صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۷۱ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۳۰۱ ۹۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۷۸ ۰.۳۴ % ۷۴۲ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۳۷۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۷۰ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷۹ ۰.۳۴ % ۷۴۳ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۳۷۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۳۴ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۵ % ۷۴۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۳۷۴ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۰۷ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۴۷ ۴۹.۶۷ % ۷۲۰ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۳۳۷۵ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۳ % ۶۹۷ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۳۷۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۶۸ % ۶۷۳ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۳۷۷ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۲ % ۶۵۰ ۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۳۷۸ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۷۷ ۹۸.۷۷ % ۶۲۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %