صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/11/08 52,562 52,527 52,243 -284 0 102,725,075,108 0 98,995,291,020 3,729,784,088 195,915,582,849,493
2 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/11/07 52,522 52,488 52,189 -299 70,365,315 102,725,075,108 138,574,173 98,995,291,020 3,729,784,088 195,770,023,075,663
3 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/11/06 52,506 52,472 52,179 -293 203,106,127 102,654,709,793 5,799,672 98,856,716,847 3,797,992,946 199,290,144,426,023
4 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/11/05 52,481 52,445 52,092 -353 190,253,570 102,451,603,666 173,874,725 98,850,917,175 3,600,686,491 188,838,341,784,420
5 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/11/04 52,454 52,418 52,109 -309 194,909,286 102,261,350,096 162,394,815 98,677,042,450 3,584,307,646 187,881,204,914,144
6 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/11/03 52,427 52,390 52,043 -347 152,457,776 102,066,440,810 223,701,052 98,514,647,635 3,551,793,175 186,079,654,927,922
7 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/11/02 52,399 52,363 52,014 -349 170,602,296 101,913,983,034 214,738,056 98,290,946,583 3,623,036,451 189,713,021,100,290
8 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/11/01 52,377 52,341 51,962 -379 0 101,743,380,738 0 98,076,208,527 3,667,172,211 191,944,156,906,953
9 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/30 52,336 52,299 51,871 -428 55,448,572 101,743,380,738 179,299,303 98,076,208,527 3,667,172,211 191,790,798,732,905
10 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/29 52,316 52,281 51,866 -415 139,143,239 101,687,932,166 6,760,670 97,896,909,224 3,791,022,942 198,198,523,749,392
11 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/28 52,290 52,254 51,836 -418 129,087,240 101,548,788,927 172,477,353 97,890,148,554 3,658,640,373 191,177,564,036,588
12 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/27 52,263 52,226 51,792 -434 196,294,787 101,419,701,687 161,864,901 97,717,671,201 3,702,030,486 193,343,873,918,787
13 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/26 52,236 52,199 51,788 -411 0 101,223,406,900 0 97,555,806,300 3,667,600,600 191,445,712,036,530
14 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/25 52,197 52,161 51,805 -356 160,332,829 101,223,406,900 179,202,005 97,555,806,300 3,667,600,600 191,304,916,949,668
15 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/24 52,180 52,145 51,791 -354 0 101,063,074,071 0 97,376,604,295 3,686,469,776 192,229,764,857,811
16 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/23 52,172 52,135 51,805 -330 42,506,126 101,063,074,071 164,276,473 97,376,604,295 3,686,469,776 192,192,976,076,565
17 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/22 52,125 52,090 51,771 -319 135,220,778 101,020,567,945 5,702,120 97,212,327,822 3,808,240,123 198,372,132,048,535
18 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/21 52,099 52,063 51,752 -311 144,360,987 100,885,347,167 148,381,081 97,206,625,702 3,678,721,465 191,525,422,023,394
19 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/20 52,074 52,036 51,749 -287 132,459,019 100,740,986,180 186,373,118 97,058,244,621 3,682,741,559 191,634,008,613,323
20 صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1401/10/19 52,046 52,009 51,710 -299 119,151,668 100,608,527,161 166,676,550 96,871,871,503 3,736,655,658 194,338,567,228,079