صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۳۷۱,۱۰۰ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۱۳,۲۹۲,۵۱۵ ۸۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۱۱,۰۳۰ ۹.۲۵ % ۲۲۴,۹۷۷ ۰.۰۶ % ۱۱,۶۹۴,۳۹۲ ۳.۲۶ %
۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۳۷۱,۳۱۱ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۱۲,۲۶۲,۲۳۱ ۸۶.۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۱۸۰,۱۱۶ ۱۰.۰۲ % ۲۱۳,۵۵۰ ۰.۰۶ % ۱۱,۷۳۶,۱۳۷ ۳.۲۵ %
۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۳۷۱,۴۱۶ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۱۰,۰۵۳,۶۵۳ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۸۵,۷۰۶ ۹.۱۵ % ۲۰۲,۱۳۶ ۰.۰۶ % ۱۱,۷۳۴,۰۳۶ ۳.۳ %
۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۳۷۱,۴۱۶ ۰.۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۷ % ۳۰۹,۹۴۱,۸۲۰ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۸۵,۷۰۶ ۹.۱۵ % ۱۹۰,۷۳۴ ۰.۰۵ % ۱۱,۷۳۴,۰۳۲ ۳.۳۱ %
۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۳۷۱,۴۱۶ ۰.۱۱ % ۲۴۲,۶۴۱ ۰.۰۶ % ۳۰۹,۷۳۶,۷۷۷ ۸۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۴۶,۷۵۱ ۸.۴۲ % ۱۷۹,۳۴۴ ۰.۰۵ % ۱۱,۷۲۷,۰۲۳ ۳.۳۳ %
۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۳۷۱,۱۵۸ ۰.۱۱ % ۲۴۲,۱۶۱ ۰.۰۶ % ۳۰۹,۶۲۸,۰۷۹ ۸۷.۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۲۱,۷۰۵ ۸.۵۵ % ۱۶۷,۹۶۶ ۰.۰۵ % ۱۱,۷۱۷,۷۲۷ ۳.۳۳ %
۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۳۷۰,۴۶۶ ۰.۱ % ۲۴۱,۴۴۲ ۰.۰۷ % ۳۰۹,۴۰۴,۳۳۶ ۸۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۷۲۷,۱۹۴ ۹.۹۹ % ۱۵۶,۶۰۰ ۰.۰۴ % ۱۱,۵۶۹,۰۴۴ ۳.۲۴ %
۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۳۷۰,۳۶۱ ۰.۱۱ % ۲۴۱,۲۰۲ ۰.۰۶ % ۳۰۴,۱۷۰,۹۹۸ ۸۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۴۶۴,۶۱۵ ۱۰.۰۸ % ۱۴۵,۲۴۶ ۰.۰۴ % ۱۱,۴۴۷,۰۰۴ ۳.۲۵ %
۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۳۷۰,۱۱۲ ۰.۱ % ۲۴۰,۲۴۳ ۰.۰۷ % ۳۰۳,۹۷۴,۴۸۷ ۸۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۴۳,۲۲۲ ۱۰.۳۹ % ۱۳۳,۹۵۵ ۰.۰۴ % ۱۱,۴۱۱,۴۲۱ ۳.۲۳ %
۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۳۷۰,۱۲۳ ۰.۱ % ۲۳۷,۱۲۶ ۰.۰۷ % ۳۰۳,۶۴۱,۶۲۱ ۸۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۲۵,۶۲۶ ۱۲.۰۲ % ۲۰۲,۰۱۱ ۰.۰۶ % ۱۱,۲۹۴,۷۰۳ ۳.۱۵ %