صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۶۲۱,۹۱۸ ۰.۱۸ % ۲۹۱,۸۷۵,۴۸۶ ۸۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۹,۳۴۱,۶۸۳ ۱۱.۴۷ % ۷۷,۱۷۵ ۰.۰۲ % ۱۰,۹۳۶,۷۶۵ ۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۶۲۲,۶۸۶ ۰.۱۸ % ۲۸۱,۲۷۵,۵۷۰ ۸۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۵۵,۲۵۹ ۱۳.۰۱ % ۳۳۱,۹۲۷ ۰.۱ % ۱۰,۹۰۷,۸۶۱ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۶۲۳,۰۵۱ ۰.۱۸ % ۲۹۴,۱۹۷,۷۴۹ ۸۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۰۳,۰۴۴ ۹.۵ % ۳۲۰,۳۹۱ ۰.۰۹ % ۱۰,۶۴۵,۲۰۶ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۶۲۳,۳۰۳ ۰.۱۹ % ۲۹۰,۹۵۷,۵۵۶ ۸۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ ۹.۶۱ % ۳۰۸,۸۶۶ ۰.۰۹ % ۱۰,۴۸۱,۱۹۷ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۶۲۳,۳۰۳ ۰.۱۹ % ۲۹۰,۸۶۷,۷۵۲ ۸۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ ۹.۶۲ % ۲۹۷,۳۵۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۴۸۱,۲۶۷ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۶۲۳,۳۰۳ ۰.۱۹ % ۲۹۰,۶۷۷,۶۰۵ ۸۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۰۷,۹۱۰ ۷.۷۹ % ۲۸۵,۸۵۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۴۸۹,۰۴۳ ۳.۲ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۶۲۹,۵۲۹ ۰.۱۹ % ۲۸۹,۴۷۸,۰۹۱ ۸۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۶۰,۶۰۱ ۸ % ۲۷۳,۸۲۲ ۰.۰۸ % ۱۰,۳۴۵,۴۳۰ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۶۲۹,۱۳۹ ۰.۱۹ % ۲۸۸,۶۳۱,۰۰۹ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۴۱,۵۵۹ ۷.۹۱ % ۲۷۸,۸۸۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۲۸۶,۲۴۱ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۶۲۸,۶۳۵ ۰.۱۹ % ۲۸۷,۸۰۷,۴۰۴ ۸۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۱۷,۰۶۴ ۷.۹۱ % ۸۶۴,۱۰۸ ۰.۲۷ % ۱۰,۲۴۹,۷۳۹ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۶۲۸,۹۳۱ ۰.۱۹ % ۲۸۶,۹۹۳,۰۷۰ ۸۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۴۸,۳۵۹ ۸.۴۷ % ۸۵۲,۶۴۳ ۰.۲۶ % ۱۰,۲۵۸,۱۱۸ ۳.۱۴ % ۰ ۰ %