صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۱۴۷,۶۷۸ ۵.۴۱ % ۱۸,۴۶۳,۷۶۵ ۸۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۹,۱۹۸ ۷.۵۸ % ۶,۰۹۰ ۰.۰۵ % ۳۵۶,۹۹۶ ۱.۶۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۱۳۱,۲۵۹ ۵.۰۸ % ۱۸,۴۲۵,۸۷۵ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۴,۳۴۰ ۱۲.۱۴ % ۶,۰۹۵ ۰.۰۵ % ۳۵۴,۲۰۴ ۱.۵۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۱۲۶,۱۸۱ ۵.۲۸ % ۱۷,۴۱۷,۲۶۹ ۸۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۸۶,۶۲۱ ۱۳.۰۶ % ۶,۱۰۰ ۰.۰۵ % ۳۴۹,۹۵۲ ۱.۶۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۱۰۸,۹۶۳ ۵.۳۲ % ۱۷,۴۰۳,۱۲۳ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۰۵ ۰.۰۶ % ۳۴۳,۹۱۲ ۱.۶۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۱۰۸,۹۴۶ ۵.۳۲ % ۱۷,۳۹۸,۰۶۰ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۴۳ ۱۱.۲۲ % ۶,۱۱۰ ۰.۰۶ % ۳۴۳,۸۹۵ ۱.۶۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۱۰۸,۹۲۷ ۵.۳۲ % ۱۷,۳۹۳,۰۳۸ ۸۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۳۴۰,۷۰۷ ۱۱.۲۳ % ۶,۱۱۵ ۰.۰۶ % ۳۴۳,۸۷۶ ۱.۶۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۱۰۴,۸۹۹ ۵.۲۹ % ۱۷,۳۸۶,۰۵۸ ۸۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۱,۲۲۳ ۱۱.۴۹ % ۶,۱۲۰ ۰.۰۶ % ۳۴۴,۹۶۴ ۱.۶۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۱۰۸,۱۱۶ ۵.۲۸ % ۱۷,۳۶۹,۶۰۳ ۸۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۴,۲۹۴ ۱۱.۹۷ % ۶,۱۲۵ ۰.۰۶ % ۳۴۶,۴۳۱ ۱.۶۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۹۷,۴۷۵ ۵.۲۲ % ۱۷,۹۰۳,۳۳۷ ۸۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۰,۵۷۴ ۹.۵۷ % ۶,۱۳۰ ۰.۰۶ % ۳۴۵,۵۸۳ ۱.۶۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۸۷,۵۶۳ ۵.۱۹ % ۱۷,۸۹۸,۴۵۴ ۸۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۱,۹۷۷ ۹.۴۱ % ۶,۱۳۵ ۰.۰۶ % ۳۴۰,۰۶۴ ۱.۶۲ %