صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰.۰۹ ۴.۰۹ ۳۹.۴۵ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۰.۰۸ ۱.۸۲ ۳۳.۴۳ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۳۲) ۱۸.۱۲ (۶۸.۵۶)
۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ ۳.۷۲ ۱۸.۱۳ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۹ ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۹ ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۰۴ ۱.۳۴ ۱۵.۵۴ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۵ (۳.۵۱) ۱۸.۱۵ (۱۰۰)
۴۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۵ ۰
۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۵ ۰
۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰.۰۴ (۲.۷۳) ۱۴.۲۸ (۱۰۰)
۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۲ ۰
۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۲ ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۵ (۱.۵۳) ۱۸.۱۸ (۹۹.۶۴)
۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۸.۱۹ ۱,۱۶۵.۴۲
۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۳ ۲.۷۶ ۱۳.۰۴ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۵ (۱.۹۳) ۱۸.۲ (۹۹.۹۲)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۰.۰۲ (۲.۹۷) ۸.۱۲ (۱۰۰)
۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۴ ۰
۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۱۲ ۰