صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۳,۰۴۰,۲۹۹ ۲.۱۶ % ۱۲۰,۷۳۶,۱۶۴ ۸۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۷,۶۷۶,۱۶۸ ۵.۴۴ % ۵,۳۴۷,۵۴۵ ۰.۳۸ % ۴,۳۳۹,۳۱۰ ۳.۰۷ % ۴,۸۱۴,۶۴۲ ۳.۴۱ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۲,۹۸۲,۳۰۰ ۲.۱۲ % ۱۱۹,۷۳۴,۶۷۱ ۸۵.۱ % ۰ ۰ % ۸,۳۶۹,۷۸۶ ۵.۹۵ % ۵,۳۱۸,۰۱۸ ۰.۳۸ % ۴,۲۹۸,۴۲۲ ۳.۰۵ % ۴,۷۸۵,۹۲۵ ۳.۴ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۲,۹۸۷,۴۸۶ ۲.۱۸ % ۱۱۹,۷۵۶,۳۸۱ ۸۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۸,۹۳۸ ۳.۵۴ % ۵,۲۸۰,۴۹۴ ۰.۳۵ % ۴,۳۷۶,۸۵۰ ۳.۱۹ % ۴,۷۹۷,۰۵۵ ۳.۴۹ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲,۹۷۳,۷۲۰ ۲.۱۴ % ۱۱۹,۶۹۵,۳۴۰ ۸۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۶,۳۹۶ ۴.۶۱ % ۵,۲۵۲,۶۴۶ ۰.۳۵ % ۴,۳۶۵,۲۳۹ ۳.۱۵ % ۴,۷۶۹,۹۸۷ ۳.۴۴ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۲,۸۸۷,۴۳۰ ۲.۰۸ % ۱۲۰,۶۱۰,۳۹۵ ۸۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۵,۴۷۶ ۴.۴۱ % ۵,۱۴۱,۴۳۲ ۰.۳۵ % ۴,۱۹۶,۷۰۹ ۳.۰۲ % ۴,۶۵۹,۵۵۳ ۳.۳۵ %
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۲,۸۸۷,۴۳۰ ۲.۰۸ % ۱۲۰,۵۶۶,۹۵۲ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۵,۴۷۶ ۴.۴۲ % ۵,۱۴۰,۵۶۲ ۰.۳۵ % ۴,۱۹۶,۷۰۹ ۳.۰۲ % ۴,۶۵۹,۴۶۱ ۳.۳۵ %
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۲,۸۸۷,۴۳۰ ۲.۰۸ % ۱۲۰,۵۲۲,۸۷۳ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۵,۴۷۶ ۴.۴۲ % ۵,۱۳۹,۶۹۷ ۰.۳۵ % ۴,۱۹۶,۷۰۹ ۳.۰۲ % ۴,۶۵۹,۳۷۳ ۳.۳۵ %
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۲,۸۷۲,۴۱۰ ۲.۰۱ % ۱۱۹,۰۲۰,۳۶۶ ۸۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۰۸,۴۴۵ ۸.۱۳ % ۵,۱۱۶,۲۹۱ ۰.۳۴ % ۴,۱۲۸,۲۰۶ ۲.۸۹ % ۴,۶۳۶,۷۴۴ ۳.۲۵ %
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۲,۸۹۲,۰۶۴ ۲.۰۷ % ۱۱۳,۳۷۶,۹۶۵ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۱,۹۴۶ ۱۰.۰۳ % ۵,۱۳۵,۰۱۶ ۰.۳۵ % ۴,۱۵۳,۵۹۶ ۲.۹۸ % ۴,۶۵۰,۵۲۱ ۳.۳۳ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲,۸۴۵,۷۰۲ ۲.۱۶ % ۱۱۳,۲۷۷,۵۱۹ ۸۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۲,۸۳۵ ۱.۲۹ % ۱۰,۰۲۲,۸۸۷ ۴.۱۱ % ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۳.۰۸ % ۴,۶۰۰,۷۵۳ ۳.۴۹ %