صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۶,۸۵۰,۶۳۲ ۴.۴۱ % ۱۲۷,۷۰۵,۴۰۶ ۸۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۷,۵۵۸,۰۳۳ ۴.۸۷ % ۷,۱۸۱,۶۶۸ ۰.۲۳ % ۵,۸۴۵,۴۰۴ ۳.۷۷ % ۶,۸۲۰,۶۶۲ ۴.۴ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۷,۰۲۳,۰۳۲ ۴.۵ % ۱۲۷,۴۱۲,۵۹۰ ۸۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۸,۲۹۲,۷۴۸ ۵.۳۱ % ۷,۳۳۰,۸۷۷ ۰.۲۳ % ۶,۰۳۴,۲۵۳ ۳.۸۷ % ۶,۹۷۰,۴۹۲ ۴.۴۷ %
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۶,۹۸۷,۸۵۲ ۴.۵۵ % ۱۲۷,۲۲۹,۵۵۴ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۶,۲۵۶,۵۰۱ ۴.۰۷ % ۷,۳۰۷,۴۰۸ ۰.۲۴ % ۵,۹۶۷,۶۰۸ ۳.۸۸ % ۶,۹۴۲,۸۷۷ ۴.۵۲ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۶,۹۸۷,۸۵۲ ۴.۵۵ % ۱۲۷,۱۸۰,۷۸۴ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۶,۲۵۶,۵۰۱ ۴.۰۷ % ۷,۳۰۶,۶۲۴ ۰.۲۴ % ۵,۹۶۷,۶۰۸ ۳.۸۸ % ۶,۹۴۲,۷۱۲ ۴.۵۲ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۶,۹۸۷,۸۵۲ ۴.۵۵ % ۱۲۷,۱۳۲,۰۵۸ ۸۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴,۳۹۵ ۴.۰۴ % ۷,۳۵۵,۴۵۲ ۰.۲۷ % ۵,۹۶۷,۶۰۸ ۳.۸۸ % ۶,۹۴۲,۱۶۹ ۴.۵۲ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۶,۹۶۶,۵۲۰ ۴.۴۹ % ۱۲۶,۹۶۸,۲۲۵ ۸۱.۹ % ۰ ۰ % ۷,۸۱۹,۷۹۶ ۵.۰۴ % ۷,۳۰۷,۰۷۸ ۰.۲۴ % ۵,۹۶۴,۴۸۲ ۳.۸۵ % ۶,۹۳۵,۹۶۲ ۴.۴۷ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۷,۱۸۸,۷۸۷ ۴.۶۵ % ۱۲۶,۷۷۹,۳۲۳ ۸۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۷,۰۷۶,۹۶۶ ۴.۵۸ % ۷,۴۶۰,۱۸۰ ۰.۲۴ % ۶,۱۴۵,۵۰۲ ۳.۹۷ % ۷,۰۸۶,۵۵۵ ۴.۵۸ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۷,۲۰۳,۱۶۸ ۴.۶۳ % ۱۲۶,۶۱۶,۰۸۲ ۸۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۲۶,۰۴۶ ۵.۱ % ۷,۵۱۱,۸۹۴ ۰.۲۵ % ۶,۱۶۶,۸۷۳ ۳.۹۷ % ۷,۱۲۳,۰۸۲ ۴.۵۸ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۷,۲۶۸,۹۲۶ ۴.۶۵ % ۱۲۶,۵۱۶,۸۶۱ ۸۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۸,۳۴۸,۴۴۷ ۵.۳۵ % ۷,۷۰۳,۶۹۱ ۰.۳۳ % ۶,۲۲۲,۰۳۰ ۳.۹۹ % ۷,۱۸۳,۲۵۸ ۴.۶ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۷,۳۱۰,۶۷۹ ۴.۷ % ۱۲۹,۴۲۴,۴۶۸ ۸۳.۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۳۰,۳۴۶ ۳.۱۱ % ۷,۷۳۳,۱۶۶ ۰.۳۴ % ۶,۲۵۰,۷۹۹ ۴.۰۲ % ۷,۲۱۱,۴۱۲ ۴.۶۴ %