صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱,۸۷۴,۸۳۵ ۱.۲۹ % ۱۲۸,۰۳۸,۷۸۶ ۸۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۹,۰۴۳,۱۳۶ ۶.۲۵ % ۲,۹۸۸,۶۱۱ ۰.۰۷ % ۲,۷۴۷,۹۷۵ ۱.۹ % ۲۹,۲۲۲ ۰.۰۲ %
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱,۸۸۴,۱۰۲ ۱.۳ % ۱۲۷,۹۳۳,۰۶۰ ۸۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۸,۸۵۰,۶۱۴ ۶.۱۳ % ۲,۹۹۴,۲۳۴ ۰.۰۷ % ۲,۷۷۳,۸۹۶ ۱.۹۲ % ۳۵,۵۹۳ ۰.۰۲ %
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱,۹۱۰,۲۲۰ ۱.۳۲ % ۱۲۷,۷۷۶,۳۸۹ ۸۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۸,۸۰۷,۰۳۰ ۶.۱ % ۳,۰۲۵,۸۵۰ ۰.۰۷ % ۲,۸۲۵,۰۵۰ ۱.۹۶ % ۶۷,۹۵۵ ۰.۰۵ %
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱,۹۳۱,۲۳۹ ۱.۳۵ % ۱۲۷,۶۶۵,۴۴۸ ۸۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۸,۰۵۴,۳۸۱ ۵.۶۱ % ۳,۰۵۱,۷۴۰ ۰.۰۷ % ۲,۸۷۳,۶۴۷ ۲ % ۹۴,۵۷۸ ۰.۰۷ %
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱,۹۳۱,۲۳۹ ۱.۳۵ % ۱۲۷,۶۲۶,۹۴۴ ۸۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۸,۰۳۴,۲۶۵ ۵.۶ % ۳,۰۷۳,۲۸۴ ۰.۰۸ % ۲,۸۷۳,۶۴۷ ۲ % ۹۴,۵۷۷ ۰.۰۷ %
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱,۹۳۱,۲۳۹ ۱.۳۵ % ۱۲۷,۵۸۸,۴۷۴ ۸۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۸,۰۳۴,۲۶۵ ۵.۶ % ۳,۰۷۲,۵۱۱ ۰.۰۸ % ۲,۸۷۳,۶۴۷ ۲ % ۹۴,۵۷۳ ۰.۰۷ %
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱,۹۴۵,۰۱۱ ۱.۳۶ % ۱۲۷,۴۸۷,۶۵۲ ۸۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۷,۵۹۷,۳۰۶ ۵.۳۱ % ۳,۰۸۸,۷۸۶ ۰.۰۸ % ۲,۹۱۵,۲۹۶ ۲.۰۴ % ۱۱۱,۶۱۶ ۰.۰۸ %
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱,۹۴۶,۱۷۸ ۱.۳۷ % ۱۲۷,۳۹۳,۴۸۶ ۸۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۶,۷۱۷,۲۳۶ ۴.۷۳ % ۳,۰۸۶,۰۲۶ ۰.۰۸ % ۲,۹۰۷,۲۶۸ ۲.۰۵ % ۱۰۹,۶۲۲ ۰.۰۸ %
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱,۹۴۶,۱۷۸ ۱.۳۷ % ۱۲۷,۳۵۵,۱۱۸ ۸۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۶,۷۱۷,۲۳۶ ۴.۷۳ % ۳,۰۸۵,۲۲۴ ۰.۰۸ % ۲,۹۰۷,۲۶۸ ۲.۰۵ % ۱۰۹,۵۹۲ ۰.۰۸ %
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱,۹۶۳,۷۲۶ ۱.۳۹ % ۱۲۷,۳۳۹,۷۶۸ ۹۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۶,۰۷۲,۲۹۷ ۴.۲۹ % ۳,۱۰۳,۶۵۷ ۰.۰۸ % ۲,۹۵۴,۳۰۰ ۲.۰۹ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۱ %