صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۴.۶۷ ۱,۱۴۹.۵۸
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰.۰۶ ۱.۱۶ ۲۵.۴۶ ۶,۶۳۳.۸۹
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۲۹ ۲۴.۷۱ ۱۸۲.۷۲
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۴۱.۰۲ ۱۸.۱۳
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱ ۰
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۷۶ ۰
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۴۶ ۲۴.۷۷ ۴۳۳.۷۴
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۵۲ ۲۵.۵۶ ۵۶۸.۹۵
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۵۹ ۲۴.۸۱ ۳۲,۰۰۲.۶۲
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۰.۰۶ ۲.۹۳ ۲۴.۸۲ ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۰.۰۹ ۲.۳۹ ۴۱.۲۲ ۵۵۲,۴۷۹.۹۹
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۰۵ ۰
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۸۷ ۰
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۴.۸۹ ۳۷۹.۳۴
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۰.۰۶ (۰.۹۳) ۲۴.۹۱ (۹۶.۶۹)
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۲۴.۹۳ ۵۶.۸۶
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۱۸) ۲۴.۹۴ (۴۷.۷۷)
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۰.۱ (۰.۸۲) ۴۲.۳۱ (۹۴.۹۶)
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۷۴ ۰