صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۳۷۱,۵۸۴ ۰.۱ % ۲۵۹,۹۰۴ ۰.۰۷ % ۲۸۵,۹۷۹,۰۷۹ ۷۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۵,۴۳۸,۱۹۱ ۲۰.۰۱ % ۳۸۶,۰۳۹ ۰.۱ % ۱۴,۵۴۶,۴۳۶ ۳.۸۶ %
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۳۷۰,۸۱۹ ۰.۱ % ۲۵۶,۵۴۷ ۰.۰۷ % ۲۸۲,۱۷۷,۴۶۵ ۷۶.۲ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۵۲,۱۸۰ ۱۹.۶۷ % ۳۴۵,۳۴۶ ۰.۰۹ % ۱۴,۳۰۶,۱۱۴ ۳.۸۶ %
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۳۷۰,۸۱۹ ۰.۱ % ۲۵۶,۵۴۷ ۰.۰۷ % ۲۸۲,۴۴۰,۶۸۰ ۷۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۵۲,۱۸۰ ۱۹.۶۶ % ۳۰۴,۷۰۷ ۰.۰۸ % ۱۴,۳۰۵,۸۳۱ ۳.۸۶ %
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۳۷۰,۸۱۹ ۰.۱ % ۲۵۶,۵۴۷ ۰.۰۷ % ۲۸۲,۲۶۵,۰۳۸ ۷۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۸,۹۳۹,۷۹۵ ۱۸.۸۲ % ۲۶۴,۱۲۲ ۰.۰۷ % ۱۴,۲۶۰,۶۰۰ ۳.۸۹ %
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۳۶۵,۴۵۷ ۰.۱ % ۲۵۶,۵۴۷ ۰.۰۷ % ۲۸۲,۲۲۶,۴۱۴ ۷۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۶۸,۹۲۳,۰۹۰ ۱۸.۷۹ % ۱,۳۷۷,۲۳۱ ۰.۳۸ % ۱۳,۶۴۷,۰۴۷ ۳.۷۲ %
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۳۶۵,۰۰۸ ۰.۱ % ۲۵۴,۶۲۹ ۰.۰۷ % ۲۸۲,۶۸۴,۰۴۶ ۷۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۶۹,۶۴۸,۱۶۰ ۱۸.۹۶ % ۷۵۳,۴۶۰ ۰.۲۱ % ۱۳,۶۰۰,۰۶۶ ۳.۷ %
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۳۶۴,۷۰۱ ۰.۱ % ۲۴۴,۵۵۹ ۰.۰۷ % ۲۸۹,۶۹۷,۳۸۷ ۷۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۸۵,۲۸۰ ۱۷ % ۲۱۷,۳۹۷ ۰.۰۶ % ۱۳,۵۸۵,۰۹۲ ۳.۷۱ %
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۳۶۴,۹۳۳ ۰.۱ % ۲۴۳,۳۶۰ ۰.۰۷ % ۲۸۷,۹۰۰,۰۲۲ ۷۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۶۵,۶۱۶,۷۷۱ ۱۷.۸۴ % ۱۸۶,۲۷۷ ۰.۰۵ % ۱۳,۵۱۸,۴۷۵ ۳.۶۸ %
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۳۶۴,۶۱۶ ۰.۱ % ۲۴۳,۳۶۰ ۰.۰۷ % ۲۸۷,۷۶۳,۲۹۱ ۷۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۶۱,۹۰۶,۵۸۱ ۱۷.۰۱ % ۱۵۵,۱۹۷ ۰.۰۴ % ۱۳,۵۱۲,۱۶۱ ۳.۷۱ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۳۶۴,۶۱۶ ۰.۱ % ۲۴۳,۳۶۰ ۰.۰۷ % ۲۸۸,۰۲۲,۵۹۴ ۷۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۶۱,۹۰۶,۵۸۱ ۱۷ % ۱۲۴,۱۵۶ ۰.۰۳ % ۱۳,۵۱۲,۱۷۷ ۳.۷۱ %