صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۲۳,۴۳۷ ۴.۹۶ ۳,۴۹۲,۰۹۸ ۴.۲۳ ۴,۴۷۳,۹۲۵ ۴.۵۲ ۵,۳۹۷,۳۵۹ ۵.۷
اوراق ۵,۸۷۳,۴۶۲ ۶۸.۸۲ ۴۲,۶۵۰,۵۹۴ ۵۱.۶۵ ۵۸,۳۸۸,۰۹۰ ۵۹.۰۲ ۶۳,۱۵۴,۴۷۷ ۶۶.۶۴
وجه نقد ۲,۲۰۷,۲۷۰ ۲۵.۸۶ ۳۶,۲۵۵,۸۹۸ ۴۳.۹۱ ۳۵,۹۶۷,۸۳۷ ۳۶.۳۶ ۲۶,۰۶۷,۳۰۰ ۲۷.۵۱
سایر دارایی ها ۳۰,۵۴۱ ۰.۳۶ ۱۷۸,۳۱۹ ۰.۲۲ ۹۳,۶۴۲ ۰.۰۹ ۱۴۷,۹۵۱ ۰.۱۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲۴,۲۰۸ ۲.۶۳ ۱,۸۲۷,۸۸۹ ۲.۲۱ ۲,۵۳۹,۶۶۴ ۲.۵۷ ۳,۱۵۰,۵۴۵ ۳.۳۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد