صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۵,۳۹۷,۳۵۹ ۵.۷ % ۶۳,۱۵۴,۴۷۷ ۶۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۰۶۷,۳۰۰ ۲۷.۵۱ % ۱۴۷,۹۵۱ ۰.۱۶ % ۳,۱۵۰,۵۴۵ ۳.۳۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۵,۴۶۴,۴۲۹ ۵.۷۹ % ۶۳,۱۲۷,۰۰۸ ۶۶.۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۱۹,۴۳۱ ۲۷.۱۵ % ۱۴۴,۶۴۰ ۰.۱۵ % ۳,۱۵۶,۲۳۵ ۳.۳۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۵,۱۲۸,۴۰۷ ۵.۵۹ % ۶۳,۰۴۵,۳۲۳ ۶۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۲۰,۳۰۶ ۲۵.۵۳ % ۱۴۱,۳۳۰ ۰.۱۵ % ۳,۱۱۰,۴۶۶ ۳.۳۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۵,۱۲۸,۴۰۱ ۵.۵۹ % ۶۳,۹۹۵,۲۱۸ ۶۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۰,۵۶۶ ۲۴.۴۸ % ۱۴۱,۷۱۷ ۰.۱۵ % ۳,۱۱۰,۴۵۹ ۳.۳۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۵,۱۲۷,۷۳۵ ۵.۵۹ % ۶۳,۹۷۵,۳۸۹ ۶۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۰,۵۶۶ ۲۴.۴۸ % ۱۳۸,۳۸۶ ۰.۱۵ % ۳,۱۰۹,۷۹۳ ۳.۳۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۵,۱۲۷,۷۳۵ ۵.۵۹ % ۶۳,۹۵۵,۵۷۸ ۶۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۰,۵۶۶ ۲۴.۴۹ % ۱۳۵,۰۵۷ ۰.۱۵ % ۳,۱۰۹,۷۹۳ ۳.۳۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۴,۹۷۳,۹۳۵ ۵.۳۲ % ۶۳,۹۲۲,۰۴۸ ۶۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۸,۹۸۹ ۲۶.۱۶ % ۱۲۵,۷۴۱ ۰.۱۳ % ۲,۹۸۰,۴۷۱ ۳.۱۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۴,۸۳۷,۰۹۶ ۴.۸۴ % ۶۳,۷۹۲,۴۰۹ ۶۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۱۳۱,۰۸۳ ۳۱.۱۷ % ۱۲۲,۴۱۸ ۰.۱۲ % ۲,۸۷۷,۵۰۰ ۲.۸۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۴,۷۰۲,۴۹۸ ۴.۸ % ۶۴,۷۶۸,۰۷۵ ۶۶.۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۳۸۹,۶۶۸ ۲۸.۹۸ % ۱۱۹,۰۹۶ ۰.۱۲ % ۲,۷۶۱,۱۳۴ ۲.۸۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۴,۵۵۷,۶۸۰ ۴.۷۲ % ۶۴,۶۹۱,۸۴۳ ۶۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۹۶,۷۵۸ ۲۸.۲۴ % ۱۱۵,۷۷۷ ۰.۱۲ % ۲,۶۵۰,۳۶۲ ۲.۷۴ %