صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۲,۴۵۱,۱۰۱ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۴۶۳,۶۰۹ ۸۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۹۴,۷۴۰ ۸.۱۷ % ۱۸۸,۹۰۶ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۱۷,۷۲۹ ۳.۲۷ %
۹۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۲,۴۵۱,۱۳۳ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۷۱,۵۲۱,۳۱۵ ۸۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۷۹,۵۹۱ ۸.۹۸ % ۱۸۲,۸۵۵ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۴۷,۳۹۲ ۳.۲۷ %
۹۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۲,۴۴۹,۰۶۹ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۷۹۵,۳۵۲ ۸۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۷۵,۲۶۱ ۸.۲ % ۱۷۶,۸۱۱ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۰۶,۶۹۷ ۳.۲۹ %
۹۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۲,۴۴۸,۱۵۹ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۲۷۱,۱۰۳,۶۱۱ ۸۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۷۵,۲۶۰ ۸.۱۹ % ۱۷۰,۷۷۳ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۰۶,۷۴۸ ۳.۲۹ %
۹۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۲,۴۴۷,۲۴۹ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۹۳۳,۷۹۱ ۸۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۰,۲۷۱ ۷.۱۱ % ۱۶۴,۷۴۳ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۹۸,۹۸۲ ۳.۳۳ %
۹۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۲,۴۴۲,۷۹۳ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۵۲۸,۵۵۶ ۸۸.۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۶۸,۰۸۲ ۸.۱۵ % ۱۶۰,۱۷۷ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۵۱,۴۱۰ ۳.۲۸ %
۹۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۲,۴۴۰,۳۶۸ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۰۰۹,۵۵۲ ۸۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۶۷,۸۰۶ ۸.۳۹ % ۱۵۵,۶۲۲ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۴۸,۴۶۱ ۳.۳۴ %
۹۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۲,۴۶۹,۱۲۷ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۶۴,۱۲۵,۴۵۱ ۸۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۰۳,۸۳۵ ۸.۰۶ % ۱۷۴,۳۷۳ ۰.۰۶ % ۹,۹۳۹,۳۱۱ ۳.۳۲ %
۹۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۲,۴۶۴,۸۷۲ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۴۴۰,۳۴۹ ۸۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۶۲,۲۰۰ ۸.۲۲ % ۱۷۰,۷۸۴ ۰.۰۶ % ۹,۷۶۱,۵۶۰ ۳.۲۷ %
۱۰۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۲,۴۶۰,۹۷۸ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۹۸۶,۲۸۴ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۸۴,۹۳۱ ۷.۱۲ % ۱۶۷,۲۰۰ ۰.۰۶ % ۹,۶۰۲,۱۱۰ ۳.۲۷ %