صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۵,۰۴۲,۱۱۹ ۲.۳۱ % ۷,۹۳۲,۱۲۰ ۳.۶۳ % ۱۷۸,۰۹۳,۷۷۲ ۸۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۵۰,۸۸۳ ۷.۵۳ % ۲۸۴,۱۲۷ ۰.۱۳ % ۱۰,۵۴۰,۵۸۳ ۴.۸۳ %
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۵,۰۵۰,۹۰۸ ۲.۳۵ % ۷,۷۲۳,۲۸۷ ۳.۵۸ % ۱۷۵,۰۲۴,۳۲۸ ۸۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ ۷.۷۲ % ۲۸۱,۴۵۷ ۰.۱۳ % ۱۰,۶۶۱,۴۴۱ ۴.۹۵ %
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۵,۰۵۰,۵۵۰ ۲.۳۵ % ۷,۷۲۲,۳۱۹ ۳.۵۸ % ۱۷۴,۹۷۲,۴۶۳ ۸۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ ۷.۷۲ % ۲۷۸,۷۹۰ ۰.۱۳ % ۱۰,۶۵۸,۴۳۳ ۴.۹۵ %
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۵,۰۵۰,۱۹۲ ۲.۳۹ % ۷,۷۲۲,۴۸۵ ۳.۶۵ % ۱۷۴,۸۷۳,۷۷۰ ۸۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۵۱,۹۱۴ ۶.۰۳ % ۲۷۶,۱۲۷ ۰.۱۳ % ۱۰,۷۵۷,۱۸۶ ۵.۰۹ %
۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۵,۱۴۴,۰۹۴ ۲.۴۷ % ۱۹,۴۴۰,۶۴۵ ۹.۳۲ % ۱۶۱,۶۲۰,۲۶۶ ۷۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۹۵,۹۱۰ ۵.۰۸ % ۵۸۵,۷۵۳ ۰.۲۸ % ۱۱,۱۴۱,۴۵۲ ۵.۳۴ %
۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۵,۱۶۹,۳۶۶ ۲.۴۹ % ۱۹,۴۷۰,۹۲۷ ۹.۴ % ۱۶۱,۶۸۸,۶۹۹ ۷۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۶,۲۲۵,۵۴۲ ۳ % ۳,۷۶۸,۴۶۶ ۱.۸۲ % ۱۰,۸۹۸,۰۸۱ ۵.۲۶ %
۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۵,۱۷۰,۸۵۸ ۲.۴۸ % ۱۹,۴۱۵,۹۳۴ ۹.۳۱ % ۱۶۴,۴۸۱,۸۳۷ ۷۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۴۰۰,۵۹۸ ۳.۵۵ % ۹۱۸,۴۲۰ ۰.۴۴ % ۱۱,۱۶۹,۶۷۲ ۵.۳۶ %
۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۵,۱۴۴,۱۱۱ ۲.۴۲ % ۱۹,۴۰۴,۶۴۹ ۹.۱۵ % ۱۶۵,۰۲۳,۷۶۹ ۷۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۴,۰۵۳ ۵.۲۸ % ۲۹۱,۴۱۲ ۰.۱۴ % ۱۱,۱۵۹,۶۳۰ ۵.۲۶ %
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۵,۲۷۲,۸۷۲ ۲.۴۸ % ۱۹,۵۰۸,۴۳۳ ۹.۱۹ % ۱۶۴,۳۳۸,۴۹۸ ۷۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۴۱,۹۶۰ ۵.۴۸ % ۲۸۸,۷۵۰ ۰.۱۴ % ۱۱,۳۰۱,۵۸۷ ۵.۳۲ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۵,۲۷۲,۵۱۴ ۲.۴۸ % ۱۹,۵۰۸,۵۹۸ ۹.۱۹ % ۱۶۴,۲۸۷,۶۲۶ ۷۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۳۰,۸۰۳ ۵.۴۸ % ۲۸۶,۰۹۰ ۰.۱۳ % ۱۱,۲۹۸,۷۴۳ ۵.۳۲ %