صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/03/07 56,116 56,105 56,773 668 174,036,411 117,978,147,876 193,047,899 114,041,944,445 3,936,203,431 220,838,887,427,773
2 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/03/06 56,083 56,071 56,723 652 0 117,804,111,465 0 113,848,896,546 3,955,214,919 221,774,777,068,677
3 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/03/05 56,033 56,022 56,670 648 75,787,202 117,804,111,465 163,959,138 113,848,896,546 3,955,214,919 221,577,407,236,937
4 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/03/04 56,016 56,005 56,640 635 168,196,009 117,728,324,263 8,439,347 113,684,937,408 4,043,386,855 226,451,633,713,702
5 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/03/03 55,984 55,972 56,649 677 153,751,576 117,560,128,254 209,154,277 113,676,498,061 3,883,630,193 217,376,248,778,921
6 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/03/02 55,951 55,939 56,618 679 174,300,852 117,406,376,678 159,051,266 113,467,343,784 3,939,032,894 220,347,370,642,430
7 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/03/01 55,918 55,907 56,596 689 154,068,494 117,232,075,826 225,828,165 113,308,292,518 3,923,783,308 219,364,998,829,917
8 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/31 55,886 55,874 56,566 692 186,898,459 117,078,007,332 238,518,502 113,082,464,353 3,995,542,979 223,245,225,073,013
9 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/30 55,853 55,841 56,507 666 0 116,891,108,873 0 112,843,945,851 4,047,163,022 225,996,193,123,123
10 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/29 55,806 55,794 56,452 658 45,042,969 116,891,108,873 218,907,178 112,843,945,851 4,047,163,022 225,805,757,851,636
11 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/28 55,789 55,777 56,408 631 248,898,114 116,846,065,904 29,571,134 112,625,038,673 4,221,027,231 235,437,662,778,164
12 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/27 55,758 55,746 56,426 680 0 116,597,167,790 0 112,595,467,539 4,001,700,251 223,077,634,615,527
13 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/26 55,714 55,701 56,323 622 241,558,298 116,597,167,790 269,372,249 112,595,467,539 4,001,700,251 222,899,358,576,611
14 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/25 55,696 55,683 56,299 616 265,130,671 116,355,609,492 223,565,306 112,326,095,290 4,029,514,202 224,373,481,426,197
15 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/24 55,665 55,651 56,301 650 362,867,727 116,090,478,821 350,793,168 112,102,529,984 3,987,948,837 221,933,124,990,334
16 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/23 55,635 55,619 56,219 600 0 115,727,611,094 0 111,751,736,816 3,975,874,278 221,135,699,351,046
17 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/22 55,584 55,568 56,176 608 57,321,559 115,727,611,094 243,464,514 111,751,736,816 3,975,874,278 220,931,777,938,139
18 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/21 55,572 55,556 56,136 580 261,121,372 115,670,289,535 11,971,867 111,508,272,302 4,162,017,233 231,226,418,076,567
19 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/20 55,541 55,525 56,158 633 345,510,408 115,409,168,163 178,859,053 111,496,300,435 3,912,867,728 217,261,335,449,445
20 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1402/02/19 55,511 55,493 56,043 550 231,378,930 115,063,657,755 265,904,741 111,317,441,382 3,746,216,373 207,890,095,039,038