صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰.۰۸ ۰.۶۴ ۳۵.۶۱ ۹۱۳.۱۱
۲۲۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۵ ۰
۲۲۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۸۸ ۰
۲۲۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۱۵) ۲۶.۶۳ (۴۱.۵۶)
۲۲۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰.۰۶ (۰.۰۶) ۲۵.۹۲ (۱۹.۶۲)
۲۲۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۶.۶۶ ۲۸.۵۲
۲۲۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۵.۹۵ ۱.۸۶
۲۲۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰.۰۸ (۰.۴۶) ۳۵.۰۱ (۸۱.۶۴)
۲۲۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۶ ۰
۲۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۰۱ ۰
۲۳۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰.۰۶ (۰.۲۵) ۲۶.۰۳ (۶۰.۱۶)
۲۳۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰.۰۶ ۰.۵۲ ۲۶.۰۵ ۵۶۵.۸
۲۳۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰.۰۶ ۲.۰۸ ۲۶.۰۷ ۱۸۰,۴۵۵.۳
۲۳۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۰۶ ۱.۶ ۲۶.۰۸ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۲۳۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰.۰۸ ۱.۳۳ ۳۵.۱۹ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۲۳۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۴ ۰
۲۳۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۴۱ ۰
۲۳۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۴ ۲۶.۱۶ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۲۳۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۲۹ ۲۶.۱۸ ۱۸۴.۱۲