صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۵,۹۷۷,۳۲۰ ۳.۳ % ۹,۳۲۳,۶۶۴ ۵.۱۴ % ۱۴۱,۴۷۲,۶۳۲ ۷۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۴۴,۷۷۸ ۸.۴۶ % ۲۲۹,۱۷۰ ۰.۱۳ % ۹,۰۴۵,۱۱۳ ۴.۹۹ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۶,۱۲۵,۹۳۰ ۳.۴۴ % ۹,۴۵۷,۷۰۷ ۵.۳۱ % ۱۴۰,۸۳۷,۱۹۴ ۷۹.۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۲۹,۹۷۸ ۶.۸۷ % ۲۲۶,۶۸۶ ۰.۱۳ % ۹,۱۷۹,۷۲۴ ۵.۱۶ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۶,۱۲۵,۹۳۰ ۳.۴۴ % ۹,۴۵۷,۶۷۶ ۵.۳۱ % ۱۴۸,۶۷۸,۲۷۹ ۸۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۰,۸۷۹ ۲.۴۴ % ۲۲۴,۲۰۵ ۰.۱۳ % ۹,۱۷۹,۶۳۶ ۵.۱۶ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۶,۱۲۵,۹۳۰ ۳.۴۴ % ۹,۴۵۷,۶۴۵ ۵.۳۲ % ۱۴۸,۶۳۰,۵۹۴ ۸۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۰,۸۷۹ ۲.۴۴ % ۲۲۱,۷۲۶ ۰.۱۲ % ۹,۲۱۱,۶۹۷ ۵.۱۸ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۶,۲۰۵,۲۱۱ ۳.۴۵ % ۹,۵۰۸,۸۰۴ ۵.۲۸ % ۱۴۸,۴۶۹,۶۳۹ ۸۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۶,۳۵۵,۳۸۰ ۳.۵۳ % ۲۱۶,۱۳۲ ۰.۱۲ % ۹,۲۵۰,۱۹۵ ۵.۱۴ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۶,۲۹۸,۸۹۱ ۳.۵۱ % ۹,۵۲۷,۷۲۵ ۵.۳۱ % ۱۴۶,۸۳۶,۹۱۳ ۸۱.۸ % ۰ ۰ % ۷,۳۳۴,۵۰۹ ۴.۰۹ % ۲۱۳,۶۶۲ ۰.۱۲ % ۹,۲۹۶,۸۷۳ ۵.۱۸ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۶,۳۰۴,۸۹۷ ۳.۵ % ۹,۴۶۴,۱۸۲ ۵.۲۵ % ۱۴۶,۴۵۲,۷۵۲ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۷,۸۱۸,۸۷۴ ۴.۳۴ % ۹۴۵,۸۱۰ ۰.۵۲ % ۹,۲۷۹,۳۶۱ ۵.۱۵ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۶,۴۳۳,۷۵۹ ۳.۵۵ % ۹,۴۵۲,۹۰۱ ۵.۲۱ % ۱۴۷,۰۸۹,۸۲۸ ۸۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۸,۶۴۵,۵۱۸ ۴.۷۷ % ۳۹۶,۵۴۰ ۰.۲۲ % ۹,۴۰۸,۱۱۱ ۵.۱۹ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۶,۵۰۵,۷۶۸ ۳.۶۱ % ۹,۴۷۳,۰۷۱ ۵.۲۶ % ۱۴۷,۳۳۸,۹۸۱ ۸۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۷,۲۲۷,۵۴۵ ۴.۰۱ % ۹۴,۹۶۰ ۰.۰۵ % ۹,۴۶۸,۳۹۵ ۵.۲۶ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۶,۵۰۵,۷۶۸ ۳.۶۱ % ۹,۴۷۳,۰۴۰ ۵.۲۶ % ۱۴۷,۲۹۰,۹۲۸ ۸۱.۸ % ۰ ۰ % ۷,۲۲۷,۵۴۵ ۴.۰۱ % ۹۲,۵۷۷ ۰.۰۵ % ۹,۴۶۸,۴۶۰ ۵.۲۶ %