صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۰.۰۹ ۱.۴۶ ۴۰.۸۳ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۱۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۱ ۰
۱۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۹۲ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۵۴) ۲۵.۹۴ (۸۶.۱۱)
۱۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۰.۰۶ (۰.۰۱) ۲۵.۹۵ (۳.۷۸)
۱۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۰۲ ۲۵.۹۷ ۴,۰۳۵.۵۱
۱۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۵۲ ۲۵.۹۹ ۵۵۷.۵۶
۱۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۰.۰۹ (۲.۵۴) ۴۰.۲۱ (۹۹.۹۹)
۱۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۷ ۰
۱۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۰۵ ۰
۱۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۰۹ ۲۶.۰۷ ۳۷.۲۲
۱۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۰.۰۶ (۱.۰۷) ۲۶.۰۸ (۹۸)
۱۳۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۵۱) ۲۶.۱ (۸۴.۳۷)
۱۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۵.۳۷ ۲۶۷.۸۷
۱۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰.۱ ۰.۰۷ ۴۲.۱ ۲۹.۳۹
۱۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۹۹ ۰
۱۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۸ ۰
۱۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۰.۰۶ (۰.۳۸) ۲۶.۲ (۷۵.۰۱)
۱۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۶۵ ۲۵.۴۶ ۹۵۹.۸۱