صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱,۳۲۲,۱۹۵ ۰.۵۳ % -۹۲,۹۱۱ -۰.۰۴ % ۲۲۳,۶۴۲,۴۷۴ ۸۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۰۰,۳۲۲ ۴.۱۳ % ۱۳۰,۴۹۲ ۰.۰۵ % ۱۴,۳۴۹,۷۳۱ ۵.۷۵ %
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱,۳۴۰,۱۰۸ ۰.۵۳ % -۱۰۸,۹۷۶ -۰.۰۴ % ۲۲۳,۵۰۶,۴۹۷ ۸۹.۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۸۹,۷۸۸ ۴.۵۵ % ۳۱۴,۲۵۸ ۰.۱۳ % ۱۴,۱۱۸,۲۹۲ ۵.۶۳ %
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱,۳۴۵,۹۶۹ ۰.۵۴ % -۱۰۸,۸۰۸ -۰.۰۴ % ۲۲۳,۴۵۷,۷۸۱ ۸۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۶۷,۵۷۲ ۴.۰۳ % ۱,۰۲۱,۳۸۲ ۰.۴۱ % ۱۴,۰۸۱,۱۰۳ ۵.۶۴ %
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱,۳۴۵,۳۷۲ ۰.۵۴ % -۱۰۸,۲۱۶ -۰.۰۴ % ۲۲۳,۴۰۰,۵۴۵ ۸۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۶۷,۵۷۲ ۴.۰۳ % ۱,۰۱۸,۷۸۹ ۰.۴۱ % ۱۴,۰۷۵,۵۸۰ ۵.۶۳ %
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱,۳۴۴,۷۷۵ ۰.۵۵ % -۱۰۷,۶۲۴ -۰.۰۵ % ۲۲۳,۴۶۶,۳۷۷ ۹۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۶,۱۰۷,۰۱۳ ۲.۴۸ % ۵۱۶,۱۹۹ ۰.۲۱ % ۱۴,۵۵۹,۵۰۵ ۵.۹۲ %
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱,۱۶۳,۳۲۱ ۰.۴۷ % ۳۸۸,۱۲۶ ۰.۱۶ % ۲۲۴,۱۴۰,۳۳۵ ۹۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۶,۱۵۳,۵۰۴ ۲.۴۸ % ۱,۶۴۱,۷۷۵ ۰.۶۶ % ۱۴,۵۲۰,۳۱۲ ۵.۸۵ %
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱,۱۷۹,۵۴۷ ۰.۴۸ % ۴۵۶,۸۹۰ ۰.۱۸ % ۲۲۵,۲۴۷,۸۹۱ ۹۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۶,۴۴۶,۷۲۸ ۲.۶ % ۳۲۳,۰۵۷ ۰.۱۳ % ۱۴,۴۹۵,۸۰۹ ۵.۸۴ %
۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱,۴۱۰,۱۹۷ ۰.۵۶ % ۵۴۲,۰۸۵ ۰.۲۲ % ۲۲۵,۰۰۴,۸۶۵ ۸۹.۷ % ۰ ۰ % ۸,۸۰۶,۳۵۳ ۳.۵۱ % ۱۵۱,۸۲۴ ۰.۰۶ % ۱۴,۹۳۹,۶۳۵ ۵.۹۶ %
۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱,۴۳۲,۴۴۰ ۰.۵۶ % ۶۰۰,۱۹۱ ۰.۲۴ % ۲۲۵,۳۰۹,۵۵۳ ۸۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۶۵,۲۱۶ ۴.۸۸ % ۷۳۶,۶۸۶ ۰.۲۹ % ۱۴,۸۸۲,۱۹۰ ۵.۸۳ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۱,۵۴۰,۰۴۷ ۰.۶ % ۶۸۳,۷۹۹ ۰.۲۷ % ۲۲۵,۱۱۱,۲۶۶ ۸۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۵۲,۳۷۳ ۵.۰۸ % ۹۰۵,۳۹۰ ۰.۳۵ % ۱۵,۷۵۲,۳۸۶ ۶.۱۳ %