صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۴۹۵,۴۰۸ ۲.۴۷ ۴,۴۰۶,۵۲۱ ۱.۸۹ ۲,۴۰۱,۳۲۴ ۰.۹۶ ۱,۳۲۲,۱۹۵ ۰.۵۳
سایر سهام ۲,۴۱۹,۷۳۲ ۴.۰۰ ۸,۸۵۴,۰۸۰ ۳.۷۸ ۲,۳۸۴,۴۶۳ ۰.۹۵ -۹۲,۹۱۱ -۰.۰۴
اوراق مشارکت ۴۸,۷۴۸,۸۹۰ ۸۰.۵۶ ۱۹۰,۸۴۷,۹۱۹ ۸۱.۶۶ ۲۱۵,۳۳۰,۳۸۲ ۸۵.۷۴ ۲۲۳,۶۴۲,۴۷۴ ۸۹.۵۸
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵,۶۵۶,۹۳۲ ۹.۳۵ ۱۵,۳۵۲,۵۳۲ ۶.۵۷ ۱۴,۹۰۸,۸۲۶ ۵.۹۴ ۱۰,۳۰۰,۳۲۲ ۴.۱۳
سایر دارایی‌ها ۱۸۴,۶۸۶ ۰.۳۱ ۷۸۱,۲۱۱ ۰.۳۳ ۱,۳۲۲,۵۸۲ ۰.۵۳ ۱۳۰,۴۹۲ ۰.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۷,۰۸۷,۶۲۲ ۱۱.۷۱ ۱۳,۴۵۸,۴۶۳ ۵.۷۶ ۱۴,۷۹۹,۰۲۲ ۵.۸۹ ۱۴,۳۴۹,۷۳۱ ۵.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد