صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۲۳۶,۴۳۱ ۲.۵۸ ۵,۱۸۳,۰۲۳ ۲.۶۵ ۵,۰۶۵,۶۴۳ ۲.۴۴ ۴,۹۰۳,۸۰۵ ۲.۳۷
سایر سهام ۱,۴۵۰,۱۵۶ ۳.۰۳ ۱۱,۴۶۹,۵۸۵ ۵.۸۵ ۱۵,۲۲۴,۲۷۰ ۷.۳۴ ۱۵,۱۳۹,۲۹۹ ۷.۳۱
اوراق مشارکت ۳۸,۷۰۹,۰۲۸ ۸۰.۷۹ ۱۶۱,۱۷۱,۰۷۰ ۸۲.۲۵ ۱۷۰,۳۱۶,۱۸۵ ۸۲.۰۶ ۱۷۰,۸۵۰,۹۴۸ ۸۲.۵۳
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵,۰۹۸,۲۳۳ ۱۰.۶۴ ۷,۸۵۰,۶۶۷ ۴.۰۱ ۶,۷۸۷,۰۰۱ ۳.۲۷ ۶,۱۱۲,۶۷۷ ۲.۹۵
سایر دارایی‌ها ۱۴۴,۸۹۷ ۰.۳ ۸۶۷,۷۱۰ ۰.۴۴ ۸۵۵,۶۷۸ ۰.۴۱ ۹۵۱,۷۳۹ ۰.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۵,۶۰۳,۶۸۳ ۱۱.۷ ۹,۴۰۳,۸۸۸ ۴.۸ ۹,۳۰۵,۳۳۶ ۴.۴۸ ۹,۰۵۶,۴۰۳ ۴.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد