صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴,۷۸۸,۳۶۸ ۴.۹۱ ۶,۲۹۷,۵۹۲ ۱.۲۹ ۶,۴۲۵,۳۹۵ ۱.۲۳ ۶,۴۷۹,۳۲۹ ۱.۲
سایر سهام -۳,۵۱۹,۴۲۵ -۳.۶۱ -۵,۰۷۴,۷۷۱ -۱.۰۴ -۵,۱۸۶,۶۵۴ -۰.۹۹ -۵,۲۲۹,۹۸۷ -۰.۹۶
اوراق مشارکت ۷۳,۵۶۴,۱۶۹ ۷۵.۳۶ ۲۵۰,۸۵۶,۱۴۱ ۵۱.۲۲ ۲۵۵,۹۹۷,۵۰۱ ۴۸.۹۳ ۲۶۰,۷۱۱,۶۳۸ ۴۸.۱
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۶,۳۸۵,۰۵۵ ۱۶.۷۹ ۲۱۲,۶۱۲,۱۹۵ ۴۳.۴۱ ۲۴۱,۶۲۳,۵۳۸ ۴۶.۱۸ ۲۵۴,۰۸۰,۹۱۲ ۴۶.۸۸
سایر دارایی‌ها ۳۲۳,۰۸۵ ۰.۳۳ ۳,۱۲۸,۴۸۳ ۰.۶۴ ۳,۵۵۷,۹۶۹ ۰.۶۸ ۴,۹۰۶,۹۲۵ ۰.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۵,۲۴۱,۵۴۷ ۱۵.۶۱ ۱۴,۴۳۹,۲۴۱ ۲.۹۵ ۱۳,۳۰۰,۴۲۱ ۲.۵۴ ۱۳,۶۵۵,۶۵۰ ۲.۵۲
شمش و طلا ۷,۵۳۷,۴۷۶ ۷.۷۲ ۷,۴۷۸,۲۱۴ ۱.۵۳ ۷,۴۶۶,۳۱۳ ۱.۴۳ ۷,۴۱۸,۷۷۷ ۱.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد