صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۰۵,۹۶۱ ۴.۷۱ ۴۸۶,۶۳۹ ۴.۹۸ ۵۵۵,۸۲۲ ۵.۱۵ ۶۳۸,۹۶۳ ۵.۳۷
اوراق ۲,۰۳۲,۷۹۵ ۹۰.۴۹ ۸,۶۴۵,۴۶۱ ۸۸.۵۸ ۹,۵۴۳,۸۴۷ ۸۸.۴۶ ۱۰,۲۶۴,۱۵۶ ۸۶.۳۷
وجه نقد ۱۰۰,۲۲۳ ۴.۴۶ ۵۶۲,۴۵۱ ۵.۷۶ ۵۷۹,۰۲۶ ۵.۳۶ ۷۶۰,۸۷۲ ۶.۴
سایر دارایی ها ۵,۳۶۵ ۰.۲۳ ۲۵,۸۲۱ ۰.۲۶ ۲۶,۰۷۵ ۰.۲۴ ۱۳,۱۱۹ ۰.۱۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۴,۵۱۳ ۴.۲ ۳۵۸,۶۷۷ ۳.۶۷ ۳۸۰,۳۲۲ ۳.۵۲ ۳۸۲,۰۸۰ ۳.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد