صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۳۷۰,۱۲۳ ۰.۱ % ۲۳۷,۱۲۶ ۰.۰۷ % ۳۰۳,۵۳۳,۹۳۸ ۸۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۲۵,۶۲۶ ۱۲.۰۲ % ۱۹۰,۵۹۰ ۰.۰۵ % ۱۱,۳۰۰,۲۵۰ ۳.۱۵ %
۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۳۷۰,۱۲۳ ۰.۱ % ۲۳۷,۱۲۶ ۰.۰۷ % ۳۰۳,۵۳۱,۱۹۱ ۸۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۵۰,۸۰۴ ۱۱.۲۱ % ۱۷۹,۱۸۱ ۰.۰۵ % ۱۱,۳۰۴,۳۹۸ ۳.۱۸ %
۳۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۳۷۱,۹۱۷ ۰.۱۱ % ۲۳۶,۶۴۷ ۰.۰۷ % ۲۹۳,۸۵۳,۳۰۴ ۸۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۷,۵۲۷,۱۵۶ ۱۰.۹۳ % ۱۶۷,۷۸۴ ۰.۰۵ % ۱۱,۲۹۷,۳۶۸ ۳.۲۹ %
۳۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۳۷۲,۸۶۷ ۰.۱۱ % ۲۳۵,۹۲۷ ۰.۰۷ % ۲۹۴,۰۶۷,۹۷۵ ۸۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۸۱,۷۲۱ ۹.۰۶ % ۱۵۶,۴۰۰ ۰.۰۵ % ۱۱,۲۳۶,۲۶۶ ۳.۳۴ %
۳۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۳۷۴,۳۴۵ ۰.۱۱ % ۲۳۴,۴۸۹ ۰.۰۷ % ۲۹۳,۸۲۴,۹۱۰ ۸۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۴۹,۸۳۹ ۱۰.۴۲ % ۱۴۵,۰۲۷ ۰.۰۴ % ۱۱,۱۵۱,۳۴۳ ۳.۲۷ %
۳۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۳۷۴,۶۶۲ ۰.۱۱ % ۲۳۲,۸۱۱ ۰.۰۷ % ۲۹۵,۶۰۶,۰۵۱ ۸۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۷,۵۴۷,۱۷۶ ۱۰.۸۸ % ۱۳۳,۶۶۷ ۰.۰۴ % ۱۱,۱۵۱,۳۲۲ ۳.۲۳ %
۳۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۳۷۹,۱۷۰ ۰.۱۱ % ۲۳۹,۵۲۴ ۰.۰۷ % ۲۹۴,۷۲۷,۱۹۴ ۸۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۸۳,۵۹۳ ۹.۸ % ۱۲۲,۳۱۹ ۰.۰۴ % ۱۱,۰۰۶,۴۱۵ ۳.۲۴ %
۳۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۳۷۹,۱۷۰ ۰.۱۱ % ۲۳۹,۵۲۴ ۰.۰۷ % ۲۹۴,۶۲۶,۵۱۳ ۸۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۸۳,۵۹۳ ۹.۸ % ۱۱۰,۹۸۲ ۰.۰۳ % ۱۱,۰۰۶,۴۴۳ ۳.۲۴ %
۳۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۳۷۹,۱۷۰ ۰.۱۱ % ۲۳۹,۵۲۴ ۰.۰۷ % ۲۹۴,۴۸۱,۴۰۱ ۸۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۸,۳۰۰ ۸.۷۴ % ۹۹,۶۵۸ ۰.۰۳ % ۱۱,۰۰۳,۵۰۵ ۳.۲۸ %
۴۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۳۷۹,۸۵۱ ۰.۱۱ % ۲۴۰,۷۲۳ ۰.۰۷ % ۲۹۴,۳۲۳,۴۳۷ ۸۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۳۸,۳۹۶ ۹.۱۸ % ۸۸,۳۴۶ ۰.۰۳ % ۱۰,۹۹۳,۴۵۵ ۳.۲۶ %