صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/09/05 42,446 42,417 42,542 125 0 73,348,827,340 0 69,937,690,530 3,411,136,810 144,691,665,364,831
2 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/09/04 42,433 42,404 42,529 125 89,091,842 73,348,827,340 89,009,003 69,937,690,530 3,411,136,810 144,646,577,239,005
3 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/09/03 42,426 42,398 42,522 124 85,776,501 73,259,735,498 116,482,704 69,848,681,527 3,411,053,971 144,620,320,690,259
4 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/09/02 42,406 42,377 42,511 134 78,311,982 73,173,958,997 100,896,727 69,732,198,823 3,441,760,174 145,853,127,438,629
5 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/09/01 42,385 42,357 42,506 149 69,941,837 73,095,647,015 90,703,175 69,631,302,096 3,464,344,919 146,738,024,403,625
6 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/30 42,363 42,336 42,470 134 97,047,317 73,025,705,178 115,217,315 69,540,598,921 3,485,106,257 147,544,786,882,505
7 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/29 42,342 42,315 42,458 143 0 72,928,657,861 0 69,425,381,606 3,503,276,255 148,241,273,875,982
8 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/28 42,309 42,281 42,415 134 0 72,928,657,861 0 69,425,381,606 3,503,276,255 148,122,548,126,042
9 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/27 42,296 42,268 42,402 134 94,772,880 72,928,657,861 80,666,434 69,425,381,606 3,503,276,255 148,076,083,103,510
10 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/26 42,282 42,254 42,389 135 79,808,744 72,833,884,981 103,279,723 69,344,715,172 3,489,169,809 147,432,082,278,713
11 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/25 42,261 42,233 42,374 141 105,250,389 72,754,076,237 89,542,156 69,241,435,449 3,512,640,788 148,350,083,160,163
12 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/24 42,240 42,212 42,353 141 89,670,760 72,648,825,848 93,990,604 69,151,893,293 3,496,932,555 147,611,093,173,836
13 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/23 42,219 42,191 42,295 104 128,258,139 72,559,155,088 136,954,983 69,057,902,689 3,501,252,399 147,720,961,128,503
14 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/22 42,185 42,157 42,254 97 0 72,430,896,949 0 68,920,947,706 3,509,949,243 147,968,004,954,476
15 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/21 42,165 42,136 42,272 136 0 72,430,896,949 0 68,920,947,706 3,509,949,243 147,895,069,624,954
16 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/20 42,151 42,123 42,259 136 91,807,111 72,430,896,949 93,535,075 68,920,947,706 3,509,949,243 147,848,559,444,709
17 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/19 42,137 42,108 42,245 137 142,860,316 72,339,089,838 98,322,428 68,827,412,631 3,511,677,207 147,871,419,168,178
18 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/18 42,111 42,083 42,198 115 113,105,613 72,196,229,522 122,438,568 68,729,090,203 3,467,139,319 145,905,999,603,732
19 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/17 42,090 42,061 42,104 43 93,678,137 72,083,123,909 149,417,165 68,606,651,635 3,476,472,274 146,224,636,387,149
20 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/08/16 42,067 42,039 42,069 30 126,008,647 71,989,445,772 149,399,123 68,457,234,470 3,532,211,302 148,490,454,113,393