صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صورت های مالی دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ پرنفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ صورتهای مالی حسابرسی شده ۲ ماهه و ۵ روزه حامی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ عملکرد ۲ ماه و ۳ روزه حامی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ صورتهای مالی ۲ ماه و ۳ روزه حسابرسی نشده حامی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود