صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۶۳۸,۹۶۳ ۵.۳۸ % ۱۰,۲۶۴,۱۵۶ ۸۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۶۰,۸۷۲ ۶.۴ % ۲۱۸,۹۵۲ ۰.۱۱ % ۳۸۲,۰۸۰ ۳.۲۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۶۳۴,۷۴۸ ۵.۴۳ % ۱۰,۰۵۵,۶۴۹ ۸۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۴۹۱ ۶.۸۸ % ۲۰۴,۹۵۷ ۰.۱۱ % ۳۸۱,۶۴۸ ۳.۲۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۶۳۴,۷۴۵ ۵.۴۳ % ۱۰,۰۵۵,۱۳۵ ۸۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۴۹۱ ۶.۸۸ % ۲۰۴,۹۵۶ ۰.۱۱ % ۳۸۱,۶۴۶ ۳.۲۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۶۳۴,۷۴۲ ۵.۴۳ % ۱۰,۰۵۴,۶۲۱ ۸۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۴۹۱ ۶.۸۸ % ۲۰۴,۹۵۴ ۰.۱۱ % ۳۸۱,۶۴۳ ۳.۲۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۵۹۴,۳۲۱ ۴.۹۲ % ۱۰,۶۴۶,۰۷۳ ۸۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۲۳,۹۰۴ ۴.۳۳ % ۳۲۲,۰۷۷ ۰.۱۱ % ۳۸۰,۳۷۸ ۳.۱۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۵۸۷,۷۰۳ ۴.۸۱ % ۱۰,۳۱۰,۷۱۴ ۸۴.۴ % ۰ ۰ % ۹۶۳,۷۷۲ ۷.۸۹ % ۳۵۳,۵۸۶ ۰.۱۱ % ۳۷۹,۲۶۱ ۳.۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۵۸۷,۶۹۱ ۴.۸۱ % ۱۰,۳۱۰,۳۵۸ ۸۴.۴ % ۰ ۰ % ۹۶۳,۷۷۲ ۷.۸۹ % ۳۵۳,۵۸۵ ۰.۱۱ % ۳۷۹,۲۴۸ ۳.۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵۸۱,۲۸۱ ۴.۹۹ % ۹,۹۸۶,۴۷۵ ۸۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۹۴۹,۸۴۱ ۸.۱۵ % ۱۳۷,۹۶۳ ۰.۱۱ % ۳۷۹,۵۶۹ ۳.۲۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۵۳۶,۸۵۶ ۴.۸۴ % ۹,۸۵۷,۶۳۲ ۸۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۴۹,۰۶۴ ۵.۸۵ % ۴۳,۸۹۷ ۰.۱۲ % ۳۸۰,۴۷۱ ۳.۴۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۵۳۶,۸۵۴ ۴.۸۴ % ۹,۹۰۷,۷۶۳ ۸۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۵۹۸,۶۲۶ ۵.۴ % ۴۳,۸۹۵ ۰.۱۲ % ۳۸۰,۴۶۸ ۳.۴۳ %