صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۱۶ ۰
۲۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۱ ۱.۲۸ ۴۱.۹۵ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۲۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۱.۹۱ (۹۶.۶۶)
۲۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۲۲) ۲۳.۶۸ (۵۴.۵۷)
۲۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۱۸.۶۷ ۹۱.۷۹
۲۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۹ ۲.۶۳ ۴۰.۴۴ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۲۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۷ ۰
۲۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۶ ۰
۲۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۸۹ ۲۵.۱۵ ۲,۴۵۹.۳۹
۲۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۹۹ ۲۱.۴۵ ۳,۵۲۱.۰۲
۲۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۶ ۴.۳۶ ۲۳.۳۱ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۲۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۷ ۴.۴ ۲۸.۰۵ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۲۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۷ ۲۷.۱۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۲۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۱۴ ۰
۲۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۸۲ ۰
۲۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ (۱.۴) ۲۱.۱۲ (۹۹.۴۲)
۲۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۵ (۱.۹۱) ۱۸.۳۲ (۹۹.۹۱)
۲۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۷۲ ۰
۲۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۷ (۰.۴۱) ۲۸.۹ (۷۷.۹۶)
۲۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰.۱ (۴.۳۶) ۴۳.۸۷ (۱۰۰)