صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۱۵۲,۱۷۰ ۳.۸۶ % ۲۳,۷۴۴,۴۷۴ ۷۹.۵ % ۰ ۰ % ۴,۴۰۶,۶۸۸ ۱۴.۷۵ % ۱۳,۶۴۷ ۰.۰۵ % ۵۵۰,۵۶۸ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۱۰۷,۶۰۱ ۳.۸ % ۲۳,۵۷۴,۲۶۷ ۸۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۴۸,۶۱۳ ۱۳.۵۴ % ۱۳,۶۵۳ ۰.۰۵ % ۵۲۷,۹۷۱ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۱۰۱,۹۷۸ ۴.۰۱ % ۲۳,۴۸۰,۲۴۲ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۳۵۴ ۸.۶۲ % ۱۴,۴۱۸ ۰.۰۵ % ۵۱۲,۱۴۳ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۱۰۱,۹۷۸ ۴.۰۲ % ۲۳,۴۷۳,۱۷۹ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۳۵۴ ۸.۶۲ % ۱۴,۴۲۳ ۰.۰۵ % ۵۱۲,۱۳۰ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۱۰۱,۹۷۸ ۴.۰۲ % ۲۳,۴۶۶,۱۲۲ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۳۵۴ ۸.۶۲ % ۱۴,۴۲۹ ۰.۰۵ % ۵۱۲,۱۱۳ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۸۹,۹۶۵ ۳.۹۴ % ۲۳,۴۸۵,۴۵۸ ۸۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۶,۱۲۸ ۹.۴۱ % ۱۳,۶۷۲ ۰.۰۵ % ۵۰۷,۵۶۱ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۱۰۸,۶۳۹ ۳.۹۶ % ۲۳,۴۱۲,۷۷۲ ۸۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۷,۷۷۴ ۱۰.۵۳ % ۱۳,۶۷۵ ۰.۰۵ % ۵۰۷,۵۲۱ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۸۸,۵۸۹ ۳.۷۳ % ۲۲,۸۹۰,۵۴۴ ۷۸.۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۰,۸۱۳ ۱۶.۱ % ۱۳,۶۷۸ ۰.۰۵ % ۵۰۲,۴۳۰ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۵۹,۵۴۵ ۳.۷۹ % ۲۱,۴۵۶,۹۰۶ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۳۹,۱۲۱ ۱۷.۶۶ % ۱۳,۶۸۱ ۰.۰۵ % ۴۹۸,۱۹۰ ۱.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۴۷,۸۲۶ ۳.۹ % ۲۰,۹۳۱,۵۰۶ ۷۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۳ % ۱۳,۶۸۴ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۴۳۹ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %