صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۷۰۲,۷۳۹ ۵.۷ % ۲۳,۷۴۴,۴۷۴ ۷۹.۵ % ۰ ۰ % ۴,۴۰۶,۶۸۸ ۱۴.۷۵ % ۱۳,۶۴۷ ۰.۰۵ % ۵۵۰,۵۶۸ ۱.۸۴ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۶۳۵,۵۷۳ ۵.۶۱ % ۲۳,۵۷۴,۲۶۷ ۸۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۴۸,۶۱۳ ۱۳.۵۴ % ۱۳,۶۵۳ ۰.۰۵ % ۵۲۷,۹۷۱ ۱.۸۱ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۶۱۴,۱۲۱ ۵.۸۷ % ۲۳,۴۸۰,۲۴۲ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۳۵۴ ۸.۶۲ % ۱۴,۴۱۸ ۰.۰۵ % ۵۱۲,۱۴۳ ۱.۸۶ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۶۱۴,۱۰۹ ۵.۸۸ % ۲۳,۴۷۳,۱۷۹ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۳۵۴ ۸.۶۲ % ۱۴,۴۲۳ ۰.۰۵ % ۵۱۲,۱۳۰ ۱.۸۶ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۶۱۴,۰۹۱ ۵.۸۸ % ۲۳,۴۶۶,۱۲۲ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۳۵۴ ۸.۶۲ % ۱۴,۴۲۹ ۰.۰۵ % ۵۱۲,۱۱۳ ۱.۸۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۵۹۷,۵۲۷ ۵.۷۷ % ۲۳,۴۸۵,۴۵۸ ۸۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۶,۱۲۸ ۹.۴۱ % ۱۳,۶۷۲ ۰.۰۵ % ۵۰۷,۵۶۱ ۱.۸۳ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۶۱۶,۱۶۱ ۵.۷۷ % ۲۳,۴۱۲,۷۷۲ ۸۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۷,۷۷۴ ۱۰.۵۳ % ۱۳,۶۷۵ ۰.۰۵ % ۵۰۷,۵۲۱ ۱.۸۱ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۵۹۱,۰۱۹ ۵.۴۵ % ۲۲,۸۹۰,۵۴۴ ۷۸.۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۰,۸۱۳ ۱۶.۱ % ۱۳,۶۷۸ ۰.۰۵ % ۵۰۲,۴۳۰ ۱.۷۲ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۵۵۷,۷۳۶ ۵.۵۷ % ۲۱,۴۵۶,۹۰۶ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۳۹,۱۲۱ ۱۷.۶۶ % ۱۳,۶۸۱ ۰.۰۵ % ۴۹۸,۱۹۰ ۱.۷۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۵۴۳,۲۶۶ ۵.۷۴ % ۲۰,۹۳۱,۵۰۶ ۷۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۰۳۴ ۱۶.۳۳ % ۱۳,۶۸۴ ۰.۰۵ % ۴۹۵,۴۳۹ ۱.۸۴ %