صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ پرنفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۰ مهر۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ صورت های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۵-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ صورتهای مالی حسابرسی شده ۲ ماهه و ۵ روزه حامی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ عملکرد ۲ ماه و ۳ روزه حامی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ صورتهای مالی ۲ ماه و ۳ روزه حسابرسی نشده حامی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود