صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تغییر ارکان، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مورخ 96.10.04
منبع -
مقدمه تغییر رکن حسابرس، سهامداران ممتاز و تصویب صورت های مالی سالیانه در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مطابق فایل پیوست مورخ 96.10.04
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست