صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱,۶۵۷,۳۲۳ ۱.۲۲ % ۱۲۳,۱۳۵,۱۹۵ ۹۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۸,۰۵۲ ۴.۴۱ % ۲,۹۴۱,۶۲۵ ۰.۱۴ % ۲,۵۳۹,۲۷۵ ۱.۸۶ % ۲,۷۴۴,۱۷۵ ۲.۰۱ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱,۶۶۳,۷۶۲ ۱.۲۳ % ۱۲۳,۱۶۴,۱۷۰ ۹۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۵,۱۴۴,۱۵۵ ۳.۸ % ۲,۸۸۴,۹۳۱ ۰.۱۱ % ۲,۵۱۳,۰۶۹ ۱.۸۶ % ۲,۷۳۸,۱۴۶ ۲.۰۲ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱,۶۶۳,۷۶۲ ۱.۲۳ % ۱۲۳,۱۲۶,۳۹۳ ۹۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۵,۱۴۴,۱۵۵ ۳.۸ % ۲,۸۸۴,۳۸۷ ۰.۱۱ % ۲,۵۱۳,۰۶۹ ۱.۸۶ % ۲,۷۳۸,۱۳۹ ۲.۰۲ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱,۶۷۸,۱۳۰ ۱.۲۴ % ۱۲۳,۰۷۶,۷۲۸ ۹۱.۲ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۰,۱۷۵ ۳.۵۲ % ۲,۸۸۲,۴۵۳ ۰.۰۹ % ۲,۵۶۱,۲۱۰ ۱.۹ % ۲,۷۶۱,۹۲۶ ۲.۰۵ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱,۷۱۷,۶۶۳ ۱.۲۷ % ۱۲۲,۹۷۱,۳۲۲ ۹۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۹,۱۹۲ ۲.۴۴ % ۴,۹۵۲,۹۴۱ ۱.۵۹ % ۲,۶۱۷,۰۰۵ ۱.۹۳ % ۲,۷۹۵,۹۴۶ ۲.۰۶ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱,۷۴۱,۳۸۱ ۱.۳ % ۱۲۴,۸۴۵,۷۲۹ ۹۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۴,۰۴۹ ۱.۸۴ % ۲,۹۴۴,۶۰۸ ۰.۰۹ % ۲,۶۶۹,۹۹۶ ۱.۹۸ % ۲,۸۲۶,۹۳۶ ۲.۱ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱,۷۴۱,۳۸۱ ۱.۳ % ۱۲۴,۸۰۸,۰۸۴ ۹۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۴,۰۴۹ ۱.۸۴ % ۲,۹۴۴,۰۱۴ ۰.۰۹ % ۲,۶۶۹,۹۹۶ ۱.۹۸ % ۲,۸۲۶,۹۰۹ ۲.۱ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱,۷۴۱,۳۸۱ ۱.۳ % ۱۲۴,۷۷۰,۴۷۲ ۹۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۴,۰۴۹ ۱.۸۵ % ۲,۹۴۳,۴۱۸ ۰.۰۹ % ۲,۶۶۹,۹۹۶ ۱.۹۸ % ۲,۸۲۶,۸۷۹ ۲.۱ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱,۷۴۰,۹۰۳ ۱.۳ % ۱۲۴,۷۱۶,۰۹۱ ۹۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۰,۱۳۰ ۱.۹۵ % ۲,۹۵۲,۱۳۵ ۰.۱ % ۲,۶۵۷,۴۲۸ ۱.۹۷ % ۲,۸۱۵,۵۹۴ ۲.۰۹ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱,۷۱۴,۵۲۶ ۱.۲۷ % ۱۲۴,۶۷۲,۵۸۴ ۹۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۷,۸۷۰ ۱.۸۲ % ۲,۹۰۸,۷۱۲ ۰.۰۹ % ۲,۵۶۰,۹۱۶ ۱.۹۱ % ۲,۷۹۴,۳۰۱ ۲.۰۸ %