صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۹۶۰,۶۴۱ ۱.۵۳ % ۹۷,۰۸۶,۲۸۸ ۷۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۴۹,۵۸۱ ۲۲.۷۲ % ۹۲,۳۷۲ ۰.۰۷ % ۱,۰۹۴,۳۳۲ ۰.۸۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲,۰۲۵,۰۵۰ ۱.۵۹ % ۹۶,۷۰۳,۶۵۲ ۷۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۴۳۶,۳۹۳ ۲۲.۳۴ % ۹۶,۲۷۹ ۰.۰۸ % ۱,۱۲۶,۸۵۷ ۰.۸۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲,۰۹۰,۹۳۸ ۱.۶۹ % ۹۶,۳۹۵,۷۴۳ ۷۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ ۲۰.۴ % ۹۶,۲۳۳ ۰.۰۸ % ۱,۱۵۸,۰۲۲ ۰.۹۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲,۰۹۰,۹۳۸ ۱.۶۹ % ۹۶,۳۶۱,۶۷۴ ۷۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ ۲۰.۴ % ۹۶,۱۸۸ ۰.۰۸ % ۱,۱۵۸,۰۲۲ ۰.۹۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲,۰۹۰,۹۳۸ ۱.۶۹ % ۹۶,۳۲۷,۶۳۵ ۷۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ ۲۰.۴۱ % ۹۶,۱۴۲ ۰.۰۸ % ۱,۱۵۸,۰۲۲ ۰.۹۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۲,۰۹۰,۹۳۸ ۱.۶۹ % ۹۶,۲۹۳,۶۲۶ ۷۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ ۲۰.۴۱ % ۹۶,۰۹۷ ۰.۰۸ % ۱,۱۵۸,۰۲۲ ۰.۹۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲,۱۴۵,۶۵۷ ۱.۷۷ % ۹۵,۷۲۶,۶۶۳ ۷۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۳۳,۶۱۴ ۱۸.۹۷ % ۸۵,۸۴۷ ۰.۰۷ % ۱,۱۹۳,۸۲۲ ۰.۹۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲,۱۲۱,۹۲۹ ۱.۶۹ % ۹۵,۶۶۲,۱۰۸ ۷۶.۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۸۹,۴۰۳ ۲۱.۹۲ % ۱۰۹,۴۴۸ ۰.۰۹ % ۱,۱۷۶,۷۹۹ ۰.۹۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲,۱۴۳,۶۶۱ ۱.۶۷ % ۹۹,۷۶۴,۸۰۰ ۷۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۶۷,۷۰۵ ۲۰.۴۱ % ۱۰۹,۴۰۹ ۰.۰۹ % ۱,۱۸۲,۱۹۸ ۰.۹۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲,۱۶۷,۷۷۵ ۱.۶۷ % ۹۹,۷۲۵,۵۳۱ ۷۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۸۱,۹۴۰ ۲۱.۶۵ % ۸۸,۷۷۰ ۰.۰۷ % ۱,۱۵۷,۳۶۸ ۰.۸۹ %