صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۰.۰۹ (۰.۸۲) ۳۹.۴۹ (۹۵)
۱۶۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۲ ۰
۱۶۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۰.۰۸ (۰.۱۴) ۳۶.۲۱ (۳۸.۹۶)
۱۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۶ ۰
۱۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۱۶ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۳۴) ۲۵.۱۸ (۷۱.۳۵)
۱۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۴.۴۴ (۵۷.۵۴)
۱۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۱۱) ۲۵.۲۱ (۳۲.۴)
۱۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۱۶ ۰.۴۳ ۷۷.۱۵ ۳۷۰.۲
۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۱ ۰
۱۷۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۹ ۰
۱۷۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۹ ۰
۱۷۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰.۰۶ (۰.۰۲) ۲۴.۵۴ (۵.۶۳)
۱۷۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۵.۳۲ ۱۱۵.۲۳
۱۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۰۵) ۲۴.۵۷ (۱۵.۹۷)
۱۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۲۸) ۲۵.۳۵ (۶۴.۱۷)
۱۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰.۰۹ (۰.۹۹) ۳۹.۹۵ (۹۷.۳۸)
۱۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۴ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰.۰۹ ۰ ۴۰.۰۱ ۰