صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/26 36,461 36,456 37,081 625 0 0 0 0 3,563,054,329 129,895,449,957,592
202 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/25 36,442 36,437 37,062 625 198,136,746 0 165,718,838 0 3,563,054,329 129,827,552,762,312
203 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/24 36,431 36,427 37,056 629 151,514,924 0 181,490,480 0 3,530,636,421 128,608,800,468,422
204 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/23 36,418 36,414 36,995 581 184,243,641 0 184,028,312 0 3,560,611,977 129,654,528,463,488
205 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/22 36,396 36,391 36,970 579 216,005,727 0 152,303,344 0 3,560,396,648 129,566,520,296,613
206 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/21 36,365 36,360 36,958 598 194,935,759 0 211,742,434 0 3,496,694,265 127,139,374,619,331
207 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/20 36,334 36,329 36,936 607 0 0 0 0 3,513,500,940 127,643,472,580,334
208 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/19 36,306 36,302 36,900 598 0 0 0 0 3,513,500,940 127,546,473,651,298
209 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/18 36,296 36,291 36,888 597 142,227,405 0 182,874,242 0 3,513,500,940 127,509,627,328,311
210 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/17 36,285 36,281 36,869 588 183,478,875 0 206,513,076 0 3,554,147,777 128,947,265,149,522
211 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/16 36,275 36,271 36,852 581 200,715,601 0 165,244,259 0 3,577,181,978 129,748,268,844,568
212 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/15 36,245 36,241 36,850 609 226,182,317 0 155,510,610 0 3,541,710,636 128,355,933,068,304
213 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/14 36,229 36,225 36,841 616 237,194,906 0 240,601,510 0 3,471,038,929 125,737,600,997,396
214 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/13 36,206 36,203 36,857 654 0 0 0 0 3,474,445,533 125,785,410,914,611
215 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/12 36,176 36,173 36,874 701 0 0 0 0 3,474,445,533 125,681,004,602,470
216 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/11 36,167 36,163 36,863 700 162,760,129 0 176,058,278 0 3,474,445,533 125,647,501,645,290
217 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/10 36,157 36,154 36,849 695 214,509,523 0 177,211,616 0 3,487,743,682 126,094,324,901,848
218 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/09 36,146 36,143 36,922 779 227,010,332 0 209,076,420 0 3,450,445,775 124,709,488,879,055
219 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/08 36,126 36,122 36,904 782 163,496,686 0 232,007,938 0 3,432,511,863 123,990,672,315,680
220 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/07 36,113 36,110 36,867 757 205,065,256 0 232,315,383 0 3,501,023,115 126,420,548,689,065