صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/06 37,124 37,118 37,734 616 80,737,735 53,213,286,298 97,471,983 49,518,766,889 3,694,519,409 137,134,144,794,527
162 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/05 37,111 37,105 37,658 553 145,061,354 53,132,548,563 113,265,540 49,421,294,906 3,711,253,657 137,707,447,448,228
163 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/04 37,092 37,086 37,590 504 179,068,292 52,987,487,209 136,527,969 49,308,029,366 3,679,457,843 136,455,229,187,712
164 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/03 37,071 37,065 37,514 449 157,953,625 52,808,418,917 168,004,705 49,171,501,397 3,636,917,520 134,801,522,162,787
165 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/02 37,061 37,055 37,515 460 0 52,650,465,292 0 49,003,496,692 3,646,968,600 135,139,241,501,873
166 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/01 37,038 37,032 37,443 411 0 52,650,465,292 0 49,003,496,692 3,646,968,600 135,054,202,435,222
167 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/30 37,028 37,021 37,431 410 152,645,871 52,650,465,292 102,255,530 49,003,496,692 3,646,968,600 135,015,630,214,647
168 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/29 37,017 37,011 37,426 415 219,964,739 52,497,819,421 127,134,978 48,901,241,162 3,596,578,259 133,111,179,580,959
169 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/28 36,985 36,979 37,406 427 177,743,139 52,277,854,682 200,254,268 48,774,106,184 3,503,748,498 129,564,593,886,238
170 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/27 36,962 36,955 37,539 584 108,315,712 52,100,111,543 242,193,557 48,573,851,916 3,526,259,627 130,313,338,264,091
171 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/26 36,925 36,919 37,540 621 135,371,267 51,991,795,831 224,002,848 48,331,658,359 3,660,137,472 135,127,426,841,341
172 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/25 36,923 36,917 37,558 641 0 51,856,424,564 0 48,107,655,511 3,748,769,053 138,393,121,943,338
173 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/24 36,921 36,915 37,542 627 0 51,856,424,564 0 48,107,655,511 3,748,769,053 138,385,331,925,098
174 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/23 36,910 36,904 37,530 626 0 51,856,424,564 0 48,107,655,511 3,748,769,053 138,343,355,309,188
175 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/22 36,899 36,893 37,519 626 138,693,063 51,856,424,564 211,366,848 48,107,655,511 3,748,769,053 138,302,363,601,948
176 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/21 36,887 36,881 37,495 614 152,546,695 51,717,731,501 220,517,807 47,896,288,663 3,821,442,838 140,939,718,725,736
177 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/20 36,871 36,865 37,526 661 184,258,918 51,565,184,806 129,767,222 47,675,770,856 3,889,413,950 143,384,570,029,027
178 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/19 36,855 36,849 37,492 643 225,150,218 51,380,925,888 228,163,413 47,546,003,634 3,834,922,254 141,313,754,337,268
179 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/18 36,842 36,836 37,489 653 0 51,155,775,670 0 47,317,840,221 3,837,935,449 141,373,986,351,563
180 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/17 36,815 36,811 37,443 632 0 51,155,775,670 0 47,317,840,221 3,837,935,449 141,277,265,094,622