صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی۶ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰(اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰مهر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صورت های مالی دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ پرنفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ صورتهای مالی حسابرسی شده ۲ ماهه و ۵ روزه حامی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ عملکرد ۲ ماه و ۳ روزه حامی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ صورتهای مالی ۲ ماه و ۳ روزه حسابرسی نشده حامی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود