صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۰.۰۷ ۱.۵ ۲۷.۸ ۲۲,۶۶۳.۷۲
۸۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۰.۰۷ (۰.۳۲) ۲۷.۸۲ (۶۹.۲۴)
۸۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۰.۰۷ ۲.۹ ۲۷.۸۴ ۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷
۸۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰.۰۸ ۱.۵۴ ۳۵.۷۸ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۸۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۰۸ ۰
۸۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۹ ۰
۸۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۲۷.۹۳ ۳۷۹.۸۶
۸۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۰.۰۷ (۰.۱۸) ۲۷.۹۵ (۴۸.۹۱)
۸۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۰.۰۹ (۰.۷۹) ۳۶.۶۷ (۹۴.۵)
۹۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۹۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۰.۰۸ (۰.۲۳) ۳۵.۹۸ (۵۶.۲)
۹۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۳ ۰
۹۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۰۵ ۰
۹۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰.۰۷ (۰.۰۳) ۲۸.۰۸ (۱۰.۰۶)
۹۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۲۸.۱ ۱۱.۹۹
۹۶ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۳ ۲۸.۱۲ ۲۰۱.۳۹
۹۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۲۷.۴۴ ۱۲۱.۹۹
۹۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰.۰۸ (۰.۸۹) ۳۳.۲۱ (۹۶.۱۹)
۹۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۶۵ ۰