صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱,۷۲۱,۶۱۳ ۱.۲۸ % ۱۲۴,۶۱۸,۱۳۶ ۹۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۲,۴۷۰ ۱.۸۹ % ۲,۸۷۷,۱۵۲ ۰.۰۸ % ۲,۵۴۸,۳۹۶ ۱.۹ % ۲,۷۶۳,۳۰۶ ۲.۰۶ %
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱,۷۴۸,۷۶۶ ۱.۲۹ % ۱۲۴,۵۳۷,۱۱۳ ۹۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۳,۳۷۷,۲۹۰ ۲.۵ % ۲,۹۹۰,۹۵۰ ۰.۱۵ % ۲,۵۸۴,۵۱۳ ۱.۹۱ % ۲,۷۸۶,۷۷۶ ۲.۰۶ %
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱,۷۶۷,۱۲۵ ۱.۳۲ % ۱۲۴,۵۲۳,۳۷۲ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۶,۰۸۸ ۱.۳۳ % ۳,۲۳۸,۷۱۳ ۰.۳۲ % ۲,۶۰۱,۲۶۵ ۱.۹۴ % ۲,۸۰۳,۹۹۰ ۲.۰۹ %
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱,۷۶۷,۱۲۵ ۱.۳۲ % ۱۲۴,۴۸۵,۹۵۶ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۶,۰۸۸ ۱.۳۳ % ۳,۲۳۸,۱۱۹ ۰.۳۲ % ۲,۶۰۱,۲۶۵ ۱.۹۴ % ۲,۸۰۳,۹۵۹ ۲.۰۹ %
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱,۷۶۷,۱۲۵ ۱.۳۲ % ۱۲۴,۴۴۸,۵۷۳ ۹۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۷۶,۰۸۸ ۱.۳۳ % ۳,۲۴۰,۸۳۲ ۰.۳۲ % ۲,۶۰۱,۲۶۵ ۱.۹۴ % ۲,۸۰۷,۲۳۵ ۲.۱ %
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱,۷۷۹,۲۸۳ ۱.۳۲ % ۱۲۴,۶۸۰,۴۹۳ ۹۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۹,۲۲۴ ۰.۹۴ % ۳,۹۰۷,۱۵۱ ۰.۸۱ % ۲,۶۴۱,۲۰۵ ۱.۹۷ % -۳۴,۸۳۸ -۰.۰۳ %
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱,۷۸۴,۵۱۵ ۱.۳۲ % ۱۲۵,۵۸۷,۱۱۵ ۹۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۱,۷۰۲ ۱.۲۴ % ۲,۹۷۶,۶۳۴ ۰.۱۲ % ۲,۶۳۴,۵۶۷ ۱.۹۶ % -۴۲,۳۸۳ -۰.۰۳ %
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱,۷۹۹,۸۰۸ ۱.۳۳ % ۱۲۵,۵۴۴,۹۵۲ ۹۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۹,۲۳۶ ۱.۷۹ % ۲,۹۳۱,۴۸۹ ۰.۰۸ % ۲,۶۶۴,۰۰۹ ۱.۹۷ % -۳۵,۸۸۶ -۰.۰۳ %
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱,۸۳۳,۰۰۲ ۱.۳۵ % ۱۲۵,۵۸۷,۶۰۹ ۹۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۲۸,۷۷۸ ۲.۰۸ % ۲,۹۴۵,۶۰۸ ۰.۰۸ % ۲,۶۸۰,۴۵۵ ۱.۹۷ % -۲۱,۰۰۱ -۰.۰۲ %
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱,۸۵۴,۵۹۲ ۱.۳۵ % ۱۲۵,۵۰۰,۱۴۳ ۹۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۶,۵۷۵ ۱.۱۱ % ۵,۹۶۴,۲۴۱ ۲.۲۶ % ۲,۷۲۰,۰۶۰ ۱.۹۸ % ۶۵۱ ۰ %