صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۰.۰۷ (۱.۲۴) ۲۷.۹۸ (۹۸.۹۳)
۴۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۰.۰۷ (۰.۳۱) ۲۷.۲۸ (۶۷.۶۶)
۴۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۰.۰۷ (۰.۶۳) ۲۷.۳ (۹۰.۱۵)
۴۴ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰.۰۸ (۰.۸۷) ۳۶.۲ (۹۵.۹)
۴۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۴۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۳۶ ۰
۴۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۰.۰۷ (۰.۰۵) ۲۷.۳۸ (۱۵.۲۸)
۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۰.۰۷ (۰.۳۷) ۲۷.۴ (۷۳.۷۵)
۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۰.۰۷ (۰.۱) ۲۷.۴۲ (۳۱.۶۶)
۵۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۷۷ ۲۷.۴۵ ۱,۵۳۴.۷۴
۵۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۰.۰۹ ۰.۴۴ ۳۷.۱۷ ۳۹۸.۰۱
۵۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۶ ۰
۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۵۱ ۰
۵۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۰.۰۷ ۰.۶۸ ۲۷.۵۳ ۱,۰۷۲.۲۶
۵۵ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۰.۰۷ ۰.۱۱ ۲۷.۵۵ ۵۰.۵۸
۵۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۰۴) ۲۷.۵۷ (۱۲.۹۷)
۵۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۲۷.۵۹ ۱۹.۷۸
۵۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۰۷) ۳۲.۷۸ (۲۲.۷۶)
۵۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۳ ۰