صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۲,۸۴۵,۷۰۲ ۲.۱۶ % ۱۱۳,۲۳۵,۶۸۴ ۸۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۲,۸۳۵ ۱.۲۹ % ۱۰,۰۲۳,۹۹۸ ۴.۱۱ % ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۳.۰۸ % ۴,۶۰۲,۶۳۸ ۳.۴۹ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۲,۸۴۵,۷۰۲ ۲.۰۹ % ۱۱۳,۱۹۲,۲۰۵ ۸۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۳۳ ۴.۶۹ % ۱۰,۰۲۱,۸۸۸ ۳.۹۷ % ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۲.۹۷ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۷ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۲,۸۴۵,۷۰۲ ۲.۰۸ % ۱۱۳,۱۵۱,۰۰۳ ۸۲.۹ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۲۲ ۴.۶۹ % ۱۰,۰۲۱,۱۱۷ ۳.۹۷ % ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۲.۹۸ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۷ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۲,۸۶۵,۵۹۸ ۲.۱ % ۱۱۳,۱۰۹,۸۳۷ ۸۲.۹ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۲۲ ۴.۷ % ۱۰,۰۰۳,۲۱۲ ۳.۹۶ % ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۲.۹۸ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۷ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۲,۸۶۵,۵۹۸ ۲.۱ % ۱۱۳,۰۶۸,۷۰۷ ۸۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۲۲ ۴.۷ % ۱۰,۰۰۲,۴۵۳ ۳.۹۶ % ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۲.۹۸ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۷ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۲,۸۸۲,۸۸۸ ۲.۱۱ % ۱۱۷,۹۶۴,۷۰۸ ۸۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۲۲ ۴.۷ % ۵,۰۳۴,۷۰۰ ۰.۳۲ % ۴,۰۷۴,۵۷۱ ۲.۹۹ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۸ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۲,۹۳۲,۳۳۹ ۲.۱۲ % ۱۱۹,۵۷۲,۸۹۸ ۸۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۶,۷۸۱,۷۹۷ ۴.۹ % ۴,۹۱۱,۲۶۷ ۰.۲۴ % ۴,۰۷۵,۷۳۶ ۲.۹۵ % ۴,۵۷۲,۹۵۰ ۳.۳۱ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۲,۹۵۱,۵۲۶ ۲.۱۴ % ۱۱۸,۲۰۲,۷۳۱ ۸۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۹۴۴,۷۳۳ ۵.۷۵ % ۴,۹۴۳,۳۳۱ ۰.۲۴ % ۴,۱۳۲,۴۱۹ ۲.۹۹ % ۴,۶۰۸,۲۹۱ ۳.۳۴ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۲,۹۴۱,۶۹۹ ۲.۱۲ % ۱۱۸,۲۷۴,۸۰۴ ۸۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۵۲,۱۲۲ ۶.۲۳ % ۴,۹۲۳,۸۲۲ ۰.۲۴ % ۴,۱۱۸,۲۴۷ ۲.۹۶ % ۴,۵۸۶,۴۶۳ ۳.۳ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۲,۹۴۱,۶۹۹ ۲.۱۱ % ۱۱۸,۲۳۴,۳۵۹ ۸۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۵۲,۱۲۲ ۶.۲۳ % ۴,۹۲۳,۱۴۶ ۰.۲۴ % ۴,۱۱۸,۲۴۷ ۲.۹۷ % ۴,۵۸۶,۴۷۰ ۳.۳ %