صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۶۷,۷۰۶ ۲.۸۹ ۳,۹۰۳,۸۵۵ ۲.۸ ۴,۳۳۱,۵۶۸ ۳.۲۱ ۴,۳۱۹,۴۴۲ ۳.۲۳
اوراق ۱۷,۹۶۹,۱۴۶ ۷۷.۶۵ ۱۲۷,۵۹۱,۶۸۶ ۹۱.۵۷ ۱۲۳,۷۴۸,۸۶۴ ۹۱.۷ ۱۲۰,۹۱۸,۶۶۶ ۹۰.۴۴
وجه نقد ۴,۳۷۰,۲۴۱ ۱۸.۸۹ ۵,۳۰۴,۱۴۴ ۳.۸۱ ۳,۴۵۶,۳۴۲ ۲.۵۶ ۵,۵۹۷,۶۲۷ ۴.۱۹
سایر دارایی ها ۵۷,۰۳۴ ۰.۲۵ ۴۹۸,۷۵۵ ۰.۳۶ ۶۲۲,۳۵۴ ۰.۴۶ ۱۱۵,۶۹۵ ۰.۰۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶۸,۷۴۶ ۱.۵۹ ۲,۳۹۳,۹۲۰ ۱.۷۲ ۲,۶۰۵,۷۲۷ ۱.۹۳ ۲,۶۲۸,۸۷۵ ۱.۹۷
صندوق سرمایه گذاری ۵۴۹,۳۳۰ ۲.۳۷ ۸۷۵,۳۰۷ ۰.۶۳ ۲,۱۳۹,۱۷۴ ۱.۵۹ ۲,۷۵۴,۴۸۰ ۲.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد