صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2521 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/18 1,014,443 1,013,593 1,013,593 0 0 51,056 0 0 51,056 51,750,012,625
2522 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/17 1,013,821 1,012,968 1,012,968 0 1,056 51,056 0 0 51,056 51,718,115,077
2523 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/16 1,012,870 1,011,997 1,011,997 0 0 50,000 0 0 50,000 50,599,830,723
2524 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/15 1,008,775 1,008,775 1,008,775 0 0 50,000 0 0 50,000 50,438,745,303
2525 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/14 1,008,330 1,008,330 1,008,330 0 0 50,000 0 0 50,000 50,416,491,227
2526 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/13 1,007,885 1,007,885 1,007,885 0 0 50,000 0 0 50,000 50,394,261,180
2527 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/06/12 1,007,441 1,007,441 1,007,441 0 50,000 50,000 0 0 50,000 50,372,055,128