صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/26 37,472 37,458 38,021 563 99,155,908 54,833,567,311 164,016,981 51,372,927,630 3,460,639,681 129,627,331,195,730
142 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/25 37,433 37,420 37,974 554 87,777,937 54,734,411,403 119,496,270 51,208,910,649 3,525,500,754 131,923,654,053,049
143 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/24 37,414 37,402 37,921 519 140,923,997 54,646,633,466 108,271,908 51,089,414,379 3,557,219,087 133,046,882,414,599
144 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/23 37,383 37,371 37,924 553 0 54,505,709,469 0 50,981,142,471 3,524,566,998 131,714,855,783,639
145 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/22 37,358 37,348 38,022 674 0 54,505,709,469 0 50,981,142,471 3,524,566,998 131,635,608,570,198
146 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/21 37,347 37,338 38,011 673 143,844,013 54,505,709,469 131,121,144 50,981,142,471 3,524,566,998 131,599,452,779,880
147 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/20 37,337 37,327 38,001 674 132,303,555 54,361,865,456 140,516,156 50,850,021,327 3,511,844,129 131,086,991,919,305
148 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/19 37,321 37,311 38,011 700 77,899,327 54,229,561,901 122,579,417 50,709,505,171 3,520,056,730 131,338,393,071,785
149 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/18 37,297 37,289 37,942 653 139,776,433 54,151,662,574 103,826,891 50,586,925,754 3,564,736,820 132,924,264,236,858
150 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/17 37,270 37,262 37,914 652 143,212,093 54,011,886,141 107,884,775 50,483,098,863 3,528,787,278 131,490,586,352,385
151 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/16 37,254 37,247 37,910 663 0 53,868,674,048 0 50,375,214,088 3,493,459,960 130,120,815,787,505
152 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/15 37,227 37,220 37,890 670 0 53,868,674,048 0 50,375,214,088 3,493,459,960 130,028,159,072,231
153 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/14 37,216 37,209 37,878 669 123,134,188 53,868,674,048 110,049,883 50,375,214,088 3,493,459,960 129,989,687,242,092
154 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/13 37,205 37,198 37,868 670 75,728,506 53,745,539,860 124,487,597 50,265,164,205 3,480,375,655 129,463,692,974,437
155 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/12 37,198 37,191 37,896 705 91,099,801 53,669,811,354 85,253,926 50,140,676,608 3,529,134,746 131,250,347,434,856
156 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/11 37,190 37,183 37,871 688 123,612,554 53,578,711,553 86,194,742 50,055,422,682 3,523,288,871 131,005,583,846,319
157 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/10 37,173 37,166 37,830 664 141,518,394 53,455,098,999 259,889,043 49,969,227,940 3,485,871,059 129,554,504,177,478
158 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/09 37,166 37,159 37,788 629 0 53,313,580,605 0 49,709,338,897 3,604,241,708 133,928,964,325,621
159 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/08 37,146 37,140 37,772 632 0 53,313,580,605 0 49,709,338,897 3,604,241,708 133,861,090,065,364
160 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/12/07 37,135 37,129 37,761 632 100,294,307 53,313,580,605 190,572,008 49,709,338,897 3,604,241,708 133,822,435,660,218