صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰.۱۴ ۲.۵۳ ۶۹.۴۹ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰.۱۴ ۱.۷۸ ۶۷.۶۸ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۳۸ ۰
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۰.۱۴ ۲.۳۸ ۶۵.۹۲ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰.۰۴ ۲.۴۱ ۱۷.۵ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰ (۰.۷۴) ۱.۱۶ (۹۳.۲۸)
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۰۳ ۱.۱۲ ۱۳.۵۱ ۵,۷۸۴.۹۹
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۰۹ ۳.۶۳ ۳۹.۷۱ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۴۱ ۰
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۴۱ ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۴۲ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۵ ۰
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۱ ۰.۳۷ ۴۳.۰۷ ۲۸۲.۳
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۰۶ ۲.۴۶ ۲۳.۱۳ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۱۹ ۲.۱۶ ۱۰۳.۱۱ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۲ ۰
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲۹ ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۱۵ ۲.۴۸ ۷۵.۹۵ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۸۳) ۲۶.۱۲ (۹۵.۱۵)