صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۷,۱۲۹,۸۹۴ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۳,۱۰۸,۵۲۸ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۸ % ۱۳۴,۴۳۷ ۰.۱ %
۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۷,۰۹۱,۵۲۶ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۳,۱۰۷,۷۵۳ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۸ % ۱۳۴,۴۳۲ ۰.۱ %
۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۷,۰۵۳,۱۹۲ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۳,۱۰۶,۹۸۲ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۸ % ۱۳۴,۴۳۰ ۰.۱ %
۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۴ % ۱۲۷,۰۱۴,۸۹۳ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۳,۱۰۶,۲۰۹ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۸ % ۱۳۴,۴۲۵ ۰.۱ %
۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۶,۹۷۶,۶۲۸ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۳,۱۰۵,۴۳۹ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۹ % ۱۳۴,۴۲۲ ۰.۱ %
۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۶,۹۳۸,۳۹۷ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۳,۱۰۴,۶۷۰ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۹ % ۱۳۴,۴۲۰ ۰.۱ %
۱۳۷ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۶,۹۰۰,۲۰۰ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۲ % ۳,۱۰۳,۸۷۱ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۹ % ۱۳۴,۳۸۶ ۰.۱ %
۱۳۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۶,۸۶۲,۰۳۷ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۱,۹۴۲ ۱.۲ % ۳,۱۰۳,۱۰۳ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۹ % ۱۳۴,۳۴۹ ۰.۱ %
۱۳۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۶,۸۲۳,۹۰۸ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۱,۹۴۲ ۱.۲ % ۳,۱۰۲,۳۶۲ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۹ % ۱۳۴,۳۳۸ ۰.۱ %
۱۴۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱,۹۵۶,۲۸۹ ۱.۴۳ % ۱۲۶,۷۸۵,۸۱۴ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۱,۹۴۲ ۱.۲ % ۳,۱۰۱,۶۱۲ ۰.۴۵ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۹ % ۱۳۴,۳۱۷ ۰.۱ %