صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۰۱ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۰۳ ۲۲.۶۶ ۱۰.۵۹
۲۱۰۲ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۰۲) ۲۲.۲۹ (۵.۹۲)
۲۱۰۳ ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۹ ۰
۲۱۰۴ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۲ ۰
۲۱۰۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۱۸.۵۷ ۳۹.۰۵
۲۱۰۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ۰.۱۶ (۰.۱۴) ۷۸.۲۱ (۴۰.۶۵)
۲۱۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۲.۰۷ ۱۱۶.۱۴
۲۱۰۸ ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۶۵ (۰.۰۵)
۲۱۰۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۲۱.۶۶ ۱۵.۹۸
۲۱۱۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۹۸ ۰
۲۱۱۱ ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱ ۰.۲۶
۲۱۱۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ (۰.۰۳) ۲۰.۶۳ (۱۱.۲۸)
۲۱۱۳ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ ۰.۰۵ (۰.۰۲) ۲۱.۶۷ (۵.۵۴)
۲۱۱۴ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۲۱.۶ ۱۷.۴
۲۱۱۵ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۰۸) ۲۱.۶۶ (۲۵.۷۶)
۲۱۱۶ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ ۰.۰۵ (۰.۰۳) ۲۱.۴۵ (۱۱.۶۳)
۲۱۱۷ ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۵۱ ۰
۲۱۱۸ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۰۹) ۲۱.۵۲ (۲۶.۹)
۲۱۱۹ ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۲۱.۴۵ ۳۶.۸
۲۱۲۰ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۳۳.۱۵ ۲۳.۰۲