صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۴۹۵,۱۳۳ ۴.۲۶ ۱۲,۱۷۱,۹۲۰ ۷.۸۲ ۱۳,۷۶۴,۱۶۸ ۸.۸۱ ۱۲,۶۹۶,۰۳۷ ۸.۱۸
اوراق ۲۸,۲۴۸,۸۸۴ ۸۰.۴۸ ۱۳۰,۴۱۳,۱۹۸ ۸۳.۷۹ ۱۲۷,۶۸۰,۸۸۵ ۸۱.۷۱ ۱۲۷,۷۰۵,۴۰۶ ۸۲.۳۲
وجه نقد ۴,۶۴۴,۲۹۲ ۱۳.۲۳ ۵,۴۵۵,۴۱۱ ۳.۵۱ ۶,۹۶۲,۶۷۸ ۴.۴۶ ۷,۵۵۸,۰۳۳ ۴.۸۷
سایر دارایی‌ها ۱۱۰,۶۳۵ ۰.۳۲ ۵۹۶,۶۴۲ ۰.۳۸ ۵۵۸,۷۸۳ ۰.۳۶ ۳۶۱,۰۰۵ ۰.۲۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۸۹,۴۵۱ ۲.۲۵ ۵,۷۳۷,۸۸۹ ۳.۶۹ ۶,۳۴۳,۷۴۱ ۴.۰۶ ۵,۸۴۵,۴۰۴ ۳.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۳,۸۱۵,۳۲۳ ۱۰.۸۷ ۷,۰۰۴,۰۴۳ ۴.۵ ۷,۲۹۲,۶۳۶ ۴.۶۷ ۶,۸۲۰,۶۶۲ ۴.۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد