صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۶۲۹,۹۳۹ ۰.۱۹ % ۲۸۷,۳۳۶,۹۴۶ ۸۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۱۸,۰۷۹ ۸.۱۳ % ۲۴۴,۴۹۰ ۰.۰۸ % ۱۰,۳۱۰,۶۴۶ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۶۲۹,۹۳۹ ۰.۱۹ % ۲۸۷,۲۵۰,۷۱۷ ۸۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۱۸,۰۷۹ ۸.۱۳ % ۲۳۳,۰۵۰ ۰.۰۷ % ۱۰,۳۱۰,۶۹۴ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۶۲۹,۹۳۹ ۰.۱۹ % ۲۸۷,۰۶۹,۰۶۶ ۸۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۱۳,۵۱۳ ۸.۱۴ % ۲۲۱,۶۲۲ ۰.۰۷ % ۱۰,۳۰۰,۴۲۰ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۶۲۹,۹۳۸ ۰.۱۹ % ۲۸۷,۰۹۲,۵۱۸ ۸۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۵۸,۵۴۴ ۸.۶۳ % ۲۱۰,۲۰۶ ۰.۰۶ % ۱۰,۲۵۷,۴۶۲ ۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۶۳۰,۰۳۷ ۰.۱۹ % ۲۸۶,۸۰۵,۷۵۷ ۸۸.۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۱۷,۵۱۷ ۸.۲ % ۱۹۸,۸۰۲ ۰.۰۶ % ۱۰,۱۷۸,۷۲۹ ۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۶۳۰,۹۵۸ ۰.۲ % ۲۸۶,۴۹۴,۹۲۵ ۸۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۸۴,۹۸۴ ۸.۰۱ % ۱۸۷,۴۱۰ ۰.۰۶ % ۱۰,۰۰۱,۵۱۳ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۶۳۶,۳۹۰ ۰.۲ % ۲۸۶,۴۶۶,۱۰۴ ۸۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۳۲۹,۴۳۱ ۸.۷ % ۱۷۷,۲۹۹ ۰.۰۵ % ۱۰,۰۰۷,۴۷۷ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۶۳۸,۳۱۷ ۰.۲ % ۲۸۶,۴۸۳,۳۵۱ ۸۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۵۰,۷۸۶ ۸.۲۶ % ۱۸۰,۹۵۱ ۰.۰۶ % ۹,۹۸۲,۳۸۰ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۶۳۸,۳۱۷ ۰.۲ % ۲۸۶,۳۹۶,۳۷۹ ۸۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۵۰,۷۸۶ ۸.۲۶ % ۱۶۹,۹۵۸ ۰.۰۵ % ۹,۹۸۲,۴۴۲ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۶۳۸,۳۱۷ ۰.۲ % ۲۸۶,۴۹۳,۷۹۷ ۸۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۰۸,۱۸۸ ۸.۱۶ % ۲۲۴,۰۴۸ ۰.۰۷ % ۹,۹۷۸,۰۴۸ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %