صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲۸,۶۲۱ ۵.۱۵ ۱,۵۷۷,۴۱۸ ۵.۵۱ ۱,۷۸۲,۴۲۷ ۵.۴۸ ۱,۸۵۵,۰۳۱ ۴.۹۹
اوراق ۳,۷۸۹,۳۰۵ ۸۵.۳۴ ۲۲,۵۲۴,۶۳۰ ۷۸.۶۲ ۲۵,۱۹۵,۴۷۶ ۷۷.۳۹ ۲۵,۵۰۴,۷۶۱ ۶۸.۶۵
وجه نقد ۳۹۹,۸۱۴ ۹ ۴,۳۸۶,۴۱۲ ۱۵.۳۱ ۵,۱۹۳,۴۱۰ ۱۵.۹۵ ۹,۷۸۴,۱۱۸ ۲۶.۳۳
سایر دارایی ها ۲۲,۲۶۳ ۰.۵ ۱۶۱,۷۲۵ ۰.۵۶ ۳۸۳,۸۱۵ ۱.۱۸ ۸,۹۸۷ ۰.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۱,۴۱۹ ۲.۹۶ ۵۱۵,۱۷۹ ۱.۸ ۵۹۳,۱۶۷ ۱.۸۲ ۶۱۷,۶۰۰ ۱.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد