صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۰۱,۴۷۸ ۵.۱ ۱,۳۴۳,۸۷۷ ۵.۵۱ ۱,۵۱۷,۴۲۳ ۵.۵۶ ۱,۷۰۲,۷۳۹ ۵.۶۷
اوراق ۳,۴۱۷,۲۷۱ ۸۶.۴۶ ۱۹,۷۵۵,۵۰۴ ۸۱ ۲۱,۸۵۶,۵۳۲ ۸۰.۰۴ ۲۳,۹۱۱,۵۹۱ ۷۹.۶۱
وجه نقد ۳۱۶,۷۱۵ ۸.۰۱ ۳,۲۳۹,۳۷۷ ۱۳.۲۸ ۳,۹۱۷,۷۸۵ ۱۴.۳۵ ۴,۴۰۶,۶۸۸ ۱۴.۶۷
سایر دارایی ها ۱۶,۶۷۳ ۰.۴۲ ۵۰,۵۶۵ ۰.۲۱ ۱۴,۹۷۳ ۰.۰۵ ۱۳,۶۴۷ ۰.۰۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۲۳,۳۷۵ ۳.۱۲ ۴۲۸,۰۳۹ ۱.۷۶ ۴۹۲,۸۱۹ ۱.۸ ۵۵۰,۵۶۸ ۱.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد