صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۸۲۱,۱۴۸ ۵.۱۴ % ۱۳,۵۴۰,۵۴۶ ۸۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۲,۴۰۷ ۱۰.۰۹ % ۶,۳۷۴ ۰.۰۷ % ۲۷۷,۶۹۷ ۱.۷۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۸۳۳,۲۱۳ ۵.۱۱ % ۱۴,۸۴۴,۱۹۸ ۹۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۳۵۱ ۳.۸۹ % ۶,۳۷۹ ۰.۰۷ % ۲۸۷,۳۷۷ ۱.۷۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۸۴۴,۴۸۰ ۵.۲۴ % ۱۴,۱۴۸,۸۹۳ ۸۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۷۱۸ ۰.۰۵ % ۱,۱۱۰,۱۱۸ ۶.۹۲ % ۲۹۵,۲۶۸ ۱.۸۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۸۳۵,۰۵۳ ۵.۲۴ % ۱۳,۸۷۶,۴۰۰ ۸۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۲,۷۵۷ ۷.۶۱ % ۶,۳۹۱ ۰.۰۷ % ۲۹۳,۰۱۲ ۱.۸۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۸۱۴,۵۴۰ ۵.۲۶ % ۱۳,۸۸۰,۷۹۹ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۷۷۹,۸۲۴ ۵.۰۴ % ۶,۳۹۷ ۰.۰۸ % ۲۸۷,۱۶۵ ۱.۸۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۸۱۴,۵۳۱ ۵.۲۶ % ۱۳,۸۷۸,۸۱۵ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۷۷۹,۸۲۴ ۵.۰۴ % ۶,۴۰۲ ۰.۰۸ % ۲۸۷,۱۵۶ ۱.۸۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۸۱۴,۵۲۲ ۵.۲۶ % ۱۳,۸۷۶,۸۳۳ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۷۷۹,۸۲۴ ۵.۰۴ % ۶,۴۰۸ ۰.۰۸ % ۲۸۷,۱۴۷ ۱.۸۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۸۰۷,۱۶۵ ۵.۳۱ % ۱۳,۸۷۲,۵۰۳ ۹۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۱۶,۷۴۷ ۳.۴ % ۶,۴۱۴ ۰.۰۸ % ۲۸۴,۲۴۹ ۱.۸۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۸۲۴,۴۳۳ ۵.۴۷ % ۱۳,۰۲۲,۴۵۹ ۸۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۶,۴۷۵ ۸.۰۱ % ۸,۰۰۳ ۰.۱ % ۲۹۱,۳۲۸ ۱.۹۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۸۲۳,۱۴۱ ۵.۵۴ % ۱۲,۹۸۶,۵۹۰ ۸۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۷۸۵,۵۵۴ ۵.۲۹ % ۲۵۱,۸۲۱ ۱.۷۴ % ۲۹۳,۵۰۶ ۱.۹۸ %