صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۰۶ ۲.۴۹ ۲۴.۷۲ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۱.۸ ۴۶۷.۵۷
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۱۲ (۰.۲۲) ۵۶.۴۴ (۵۵.۸)
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۷ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۵ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۹۹ ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۰۲ ۱.۵۴ ۹.۱ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۵۶ ۲۴.۲۸ ۶۷۶.۵۳
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۳ ۰.۳۱ ۱۲.۷۳ ۲۱۴.۳۶
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۰۹ ۱.۴۱ ۴۰.۹۳ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۱۶ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۱ ۱.۲۸ ۴۱.۹۵ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۱.۹۱ (۹۶.۶۶)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۲۲) ۲۳.۶۸ (۵۴.۵۷)
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۱۸.۶۷ ۹۱.۷۹
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۹ ۲.۶۳ ۴۰.۴۴ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۷ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۶ ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۸۹ ۲۵.۱۵ ۲,۴۵۹.۳۹