صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۲,۴۴۸,۳۶۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۹۲۴,۲۸۱ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ ۷.۸ % ۱۹۸,۷۸۰ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۸۸,۴۳۴ ۳.۲۸ %
۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۲,۴۴۸,۱۶۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۴۲۸,۰۶۹ ۸۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۱۵,۴۸۲ ۸.۰۴ % ۱۸۹,۳۱۹ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۸۰,۵۶۳ ۳.۲۸ %
۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۲,۴۴۸,۳۴۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۲۶۱,۹۲۷ ۸۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۸۹,۴۲۱ ۸.۰۹ % ۱۸۰,۱۱۵ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۶۰,۹۴۵ ۳.۲۸ %
۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۲,۴۴۴,۸۰۸ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۰۹۶,۵۶۸ ۸۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۱۶,۴۲۲ ۷.۷۸ % ۱۷۰,۶۷۴ ۰.۰۵ % ۱۰,۲۳۸,۲۷۵ ۳.۲۹ %
۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۲,۴۳۰,۶۸۵ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۷۴۳,۸۱۵ ۸۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۱۵,۵۰۹ ۸.۷۴ % ۵۹۵,۵۱۹ ۰.۱۹ % ۱۰,۲۵۰,۹۷۱ ۳.۲۶ %
۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۲,۴۲۸,۵۲۳ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۹۲۳,۶۹۴ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۲۲,۱۲۶ ۹.۱۵ % ۱۵۱,۸۲۲ ۰.۰۵ % ۱۰,۳۵۸,۸۱۷ ۳.۲۸ %
۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۲,۴۲۶,۷۰۳ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۳۹۸,۲۲۶ ۸۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۲۲,۱۲۶ ۹.۱۱ % ۱۴۲,۴۱۱ ۰.۰۴ % ۱۰,۳۵۸,۸۵۸ ۳.۲۶ %
۸۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۲,۴۲۵,۷۹۲ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۳۶۲,۶۵۷ ۸۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۳۷,۲۶۷ ۷.۴ % ۱۳۳,۰۱۰ ۰.۰۴ % ۱۰,۳۴۳,۱۰۲ ۳.۳۲ %
۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۲,۴۲۳,۹۷۲ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۲۸۱,۳۸۱ ۸۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۳۷,۲۶۷ ۷.۴ % ۱۲۳,۶۱۹ ۰.۰۴ % ۱۰,۳۴۳,۱۰۲ ۳.۳۲ %
۹۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۲,۴۱۰,۴۹۹ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۵۶۹,۰۳۱ ۸۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۹۱,۲۵۶ ۷.۳۱ % ۱۱۴,۲۹۲ ۰.۰۴ % ۱۰,۳۲۰,۹۷۴ ۳.۳۴ %