صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۵,۷۱۳,۵۹۷ ۳.۵۴ % ۱۳۸,۶۶۳,۲۳۸ ۸۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۴,۲۹۵,۰۶۷ ۲.۶۶ % ۷,۴۰۹,۹۶۴ ۰.۳۷ % ۵,۲۲۳,۴۹۷ ۳.۲۴ % ۶,۸۱۰,۸۹۵ ۴.۲۲ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۵,۸۰۷,۴۶۹ ۳.۵۸ % ۱۴۰,۲۲۰,۷۷۰ ۸۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۷,۴۱۵ ۲.۱۲ % ۷,۴۲۵,۳۴۶ ۰.۳۷ % ۵,۳۰۳,۶۲۷ ۳.۲۷ % ۶,۸۲۷,۰۹۸ ۴.۲۱ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۵,۷۵۸,۵۵۹ ۳.۵۳ % ۱۳۹,۶۹۹,۵۶۱ ۸۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۶۹,۹۰۴ ۳.۱۱ % ۷,۳۸۳,۴۳۶ ۰.۳۷ % ۵,۲۵۳,۰۷۳ ۳.۲۲ % ۶,۷۸۶,۰۰۹ ۴.۱۶ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۵,۷۵۸,۸۶۶ ۳.۵ % ۱۳۹,۰۶۹,۱۳۲ ۸۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۷,۴۵۳ ۴.۱۳ % ۷,۳۸۷,۳۸۰ ۰.۳۶ % ۵,۲۱۵,۰۹۹ ۳.۱۸ % ۶,۷۹۰,۷۷۲ ۴.۱۴ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۵,۷۷۹,۶۸۵ ۳.۵۳ % ۱۳۸,۳۸۶,۴۸۱ ۸۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۷,۲۴۷,۸۵۹ ۴.۴۲ % ۷,۳۲۹,۳۸۱ ۰.۳۵ % ۵,۱۷۸,۵۰۰ ۳.۱۶ % ۶,۷۵۱,۵۸۵ ۴.۱۲ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۵,۵۹۷,۲۲۹ ۳.۴۸ % ۱۳۸,۱۶۹,۵۹۶ ۸۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۵,۳۱۱,۶۱۴ ۳.۲۹ % ۷,۱۶۴,۳۸۶ ۰.۳۶ % ۴,۹۷۱,۵۸۰ ۳.۰۸ % ۶,۵۸۷,۳۹۷ ۴.۰۹ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۵,۵۹۷,۲۲۹ ۳.۴۸ % ۱۳۸,۱۱۸,۳۲۲ ۸۵.۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۱۱,۶۱۴ ۳.۳ % ۷,۱۶۳,۵۵۴ ۰.۳۶ % ۴,۹۷۱,۵۸۰ ۳.۰۸ % ۶,۵۸۷,۳۷۱ ۴.۰۹ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۵,۵۹۷,۲۲۹ ۳.۴۷ % ۱۳۸,۰۶۷,۰۹۴ ۸۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۵,۳۱۱,۶۱۴ ۳.۳ % ۷,۱۸۱,۸۲۶ ۰.۳۶ % ۴,۹۷۱,۵۸۰ ۳.۰۹ % ۶,۶۰۶,۴۴۸ ۴.۱ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۵,۶۸۱,۶۸۲ ۳.۵۲ % ۱۳۷,۷۷۶,۳۲۸ ۸۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۷,۴۳۴ ۳.۶۵ % ۷,۲۴۳,۱۲۰ ۰.۳۶ % ۵,۰۱۱,۷۸۲ ۳.۱ % ۶,۶۶۸,۵۷۲ ۴.۱۳ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۵,۸۳۳,۷۰۳ ۳.۶ % ۱۳۷,۵۸۴,۲۷۳ ۸۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۵,۸۶۲,۳۵۱ ۳.۶۲ % ۷,۳۷۲,۰۱۸ ۰.۳۵ % ۵,۱۵۵,۳۰۳ ۳.۱۹ % ۶,۷۹۸,۲۹۸ ۴.۲ %