ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/28 452,557 5.06 % 7,904,058 88.37 % 0 0 % 57,188 0.64 % 530,273 5.95 % 350,705 3.92 %
2 1398/03/27 452,687 5.1 % 8,398,660 94.61 % 0 0 % 23,728 0.27 % 1,882 0.04 % 350,901 3.95 %
3 1398/03/26 453,962 5.18 % 8,312,307 94.77 % 0 0 % 3,295 0.04 % 1,667 0.04 % 351,623 4.01 %
4 1398/03/25 452,225 5 % 8,278,201 91.58 % 0 0 % 307,584 3.4 % 1,670 0.04 % 350,073 3.87 %
5 1398/03/24 454,136 5.17 % 8,155,285 92.78 % 0 0 % 179,859 2.05 % 345 0 % 350,199 3.98 %
6 1398/03/23 454,133 5.17 % 8,154,662 92.78 % 0 0 % 179,859 2.05 % 348 0 % 350,196 3.98 %
7 1398/03/22 454,131 5.17 % 8,154,040 92.78 % 0 0 % 179,859 2.05 % 352 0 % 350,194 3.98 %
8 1398/03/21 453,779 5.01 % 8,111,812 89.55 % 0 0 % 492,226 5.43 % 355 0 % 350,061 3.86 %
9 1398/03/20 453,941 4.95 % 8,025,430 87.56 % 0 0 % 523,480 5.71 % 162,918 1.78 % 350,411 3.82 %
10 1398/03/19 438,556 4.77 % 8,167,589 88.74 % 0 0 % 597,047 6.49 % 362 0 % 335,133 3.64 %