صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۴,۹۰۳,۸۰۵ ۲.۳۷ % ۱۵,۱۳۹,۲۹۹ ۷.۳۱ % ۱۷۰,۸۵۰,۹۴۸ ۸۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۲,۶۷۷ ۲.۹۵ % ۹۵۱,۷۳۹ ۰.۴۶ % ۹,۰۵۶,۴۰۳ ۴.۳۷ %
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۴,۹۱۳,۶۲۵ ۲.۳۷ % ۱۵,۰۹۲,۷۹۴ ۷.۲۸ % ۱۷۱,۰۸۵,۳۶۰ ۸۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۷۵,۸۴۱ ۲.۷۹ % ۱,۳۰۵,۱۲۰ ۰.۶۳ % ۹,۰۶۲,۵۸۱ ۴.۳۷ %
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۴,۹۳۹,۲۸۰ ۲.۳۴ % ۱۵,۱۰۰,۶۳۳ ۷.۱۷ % ۱۷۱,۷۴۳,۴۰۶ ۸۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۹,۱۷۱,۷۶۲ ۴.۳۵ % ۶۹۶,۵۰۷ ۰.۳۳ % ۹,۱۱۳,۰۰۷ ۴.۳۲ %
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۵,۰۲۱,۳۲۶ ۲.۳۸ % ۱۵,۰۷۳,۴۱۹ ۷.۱۳ % ۱۷۱,۵۲۴,۷۰۰ ۸۱.۲ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۳,۲۴۷ ۴.۵۹ % ۶۹۳,۷۳۱ ۰.۳۳ % ۹,۲۱۷,۱۴۷ ۴.۳۶ %
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۵,۰۲۰,۹۶۸ ۲.۳۸ % ۱۵,۰۷۳,۴۸۱ ۷.۱۴ % ۱۷۱,۴۶۰,۶۱۶ ۸۱.۲ % ۰ ۰ % ۹,۷۰۳,۲۴۷ ۴.۶ % ۶۹۰,۹۵۹ ۰.۳۳ % ۹,۲۱۷,۱۱۱ ۴.۳۶ %
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۵,۰۲۰,۷۸۹ ۲.۴ % ۱۵,۰۷۳,۵۱۲ ۷.۲ % ۱۷۱,۴۱۳,۷۸۲ ۸۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۷,۹۴۱,۰۵۵ ۳.۷۹ % ۶۸۸,۱۹۰ ۰.۳۳ % ۹,۱۸۴,۲۱۲ ۴.۳۹ %
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۴,۹۸۸,۸۷۶ ۲.۳۹ % ۱۴,۹۹۸,۰۳۸ ۷.۲ % ۱۷۰,۲۴۱,۳۹۵ ۸۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۳۰۵,۵۱۹ ۳.۹۹ % ۶۸۵,۴۲۴ ۰.۳۳ % ۹,۱۱۷,۴۰۱ ۴.۳۸ %
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۴,۹۸۸,۶۰۸ ۲.۴ % ۱۴,۹۹۸,۰۸۴ ۷.۲ % ۱۷۰,۱۷۷,۵۸۴ ۸۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۳۰۵,۵۱۹ ۳.۹۹ % ۶۸۲,۶۶۲ ۰.۳۳ % ۹,۱۱۷,۳۴۷ ۴.۳۸ %
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۴,۹۴۵,۹۴۳ ۲.۳۸ % ۱۴,۹۵۵,۴۹۳ ۷.۲ % ۱۶۹,۵۳۸,۰۸۰ ۸۱.۶ % ۰ ۰ % ۸,۵۶۱,۷۳۶ ۴.۱۲ % ۶۷۹,۹۰۳ ۰.۳۳ % ۹,۰۸۶,۶۲۷ ۴.۳۷ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۴,۹۴۵,۶۷۴ ۲.۳۸ % ۱۴,۹۵۵,۵۳۹ ۷.۲ % ۱۶۹,۴۷۴,۳۷۶ ۸۱.۶ % ۰ ۰ % ۸,۵۶۱,۷۳۶ ۴.۱۲ % ۶۷۷,۱۴۸ ۰.۳۳ % ۹,۰۸۶,۵۸۵ ۴.۳۷ %