صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/16 37,832 37,818 38,302 484 98,829,838 55,827,420,345 83,876,891 52,191,916,810 3,635,503,535 137,486,876,562,399
122 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/15 37,812 37,798 38,293 495 100,530,978 55,728,590,507 97,744,054 52,108,039,919 3,620,550,588 136,849,668,303,824
123 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/14 37,799 37,785 38,324 539 0 55,628,059,529 0 52,010,295,865 3,617,763,664 136,696,173,069,768
124 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/13 37,780 37,766 38,311 545 0 55,628,059,529 0 52,010,295,865 3,617,763,664 136,626,828,478,386
125 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/12 37,770 37,756 38,301 545 103,610,047 55,628,059,529 80,068,568 52,010,295,865 3,617,763,664 136,592,854,136,253
126 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/11 37,760 37,746 38,294 548 113,911,353 55,524,449,482 92,115,843 51,930,227,297 3,594,222,185 135,666,974,019,754
127 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/10 37,742 37,727 38,263 536 0 55,410,538,129 0 51,838,111,454 3,572,426,675 134,777,334,672,331
128 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/09 37,719 37,704 38,244 540 143,578,029 55,410,538,129 90,700,297 51,838,111,454 3,572,426,675 134,696,244,123,247
129 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/08 37,709 37,694 38,241 547 235,793,485 55,266,960,100 129,675,058 51,747,411,157 3,519,548,943 132,665,000,301,685
130 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/07 37,678 37,662 38,229 567 0 55,031,166,615 0 51,617,736,099 3,413,430,516 128,558,245,298,873
131 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/06 37,618 37,603 38,203 600 0 55,031,166,615 0 51,617,736,099 3,413,430,516 128,355,734,818,328
132 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/05 37,607 37,593 38,192 599 0 55,031,166,615 0 51,617,736,099 3,413,430,516 128,319,681,272,522
133 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/04 37,597 37,582 38,180 598 0 55,031,166,615 0 51,617,736,099 3,413,430,516 128,283,974,020,985
134 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/03 37,586 37,572 38,169 597 0 55,031,166,615 0 51,617,736,099 3,413,430,516 128,247,836,118,039
135 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/02 37,576 37,561 38,158 597 0 55,031,166,615 0 51,617,736,099 3,413,430,516 128,212,198,908,312
136 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1400/01/01 37,565 37,551 38,147 596 0 55,031,166,615 0 51,617,736,099 3,413,430,516 128,176,596,717,390
137 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/30 37,555 37,540 38,136 596 0 55,031,166,615 0 51,617,736,099 3,413,430,516 128,140,846,853,959
138 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/29 37,544 37,530 38,125 595 0 55,031,166,615 0 51,617,736,099 3,413,430,516 128,104,663,239,710
139 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/28 37,534 37,519 38,114 595 105,982,249 55,031,166,615 111,176,954 51,617,736,099 3,413,430,516 128,069,181,731,559
140 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/27 37,523 37,508 38,102 594 91,617,055 54,925,184,366 133,631,515 51,506,559,145 3,418,625,221 128,226,824,203,762