صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۳.۰۸ % ۲,۸۴۵,۷۰۲ ۲.۱۶ % ۱۱۳,۲۳۵,۶۸۴ ۸۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۲,۸۳۵ ۱.۲۹ % ۵,۴۲۱,۳۶۰ ۴.۱۱ % ۴,۶۰۲,۶۳۸ ۳.۴۹ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۲.۹۷ % ۲,۸۴۵,۷۰۲ ۲.۰۹ % ۱۱۳,۱۹۲,۲۰۵ ۸۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۳۳ ۴.۶۹ % ۵,۴۱۹,۲۷۴ ۳.۹۷ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۷ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۲.۹۸ % ۲,۸۴۵,۷۰۲ ۲.۰۸ % ۱۱۳,۱۵۱,۰۰۳ ۸۲.۹ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۲۲ ۴.۶۹ % ۵,۴۱۸,۵۰۳ ۳.۹۷ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۷ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۲.۹۸ % ۲,۸۶۵,۵۹۸ ۲.۱ % ۱۱۳,۱۰۹,۸۳۷ ۸۲.۹ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۲۲ ۴.۷ % ۵,۴۰۰,۵۹۸ ۳.۹۶ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۷ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۴,۰۶۰,۶۴۴ ۲.۹۸ % ۲,۸۶۵,۵۹۸ ۲.۱ % ۱۱۳,۰۶۸,۷۰۷ ۸۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۲۲ ۴.۷ % ۵,۳۹۹,۸۳۹ ۳.۹۶ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۷ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۴,۰۷۴,۵۷۱ ۲.۹۹ % ۲,۸۸۲,۸۸۸ ۲.۱۱ % ۱۱۷,۹۶۴,۷۰۸ ۸۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۷,۳۲۲ ۴.۷ % ۴۳۲,۰۸۶ ۰.۳۲ % ۴,۶۰۲,۶۱۴ ۳.۳۸ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۴,۰۷۵,۷۳۶ ۲.۹۵ % ۲,۹۳۲,۳۳۹ ۲.۱۲ % ۱۱۹,۵۷۲,۸۹۸ ۸۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۶,۷۸۱,۷۹۷ ۴.۹ % ۳۳۸,۳۱۶ ۰.۲۴ % ۴,۵۷۲,۹۵۰ ۳.۳۱ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۴,۱۳۲,۴۱۹ ۲.۹۹ % ۲,۹۵۱,۵۲۶ ۲.۱۴ % ۱۱۸,۲۰۲,۷۳۱ ۸۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۹۴۴,۷۳۳ ۵.۷۵ % ۳۳۵,۰۳۹ ۰.۲۴ % ۴,۶۰۸,۲۹۱ ۳.۳۴ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۴,۱۱۸,۲۴۷ ۲.۹۶ % ۲,۹۴۱,۶۹۹ ۲.۱۲ % ۱۱۸,۲۷۴,۸۰۴ ۸۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۵۲,۱۲۲ ۶.۲۳ % ۳۳۷,۳۵۹ ۰.۲۴ % ۴,۵۸۶,۴۶۳ ۳.۳ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۴,۱۱۸,۲۴۷ ۲.۹۷ % ۲,۹۴۱,۶۹۹ ۲.۱۱ % ۱۱۸,۲۳۴,۳۵۹ ۸۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۵۲,۱۲۲ ۶.۲۳ % ۳۳۶,۶۷۵ ۰.۲۴ % ۴,۵۸۶,۴۷۰ ۳.۳ %