صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۳۶۴,۶۱۶ ۰.۱ % ۲۴۳,۳۶۰ ۰.۰۷ % ۲۸۷,۸۳۰,۵۱۷ ۸۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۵۵,۷۸۵,۷۳۹ ۱۵.۵۹ % ۱,۰۹۳,۲۸۵ ۰.۳۱ % ۱۲,۵۱۵,۶۹۳ ۳.۵ %
۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۳۷۷,۸۴۲ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۲۸۷,۷۰۰,۶۹۱ ۷۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۶۹۰,۱۵۹ ۱۵.۱۸ % ۵,۲۶۷,۰۰۸ ۱.۴۶ % ۱۱,۸۸۷,۱۸۰ ۳.۳ %
۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۳۶۶,۴۰۱ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۲۱,۶۷۳,۶۶۸ ۸۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۳۴,۹۱۹ ۷.۷۹ % ۳۳۱,۷۷۶ ۰.۰۹ % ۱۱,۶۷۹,۶۷۷ ۳.۲۲ %
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۳۶۷,۵۰۴ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۱۷,۴۳۲,۸۶۱ ۸۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۳۳,۱۵۶ ۸.۳۹ % ۳۱۸,۱۰۷ ۰.۰۹ % ۱۱,۶۶۵,۲۹۱ ۳.۲۴ %
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۳۶۸,۳۹۶ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۱۷,۰۸۰,۸۹۵ ۸۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۱۲۱,۶۴۷ ۹.۳۸ % ۳۰۴,۴۵۳ ۰.۰۸ % ۱۱,۶۲۸,۵۴۳ ۳.۲ %
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۳۶۸,۸۶۶ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۱۶,۸۹۲,۵۸۶ ۸۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۹۶,۸۲۳ ۸.۸۸ % ۲۹۰,۸۱۵ ۰.۰۸ % ۱۱,۶۱۳,۷۸۹ ۳.۲۱ %
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۳۶۸,۸۶۶ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۱۶,۷۷۹,۶۹۱ ۸۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۸۸,۵۸۴ ۸.۸۸ % ۲۷۷,۱۹۲ ۰.۰۸ % ۱۱,۶۱۷,۳۸۹ ۳.۲۱ %
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۳۶۸,۸۶۶ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۱۶,۵۶۸,۸۲۵ ۸۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۹۲,۰۶۴ ۸.۲۸ % ۲۶۳,۵۸۵ ۰.۰۷ % ۱۱,۶۱۹,۷۴۶ ۳.۲۴ %
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۳۷۰,۸۴۱ ۰.۱ % ۲۴۲,۴۰۱ ۰.۰۷ % ۳۱۵,۹۰۸,۶۶۹ ۸۷.۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۵۲,۷۴۵ ۹.۰۴ % ۲۴۹,۹۹۲ ۰.۰۷ % ۱۱,۶۲۷,۱۰۴ ۳.۲۲ %
۲۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۳۷۰,۹۴۶ ۰.۱ % ۲۴۲,۴۰۱ ۰.۰۷ % ۳۱۳,۸۱۲,۷۶۸ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۶۳,۱۲۹ ۹.۰۷ % ۲۳۶,۴۱۵ ۰.۰۷ % ۱۱,۷۰۲,۴۹۸ ۳.۲۶ %