صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲,۵۳۹,۲۷۵ ۱.۸۶ % ۱,۶۵۷,۳۲۳ ۱.۲۲ % ۱۲۳,۱۳۵,۱۹۵ ۹۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۸,۰۵۲ ۴.۴۱ % ۱۹۷,۴۵۰ ۰.۱۴ % ۲,۷۴۴,۱۷۵ ۲.۰۱ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۲,۵۱۳,۰۶۹ ۱.۸۶ % ۱,۶۶۳,۷۶۲ ۱.۲۳ % ۱۲۳,۱۶۴,۱۷۰ ۹۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۵,۱۴۴,۱۵۵ ۳.۸ % ۱۴۶,۷۸۴ ۰.۱۱ % ۲,۷۳۸,۱۴۶ ۲.۰۲ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲,۵۱۳,۰۶۹ ۱.۸۶ % ۱,۶۶۳,۷۶۲ ۱.۲۳ % ۱۲۳,۱۲۶,۳۹۳ ۹۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۵,۱۴۴,۱۵۵ ۳.۸ % ۱۴۶,۲۴۸ ۰.۱۱ % ۲,۷۳۸,۱۳۹ ۲.۰۲ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲,۵۶۱,۲۱۰ ۱.۹ % ۱,۶۷۸,۱۳۰ ۱.۲۴ % ۱۲۳,۰۷۶,۷۲۸ ۹۱.۲ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۰,۱۷۵ ۳.۵۲ % ۱۲۰,۵۲۷ ۰.۰۹ % ۲,۷۶۱,۹۲۶ ۲.۰۵ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۲,۶۱۷,۰۰۵ ۱.۹۳ % ۱,۷۱۷,۶۶۳ ۱.۲۷ % ۱۲۲,۹۷۱,۳۲۲ ۹۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۹,۱۹۲ ۲.۴۴ % ۲,۱۵۶,۹۹۵ ۱.۵۹ % ۲,۷۹۵,۹۴۶ ۲.۰۶ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۲,۶۶۹,۹۹۶ ۱.۹۸ % ۱,۷۴۱,۳۸۱ ۱.۳ % ۱۲۴,۸۴۵,۷۲۹ ۹۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۴,۰۴۹ ۱.۸۴ % ۱۱۷,۶۷۱ ۰.۰۹ % ۲,۸۲۶,۹۳۶ ۲.۱ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۲,۶۶۹,۹۹۶ ۱.۹۸ % ۱,۷۴۱,۳۸۱ ۱.۳ % ۱۲۴,۸۰۸,۰۸۴ ۹۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۴,۰۴۹ ۱.۸۴ % ۱۱۷,۱۰۵ ۰.۰۹ % ۲,۸۲۶,۹۰۹ ۲.۱ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۲,۶۶۹,۹۹۶ ۱.۹۸ % ۱,۷۴۱,۳۸۱ ۱.۳ % ۱۲۴,۷۷۰,۴۷۲ ۹۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۴,۰۴۹ ۱.۸۵ % ۱۱۶,۵۳۸ ۰.۰۹ % ۲,۸۲۶,۸۷۹ ۲.۱ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۲,۶۵۷,۴۲۸ ۱.۹۷ % ۱,۷۴۰,۹۰۳ ۱.۳ % ۱۲۴,۷۱۶,۰۹۱ ۹۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۰,۱۳۰ ۱.۹۵ % ۱۳۶,۵۴۰ ۰.۱ % ۲,۸۱۵,۵۹۴ ۲.۰۹ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲,۵۶۰,۹۱۶ ۱.۹۱ % ۱,۷۱۴,۵۲۶ ۱.۲۷ % ۱۲۴,۶۷۲,۵۸۴ ۹۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۷,۸۷۰ ۱.۸۲ % ۱۱۴,۴۱۰ ۰.۰۹ % ۲,۷۹۴,۳۰۱ ۲.۰۸ %