صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۶,۲۴۸,۲۶۹ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۷۳۰,۵۴۷ ۵۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۳۶۶,۵۴۷ ۴۱.۹۳ % ۱,۸۱۹,۵۹۳ ۰.۳۹ % ۱۵,۲۱۱,۸۸۰ ۳.۲۳ % ۷,۳۷۸,۹۵۶ ۱.۵۷ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۶,۲۴۵,۱۳۷ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۶۲۹,۵۱۰ ۵۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۳۶۶,۵۴۷ ۴۱.۹۵ % ۱,۶۸۴,۹۰۷ ۰.۳۶ % ۱۵,۲۱۴,۶۶۲ ۳.۲۳ % ۷,۳۷۸,۹۵۶ ۱.۵۷ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۶,۲۴۲,۰۰۶ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۳۴۸,۵۲۲ ۵۴.۳ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۶۴۸,۷۷۹ ۴۰.۱۶ % ۱,۵۷۸,۰۵۴ ۰.۳۵ % ۱۵,۲۰۶,۴۱۲ ۳.۳۲ % ۷,۳۷۸,۹۵۶ ۱.۶۱ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۶,۲۳۷,۵۶۰ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۲۴۵,۴۱۵ ۵۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۵۳,۴۹۲ ۴۰.۱۶ % ۱,۵۳۹,۳۹۶ ۰.۳۴ % ۱۵,۲۰۶,۴۱۲ ۳.۳۳ % ۷,۳۷۸,۹۵۶ ۱.۶۱ %
۵ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۶,۲۳۲,۸۴۲ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۶۸,۳۵۶ ۵۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۷۵۹,۹۳۲ ۴۰.۲۲ % ۱,۳۸۴,۸۵۹ ۰.۳ % ۱۵,۲۰۷,۵۳۵ ۳.۳۳ % ۷,۳۸۵,۹۳۴ ۱.۶۲ %
۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۶,۲۳۰,۶۱۹ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۹۷۶,۶۰۵ ۵۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۳۶۷,۶۱۶ ۳۹.۲۳ % ۳,۵۲۸,۸۷۳ ۰.۷۷ % ۱۵,۳۰۹,۹۶۳ ۳.۳۳ % ۷,۳۸۵,۹۳۴ ۱.۶۱ %
۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۶,۲۵۷,۱۶۱ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۴۹۱,۹۷۷ ۵۴.۳ % ۰ ۰ % ۱۸۲,۸۲۲,۶۲۱ ۳۹.۶۳ % ۳,۹۱۱,۸۴۸ ۰.۸۵ % ۱۵,۴۹۲,۷۱۱ ۳.۳۶ % ۷,۳۷۱,۳۷۱ ۱.۶ %
۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۶,۲۵۵,۶۱۸ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۱۷۵,۷۳۴ ۵۴.۱ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۸۷,۴۶۷ ۳۹.۸۵ % ۳,۷۷۳,۱۸۲ ۰.۸۲ % ۱۵,۵۳۱,۷۳۶ ۳.۳۶ % ۷,۴۵۶,۰۹۵ ۱.۶۱ %
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۶,۲۵۱,۱۷۲ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۰۷۰,۳۸۱ ۵۴.۱ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۸۷,۴۶۷ ۳۹.۸۷ % ۳,۶۳۵,۱۲۶ ۰.۷۹ % ۱۵,۵۳۸,۷۶۹ ۳.۳۶ % ۷,۴۵۶,۰۹۵ ۱.۶۱ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۶,۲۴۸,۹۴۹ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۹۱۰,۵۳۰ ۵۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۷۷,۲۲۷ ۳۹.۲۲ % ۳,۸۷۹,۷۴۲ ۰.۸۵ % ۱۵,۵۳۱,۵۴۴ ۳.۴ % ۷,۴۵۶,۰۹۵ ۱.۶۳ %