صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۶۸۳,۸۶۵ ۰.۲۲ % ۲۷۵,۴۶۳,۶۰۹ ۸۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۹۴,۷۴۰ ۸.۱۷ % ۱۸۸,۹۰۶ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۱۷,۷۲۹ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۶۸۴,۲۸۱ ۰.۲۲ % ۲۷۱,۵۲۱,۳۱۵ ۸۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۷۹,۵۹۱ ۸.۹۸ % ۱۸۲,۸۵۵ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۴۷,۳۹۲ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۶۸۴,۲۷۸ ۰.۲۲ % ۲۷۰,۷۹۵,۳۵۲ ۸۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۷۵,۲۶۱ ۸.۲ % ۱۷۶,۸۱۱ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۰۶,۶۹۷ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۶۸۴,۲۷۷ ۰.۲۲ % ۲۷۱,۱۰۳,۶۱۱ ۸۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۷۵,۲۶۰ ۸.۱۹ % ۱۷۰,۷۷۳ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۰۶,۷۴۸ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۶۸۴,۲۷۶ ۰.۲۳ % ۲۷۰,۹۳۳,۷۹۱ ۸۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۰,۲۷۱ ۷.۱۱ % ۱۶۴,۷۴۳ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۹۸,۹۸۲ ۳.۳۳ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۶۸۱,۵۱۶ ۰.۲۲ % ۲۷۰,۵۲۸,۵۵۶ ۸۸.۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۶۸,۰۸۲ ۸.۱۵ % ۱۶۰,۱۷۷ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۵۱,۴۱۰ ۳.۲۸ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۶۷۹,۹۲۳ ۰.۲۳ % ۲۶۵,۰۰۹,۵۵۲ ۸۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۶۷,۸۰۶ ۸.۳۹ % ۱۵۵,۶۲۲ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۴۸,۴۶۱ ۳.۳۴ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۷۱۰,۱۲۵ ۰.۲۴ % ۲۶۴,۱۲۵,۴۵۱ ۸۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۰۳,۸۳۵ ۸.۰۶ % ۱۷۴,۳۷۳ ۰.۰۶ % ۹,۹۳۹,۳۱۱ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۷۰۴,۴۰۲ ۰.۲۴ % ۲۶۳,۴۴۰,۳۴۹ ۸۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۶۲,۲۰۰ ۸.۲۲ % ۱۷۰,۷۸۴ ۰.۰۶ % ۹,۷۶۱,۵۶۰ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۷۰۱,۹۵۵ ۰.۲۴ % ۲۶۱,۹۸۶,۲۸۴ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۸۴,۹۳۱ ۷.۱۲ % ۱۶۷,۲۰۰ ۰.۰۶ % ۹,۶۰۲,۱۱۰ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %