صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۶.۲۵ ۹.۱۱
۱۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰.۱ (۰.۹) ۴۱.۴۷ (۹۶.۳۶)
۱۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۰۴ ۰
۱۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۱ ۰
۱۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۲۴.۸۲ ۱۷۷.۸
۱۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۴۲ ۲۴.۸۴ ۳۶۵.۷۸
۱۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۴.۸۵ ۱۲۰.۰۳
۱۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۰.۰۶ (۲.۵۱) ۲۴.۸۷ (۹۹.۹۹)
۱۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۰.۰۹ (۰.۸۲) ۳۹.۹۹ (۹۴.۹۶)
۱۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱ ۰
۱۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۹۲ ۰
۱۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۱۱ ۳۹.۲۴ ۴۷.۷۳
۱۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱۲ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۴.۹۷ ۶.۸۱
۱۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰.۰۶ (۰.۸۳) ۲۴.۹۹ (۹۵.۲۸)
۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۰.۰۹ (۰.۶۴) ۴۰.۲ (۹۰.۴۳)
۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۸ ۰
۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۰۴ ۰
۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۵.۰۶ ۴.۴۴