صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۳۸۰,۹۵۵ ۰.۱۱ % ۲۴۰,۹۶۳ ۰.۰۷ % ۲۹۱,۸۷۵,۴۸۶ ۸۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۹,۳۴۱,۶۸۳ ۱۱.۴۷ % ۷۷,۱۷۵ ۰.۰۲ % ۱۰,۹۳۶,۷۶۵ ۳.۱۹ %
۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۳۸۱,۹۶۳ ۰.۱۱ % ۲۴۰,۷۲۳ ۰.۰۷ % ۲۸۱,۲۷۵,۵۷۰ ۸۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۵۵,۲۵۹ ۱۳.۰۱ % ۳۳۱,۹۲۷ ۰.۱ % ۱۰,۹۰۷,۸۶۱ ۳.۲۴ %
۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۳۸۲,۸۰۷ ۰.۱۱ % ۲۴۰,۲۴۳ ۰.۰۷ % ۲۹۴,۱۹۷,۷۴۹ ۸۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۰۳,۰۴۴ ۹.۵ % ۳۲۰,۳۹۱ ۰.۰۹ % ۱۰,۶۴۵,۲۰۶ ۳.۱۵ %
۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۳۸۳,۲۹۹ ۰.۱۱ % ۲۴۰,۰۰۳ ۰.۰۸ % ۲۹۰,۹۵۷,۵۵۶ ۸۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ ۹.۶۱ % ۳۰۸,۸۶۶ ۰.۰۹ % ۱۰,۴۸۱,۱۹۷ ۳.۱۳ %
۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۳۸۳,۲۹۹ ۰.۱۱ % ۲۴۰,۰۰۳ ۰.۰۸ % ۲۹۰,۸۶۷,۷۵۲ ۸۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ ۹.۶۲ % ۲۹۷,۳۵۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۴۸۱,۲۶۷ ۳.۱۳ %
۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۳۸۳,۲۹۹ ۰.۱۲ % ۲۴۰,۰۰۳ ۰.۰۷ % ۲۹۰,۶۷۷,۶۰۵ ۸۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۰۷,۹۱۰ ۷.۷۹ % ۲۸۵,۸۵۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۴۸۹,۰۴۳ ۳.۲ %
۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۳۸۹,۵۲۵ ۰.۱۲ % ۲۴۰,۰۰۳ ۰.۰۷ % ۲۸۹,۴۷۸,۰۹۱ ۸۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۶۰,۶۰۱ ۸ % ۲۷۳,۸۲۲ ۰.۰۸ % ۱۰,۳۴۵,۴۳۰ ۳.۱۶ %
۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۳۸۹,۳۷۴ ۰.۱۲ % ۲۳۹,۷۶۴ ۰.۰۷ % ۲۸۸,۶۳۱,۰۰۹ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۴۱,۵۵۹ ۷.۹۱ % ۲۷۸,۸۸۵ ۰.۰۹ % ۱۰,۲۸۶,۲۴۱ ۳.۱۶ %
۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۳۸۹,۱۱۰ ۰.۱۲ % ۲۳۹,۵۲۴ ۰.۰۷ % ۲۸۷,۸۰۷,۴۰۴ ۸۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۱۷,۰۶۴ ۷.۹۱ % ۸۶۴,۱۰۸ ۰.۲۷ % ۱۰,۲۴۹,۷۳۹ ۳.۱۵ %
۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۳۸۹,۱۶۷ ۰.۱۲ % ۲۳۹,۷۶۴ ۰.۰۷ % ۲۸۶,۹۹۳,۰۷۰ ۸۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۴۸,۳۵۹ ۸.۴۷ % ۸۵۲,۶۴۳ ۰.۲۶ % ۱۰,۲۵۸,۱۱۸ ۳.۱۴ %