صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۴,۳۳۹,۳۱۰ ۳.۰۷ % ۳,۰۴۰,۲۹۹ ۲.۱۶ % ۱۲۰,۷۳۶,۱۶۴ ۸۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۷,۶۷۶,۱۶۸ ۵.۴۴ % ۵۳۲,۹۰۲ ۰.۳۸ % ۴,۸۱۴,۶۴۲ ۳.۴۱ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۴,۲۹۸,۴۲۲ ۳.۰۵ % ۲,۹۸۲,۳۰۰ ۲.۱۲ % ۱۱۹,۷۳۴,۶۷۱ ۸۵.۱ % ۰ ۰ % ۸,۳۶۹,۷۸۶ ۵.۹۵ % ۵۳۲,۰۹۲ ۰.۳۸ % ۴,۷۸۵,۹۲۵ ۳.۴ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۴,۳۷۶,۸۵۰ ۳.۱۹ % ۲,۹۸۷,۴۸۶ ۲.۱۸ % ۱۱۹,۷۵۶,۳۸۱ ۸۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۸,۹۳۸ ۳.۵۴ % ۴۸۳,۴۳۸ ۰.۳۵ % ۴,۷۹۷,۰۵۵ ۳.۴۹ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۴,۳۶۵,۲۳۹ ۳.۱۵ % ۲,۹۷۳,۷۲۰ ۲.۱۴ % ۱۱۹,۶۹۵,۳۴۰ ۸۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۶,۳۸۶,۳۹۶ ۴.۶۱ % ۴۸۲,۶۵۸ ۰.۳۵ % ۴,۷۶۹,۹۸۷ ۳.۴۴ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۴,۱۹۶,۷۰۹ ۳.۰۲ % ۲,۸۸۷,۴۳۰ ۲.۰۸ % ۱۲۰,۶۱۰,۳۹۵ ۸۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۵,۴۷۶ ۴.۴۱ % ۴۸۱,۸۷۹ ۰.۳۵ % ۴,۶۵۹,۵۵۳ ۳.۳۵ %
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۴,۱۹۶,۷۰۹ ۳.۰۲ % ۲,۸۸۷,۴۳۰ ۲.۰۸ % ۱۲۰,۵۶۶,۹۵۲ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۵,۴۷۶ ۴.۴۲ % ۴۸۱,۱۰۱ ۰.۳۵ % ۴,۶۵۹,۴۶۱ ۳.۳۵ %
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۴,۱۹۶,۷۰۹ ۳.۰۲ % ۲,۸۸۷,۴۳۰ ۲.۰۸ % ۱۲۰,۵۲۲,۸۷۳ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۵,۴۷۶ ۴.۴۲ % ۴۸۰,۳۲۳ ۰.۳۵ % ۴,۶۵۹,۳۷۳ ۳.۳۵ %
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۴,۱۲۸,۲۰۶ ۲.۸۹ % ۲,۸۷۲,۴۱۰ ۲.۰۱ % ۱۱۹,۰۲۰,۳۶۶ ۸۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۰۸,۴۴۵ ۸.۱۳ % ۴۷۹,۵۴۷ ۰.۳۴ % ۴,۶۳۶,۷۴۴ ۳.۲۵ %
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۴,۱۵۳,۵۹۶ ۲.۹۸ % ۲,۸۹۲,۰۶۴ ۲.۰۷ % ۱۱۳,۳۷۶,۹۶۵ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۱,۹۴۶ ۱۰.۰۳ % ۴۸۴,۴۹۴ ۰.۳۵ % ۴,۶۵۰,۵۲۱ ۳.۳۳ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۳.۰۸ % ۲,۸۴۵,۷۰۲ ۲.۱۶ % ۱۱۳,۲۷۷,۵۱۹ ۸۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۲,۸۳۵ ۱.۲۹ % ۵,۴۲۲,۱۳۴ ۴.۱۱ % ۴,۶۰۰,۷۵۳ ۳.۴۹ %