صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۰.۰۷ (۰.۱۶) ۲۶.۹۵ (۴۴.۹۹)
۶۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۰.۰۶ (۰.۴۴) ۲۶.۲۵ (۸۰.۰۱)
۶۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۳۶) ۲۶.۲۷ (۷۳.۰۱)
۶۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۶.۲۸ (۶۶.۹۷)
۶۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۰.۰۸ ۰.۲۴ ۳۵.۲۴ ۱۴۳.۱۷
۶۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۷ ۰
۶۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۴ ۰
۶۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰.۰۶ (۰.۰۶) ۲۶.۳۶ (۲۰.۱۴)
۶۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۷۲) ۲۵.۶۶ (۹۲.۷۸)
۷۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۰.۰۶ (۰.۲۵) ۲۶.۴ (۶۰.۶۲)
۷۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۰.۰۶ (۰.۳۷) ۲۶.۴۲ (۷۴.۴۲)
۷۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۰.۰۸ (۰.۰۸) ۳۵.۴۲ (۲۶.۶۳)
۷۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۰۶ ۰
۷۴ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۴۷ ۰
۷۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۰۷) ۲۵.۷۷ (۲۳.۷)
۷۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۱۹ ۲۶.۵۱ ۱۰۰.۲۳
۷۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰.۰۸ ۱.۶۵ ۳۴.۷۸ ۳۹,۱۴۷.۴۸
۷۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۲ ۰
۷۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰.۰۸ ۰.۶۴ ۳۵.۶۱ ۹۱۳.۱۱