ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 243,725 7.79 % 2,759,697 88.2 % 124,602 3.98 % 959 0.03 % 240,565 7.69 %
2 1396/12/26 244,218 7.91 % 2,840,279 92.01 % 1,503 0.05 % 962 0.03 % 240,717 7.8 %
3 1396/12/25 243,580 7.77 % 2,870,899 91.58 % 800 0.03 % 19,641 0.63 % 240,046 7.66 %
4 1396/12/24 243,580 7.77 % 2,870,290 91.58 % 800 0.03 % 19,643 0.63 % 240,046 7.66 %
5 1396/12/23 243,580 7.77 % 2,869,681 91.57 % 800 0.03 % 19,646 0.63 % 240,046 7.66 %
6 1396/12/22 243,508 7.61 % 2,905,997 90.83 % 4,247 0.13 % 45,573 1.42 % 239,941 7.5 %
7 1396/12/21 244,006 7.35 % 2,948,137 88.78 % 53,695 1.62 % 75,027 2.26 % 239,694 7.22 %
8 1396/12/20 243,797 7.36 % 3,018,323 91.15 % 13,825 0.42 % 35,459 1.07 % 239,427 7.23 %
9 1396/12/19 245,782 7.33 % 3,047,946 90.85 % 60,209 1.79 % 980 0.03 % 239,546 7.14 %
10 1396/12/18 245,970 7.4 % 3,000,688 90.29 % 334 0.01 % 76,503 2.3 % 238,638 7.18 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi