صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۸۳۹,۳۷۶ ۴.۳۱ % ۱۵,۰۲۴,۱۶۹ ۷۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۴,۱۰۳ ۱۸.۵۹ % ۶,۴۷۳ ۰.۰۳ % ۲۹۶,۲۳۹ ۱.۵۲ %
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۸۴۲,۷۰۷ ۴.۳۸ % ۱۴,۹۴۰,۴۱۳ ۷۷.۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۹,۶۰۱ ۱۷.۸۹ % ۶,۴۷۸ ۰.۰۳ % ۲۹۸,۹۵۴ ۱.۵۵ %
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۸۴۲,۶۹۶ ۴.۳۸ % ۱۴,۹۳۶,۷۴۶ ۷۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۹,۶۰۱ ۱۷.۸۹ % ۶,۴۸۴ ۰.۰۳ % ۲۹۸,۹۴۳ ۱.۵۵ %
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۸۴۲,۶۸۲ ۴.۳۸ % ۱۴,۹۳۳,۰۸۳ ۷۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۹,۶۰۱ ۱۷.۸۹ % ۶,۴۸۹ ۰.۰۳ % ۲۹۸,۹۲۹ ۱.۵۶ %
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۸۲۸,۵۴۶ ۴.۴۴ % ۱۴,۷۱۷,۳۱۷ ۷۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۷,۵۶۱ ۱۶.۷ % ۶,۴۹۴ ۰.۰۳ % ۲۸۲,۴۴۳ ۱.۵۱ %
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۸۱۲,۹۰۳ ۴.۵۲ % ۱۴,۴۸۰,۴۸۴ ۸۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۲,۹۳۶ ۱۴.۹۷ % ۶,۴۷۹ ۰.۰۴ % ۲۷۵,۴۸۱ ۱.۵۳ %
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۷۴۵,۷۹۱ ۴.۲۹ % ۱۳,۵۳۹,۰۱۸ ۷۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۰۹,۵۴۲ ۱۷.۸۷ % ۶,۳۴۵ ۰.۰۴ % ۲۵۸,۴۷۵ ۱.۴۹ %
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۸۲۳,۵۵۲ ۵.۰۲ % ۱۳,۴۲۷,۴۴۵ ۸۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۳,۳۰۴ ۱۲.۲۸ % ۱۲۶,۶۰۵ ۰.۷۷ % ۲۷۸,۰۴۵ ۱.۷ %
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۸۲۳,۵۴۱ ۵.۰۳ % ۱۳,۴۲۴,۲۴۸ ۸۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۳,۳۰۴ ۱۲.۲۹ % ۱۲۶,۶۱۱ ۰.۷۷ % ۲۷۸,۰۳۴ ۱.۷ %
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۸۲۳,۵۳۱ ۵.۰۳ % ۱۳,۴۲۱,۰۵۴ ۸۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۳,۳۰۴ ۱۲.۲۹ % ۱۲۶,۶۱۷ ۰.۷۷ % ۲۷۸,۰۲۴ ۱.۷ %