صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۷۰ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷۹ ۰.۳۴ % ۷۴۳ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۲۵۲۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۳۴ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۵ % ۷۴۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۵۲۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۰۷ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۷ % ۷۲۰ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۲۵۲۴ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۳ % ۶۹۷ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۵۲۵ ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۸ % ۶۷۳ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۵۲۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۲ % ۶۵۰ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۲۵۲۷ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۷ % ۶۲۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %