صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۲,۴۵۵,۲۰۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۵۴۹,۲۴۳ ۸۵.۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۴۴۵,۴۰۴ ۱۰.۷۷ % ۱۴۳,۰۶۰ ۰.۰۴ % ۱۰,۱۷۹,۸۷۸ ۳.۱۸ %
۷۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۲,۴۵۵,۲۰۹ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۳۷۵,۰۲۱ ۸۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۳,۱۱۹,۹۹۲ ۱۰.۵۳ % ۲۸۸,۳۴۲ ۰.۰۹ % ۱۰,۲۲۱,۰۲۹ ۳.۲۵ %
۷۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۲,۴۵۳,۳۸۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۷۸۷,۴۶۸ ۸۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۸۴,۸۶۶ ۱۰.۳۱ % ۲۷۶,۸۱۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۲۲۱,۰۷۴ ۳.۱۹ %
۷۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۲,۴۵۲,۴۷۸ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۶۱۴,۳۲۶ ۸۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۸۹,۰۵۲ ۸.۱ % ۲۶۵,۳۰۰ ۰.۰۹ % ۱۰,۲۰۹,۸۹۴ ۳.۲۷ %
۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۲,۴۵۲,۶۱۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۸۴۹,۰۶۱ ۸۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۷۴,۴۴۹ ۸.۶۸ % ۲۵۵,۷۶۷ ۰.۰۸ % ۱۰,۲۵۵,۵۹۷ ۳.۲۷ %
۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۲,۴۵۳,۷۵۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۲۱۴,۶۲۰ ۸۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۵۱,۱۹۷ ۸.۴۷ % ۲۴۶,۲۴۳ ۰.۰۸ % ۱۰,۲۸۱,۴۲۵ ۳.۲۲ %
۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۲,۴۵۳,۵۴۲ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷۶,۰۳۵,۲۳۷ ۸۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۶۹,۴۹۳ ۹.۴۸ % ۲۳۶,۷۳۰ ۰.۰۷ % ۱۰,۳۱۱,۷۴۵ ۳.۲۵ %
۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۲,۴۵۲,۹۱۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۱۶۳,۹۳۱ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ ۷.۷۹ % ۲۲۷,۲۲۷ ۰.۰۷ % ۱۰,۲۸۹,۴۱۸ ۳.۲۸ %
۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۲,۴۵۱,۰۹۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۰۸۴,۵۰۷ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ ۷.۷۹ % ۲۱۷,۷۳۵ ۰.۰۷ % ۱۰,۲۸۹,۴۶۵ ۳.۲۸ %
۸۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۲,۴۵۰,۱۸۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۰۰۵,۰۶۶ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۱,۳۱۷ ۷.۸ % ۲۰۸,۲۵۲ ۰.۰۷ % ۱۰,۲۸۹,۵۱۰ ۳.۲۸ %