ۵.۰۵ ۷,۳۷۹,۶۰۹ ۵.۲۳
اوراق ۲۱,۲۴۴,۹۴۵ ۷۹.۲۹ ۱۲۰,۳۶۳,۸۲۰ ۸۷.۹۴ ۱۱۸,۲۰۴,۹۷۱ ۸۵.۱۲ ۱۲۰,۷۳۶,۱۶۴ ۸۵.۵۴
وجه نقد ۴,۴۴۱,۶۳۱ ۱۶.۵۸ ۶,۴۴۶,۷۴۷ ۴.۷۱ ۷,۶۸۸,۶۸۱ ۵.۵۴ ۷,۶۷۶,۱۶۸ ۵.۴۴
سایر دارایی‌ها ۷۷,۲۰۵ ۰.۲۹ ۶۵۱,۶۹۷ ۰.۴۸ ۱,۳۶۷,۱۵۴ ۰.۹۸ ۵۳۲,۹۰۲ ۰.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۷۲,۰۴۷ ۱.۷۶ ۳,۴۷۸,۴۴۷ ۲.۵۴ ۴,۱۲۴,۴۶۷ ۲.۹۷ ۴,۳۳۹,۳۱۰ ۳.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۶۸۷,۱۴۱ ۶.۳ ۳,۶۱۵,۳۵۹ ۲.۶۴ ۴,۵۹۸,۰۵۰ ۳.۳۱ ۴,۸۱۴,۶۴۲ ۳.۴۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد