صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۹۳۹,۹۳۹ ۴.۷۸ % ۱۵,۰۹۵,۶۸۰ ۷۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۷۸,۱۴۱ ۳.۴۵ % ۲,۹۵۵,۵۵۲ ۱۵.۰۳ % ۳۰۲,۶۶۸ ۱.۵۴ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۹۱۵,۱۶۴ ۴.۵۹ % ۱۵,۰۸۰,۲۸۸ ۷۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۳,۹۳۲,۶۴۲ ۱۹.۷۳ % ۶,۴۲۸ ۰.۰۳ % ۳۰۲,۷۱۲ ۱.۵۲ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۸۹۲,۵۹۴ ۴.۴۴ % ۱۵,۰۵۹,۹۱۱ ۷۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۴,۱۲۵,۴۸۸ ۲۰.۵۴ % ۶,۴۳۳ ۰.۰۳ % ۳۰۵,۶۶۰ ۱.۵۲ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۸۶۰,۱۵۳ ۴.۲۴ % ۱۵,۰۴۹,۰۶۶ ۷۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۴,۸۹۵ ۱۶.۸۲ % ۹۸۱,۷۱۷ ۴.۸۳ % ۳۰۵,۷۴۴ ۱.۵۱ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۸۵۵,۶۴۲ ۴.۲۳ % ۱۵,۰۲۵,۴۵۳ ۷۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۴,۷۷۷ ۲۱.۴ % ۶,۴۴۳ ۰.۰۳ % ۳۰۵,۵۰۷ ۱.۵۱ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۸۵۵,۶۳۱ ۴.۲۳ % ۱۵,۰۲۱,۷۵۸ ۷۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۴,۷۷۷ ۲۱.۴ % ۶,۴۴۸ ۰.۰۳ % ۳۰۵,۴۹۷ ۱.۵۱ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۸۵۵,۶۲۱ ۴.۲۳ % ۱۵,۰۱۸,۰۶۷ ۷۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۴,۷۷۷ ۲۱.۴ % ۶,۴۵۳ ۰.۰۳ % ۳۰۵,۴۸۶ ۱.۵۱ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۸۴۲,۷۰۶ ۴.۲۳ % ۱۵,۱۰۶,۳۳۷ ۷۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۵۵,۲۴۹ ۱۹.۸۶ % ۶,۴۵۸ ۰.۰۳ % ۲۹۸,۶۷۴ ۱.۵ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۸۴۲,۶۹۳ ۴.۲۳ % ۱۵,۱۰۲,۶۵۴ ۷۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۵۵,۲۴۹ ۱۹.۸۷ % ۶,۴۶۳ ۰.۰۳ % ۲۹۸,۶۶۱ ۱.۵ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۸۳۹,۳۸۶ ۴.۳۱ % ۱۵,۰۲۷,۸۴۴ ۷۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۴,۱۰۳ ۱۸.۵۹ % ۶,۴۶۸ ۰.۰۳ % ۲۹۶,۲۵۰ ۱.۵۲ %