ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 91,710 4.65 377,302 4.93 418,955 4.81 452,557 5.05
اوراق 1,793,165 91.02 6,855,184 89.63 7,916,658 91.07 7,904,058 88.37
وجه نقد 79,940 4.05 395,406 5.17 312,037 3.58 57,188 0.63
سایر دارایی ها 4,903 0.24 18,341 0.23 39,359 0.45 531,823 5.94
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 85,002 4.31 310,597 4.06 333,036 3.83 350,705 3.92
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد