صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/11 49,555 49,525 49,827 302 78,216,913 93,240,682,788 93,141,883 89,251,467,132 3,989,215,656 197,567,419,026,463
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/10 49,530 49,501 49,786 285 82,401,681 93,162,465,875 146,171,551 89,158,325,249 4,004,140,626 198,207,102,134,003
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/09 49,505 49,476 49,747 271 0 93,080,064,194 0 89,012,153,698 4,067,910,496 201,263,184,730,217
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/08 49,460 49,431 49,771 340 39,439,499 93,080,064,194 71,922,090 89,012,153,698 4,067,910,496 201,079,966,551,752
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/07 49,444 49,415 49,752 337 124,932,350 93,040,624,695 3,793,318 88,940,231,608 4,100,393,087 202,621,855,760,713
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/06 49,432 49,402 49,746 344 0 92,915,692,345 0 88,936,438,290 3,979,254,055 196,584,415,630,566
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/05 49,398 49,369 49,744 375 104,733,866 92,915,692,345 119,548,978 88,936,438,290 3,979,254,055 196,452,261,812,206
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/04 49,382 49,353 49,726 373 0 92,810,958,479 0 88,816,889,312 3,994,069,167 197,117,339,216,119
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/03 49,349 49,320 49,725 405 112,065,969 92,810,958,479 102,756,083 88,816,889,312 3,994,069,167 196,986,706,989,322
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/02 49,332 49,303 49,710 407 0 92,698,892,510 0 88,714,133,229 3,984,759,281 196,461,506,129,995
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/07/01 49,293 49,264 49,684 420 0 92,698,892,510 0 88,714,133,229 3,984,759,281 196,304,929,271,567
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/06/31 49,278 49,248 49,668 420 74,126,563 92,698,892,510 68,599,449 88,714,133,229 3,984,759,281 196,242,044,964,237
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/06/30 49,267 49,238 49,659 421 59,152,991 92,624,765,947 99,248,339 88,645,533,780 3,979,232,167 195,928,705,502,885
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/06/29 49,234 49,205 49,595 390 77,021,247 92,565,612,956 74,824,630 88,546,285,441 4,019,327,515 197,770,290,107,845
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/06/28 49,210 49,180 49,498 318 129,268,724 92,488,591,709 124,728,262 88,471,460,811 4,017,130,898 197,563,496,376,610
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/06/27 49,185 49,156 49,495 339 0 92,359,322,985 0 88,346,732,549 4,012,590,436 197,241,610,918,639
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/06/26 49,134 49,105 49,469 364 0 92,359,322,985 0 88,346,732,549 4,012,590,436 197,036,449,838,668
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/06/25 49,119 49,089 49,453 364 0 92,359,322,985 0 88,346,732,549 4,012,590,436 196,975,184,852,495
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/06/24 49,104 49,074 49,438 364 70,532,152 92,359,322,985 72,040,360 88,346,732,549 4,012,590,436 196,913,631,608,355
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1401/06/23 49,087 49,058 49,423 365 68,826,739 92,288,790,833 79,467,307 88,274,692,189 4,014,098,644 196,921,936,983,854