صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۳۹۵,۸۶۶ ۰.۱۲ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۸ % ۲۸۷,۱۳۴,۶۲۴ ۸۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ ۷.۴۲ % ۲۱۲,۶۱۲ ۰.۰۷ % ۹,۹۶۷,۶۹۰ ۳.۱ %
۶۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۳۹۵,۸۶۶ ۰.۱۲ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۸ % ۲۸۷,۰۴۸,۱۴۵ ۸۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ ۷.۴۲ % ۲۰۱,۱۸۷ ۰.۰۶ % ۹,۹۶۷,۷۳۴ ۳.۱ %
۶۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۳۹۷,۰۹۲ ۰.۱۲ % ۲۴۳,۳۶۰ ۰.۰۸ % ۲۸۶,۸۶۹,۱۶۶ ۸۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۳۲,۴۹۵ ۷.۴۱ % ۱۸۹,۷۷۵ ۰.۰۶ % ۹,۹۴۷,۷۸۹ ۳.۰۹ %
۶۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۲,۴۶۲,۸۳۸ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۸۶,۶۷۴,۸۳۲ ۸۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۶۳۲,۴۳۶ ۱۰.۷ % ۱۷۸,۳۷۵ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۱۸,۲۲۱ ۳.۰۱ %
۶۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۲,۴۶۳,۶۶۰ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۵۵۴,۷۱۰ ۸۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ ۱۰.۲۷ % ۱۶۶,۹۸۷ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۷۹,۹۴۷ ۳.۱۵ %
۶۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۲,۴۶۲,۷۵۰ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۷۲۹,۰۸۴ ۸۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ ۱۰.۲۶ % ۱۵۵,۶۱۱ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۸۱,۱۱۰ ۳.۱۵ %
۶۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۲,۴۶۰,۹۲۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۵۵۴,۶۸۰ ۸۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۶۸,۵۰۸ ۹.۹۲ % ۱۴۴,۲۴۷ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۷۸,۸۵۵ ۳.۱۶ %
۶۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۲,۴۵۵,۶۷۶ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۰۳۵,۵۵۱ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۲۰۶,۹۵۲ ۹.۸۱ % ۱۳۲,۸۹۵ ۰.۰۴ % ۱۰,۰۸۴,۱۷۸ ۳.۱۷ %
۶۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۲,۴۵۷,۰۲۵ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۹۴۸,۳۳۹ ۸۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۳,۰۲۴,۳۷۰ ۱۰.۳۶ % ۱۲۱,۵۵۶ ۰.۰۴ % ۱۰,۱۰۷,۵۹۸ ۳.۱۷ %
۷۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۲,۴۵۷,۰۳۰ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۶۳۱,۷۸۴ ۸۵.۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۴۴۵,۴۰۴ ۱۰.۷۶ % ۱۵۴,۲۷۵ ۰.۰۵ % ۱۰,۱۷۹,۸۴۰ ۳.۱۸ %