ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/03 344,006 5.09 % 6,402,925 94.82 % 0 0 % 4,230 0.06 % 1,236 0.03 % 294,215 4.36 %
2 1398/02/02 345,648 5.1 % 6,429,122 94.84 % 0 0 % 3,188 0.05 % 1,239 0.03 % 295,015 4.35 %
3 1398/02/01 346,639 5.12 % 6,426,255 94.84 % 0 0 % 1,587 0.02 % 1,242 0.03 % 295,380 4.36 %
4 1398/01/31 346,639 5.12 % 6,425,431 94.84 % 0 0 % 1,587 0.02 % 1,245 0.03 % 295,380 4.36 %
5 1398/01/30 345,358 5.08 % 6,428,349 94.56 % 0 0 % 5,055 0.07 % 19,710 0.3 % 294,357 4.33 %
6 1398/01/29 345,358 5.08 % 6,427,527 94.56 % 0 0 % 5,055 0.07 % 19,713 0.3 % 294,357 4.33 %
7 1398/01/28 345,358 5.08 % 6,426,706 94.55 % 0 0 % 5,055 0.07 % 19,716 0.3 % 294,357 4.33 %
8 1398/01/27 347,664 5.08 % 6,432,376 93.99 % 0 0 % 48,115 0.7 % 15,709 0.24 % 295,860 4.32 %
9 1398/01/26 357,521 5.17 % 6,434,599 93.05 % 0 0 % 121,694 1.76 % 1,210 0.03 % 297,441 4.3 %
10 1398/01/25 352,983 5.01 % 6,396,754 90.75 % 0 0 % 298,136 4.23 % 1,213 0.03 % 294,555 4.18 %