صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/16 36,804 36,799 37,431 632 200,882,242 51,155,775,670 133,150,507 47,317,840,221 3,837,935,449 141,233,073,423,455
182 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/15 36,792 36,788 37,430 642 223,419,180 50,954,893,428 146,019,842 47,184,689,714 3,770,203,714 138,696,406,855,752
183 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/14 36,772 36,768 37,420 652 159,569,961 50,731,474,248 238,128,376 47,038,669,872 3,692,804,376 135,775,995,300,278
184 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/13 36,755 36,751 37,366 615 160,677,151 0 199,074,958 0 3,771,362,791 138,601,049,704,405
185 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/12 36,729 36,724 37,336 612 196,894,433 0 163,035,686 0 3,809,760,598 139,911,163,874,229
186 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/11 36,715 36,711 37,327 616 0 0 0 0 3,775,901,851 138,615,962,269,648
187 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/10 36,694 36,690 37,313 623 0 0 0 0 3,775,901,851 138,538,079,117,283
188 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/09 36,683 36,679 37,301 622 180,062,581 0 135,525,735 0 3,775,901,851 138,496,680,864,116
189 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/08 36,672 36,668 37,297 629 271,424,987 0 181,297,142 0 3,731,365,005 136,821,526,109,401
190 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/07 36,658 36,654 37,297 643 147,702,350 0 323,245,049 0 3,641,237,160 133,464,891,492,628
191 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/06 36,629 36,624 37,287 663 153,153,825 0 215,007,589 0 3,816,779,859 139,787,543,069,974
192 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/05 36,625 36,620 37,265 645 270,390,281 0 230,916,384 0 3,878,633,623 142,036,499,610,983
193 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/04 36,611 36,607 37,204 597 0 0 0 0 3,839,159,726 140,541,132,162,873
194 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/03 36,583 36,579 37,176 597 0 0 0 0 3,839,159,726 140,434,292,979,112
195 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/02 36,574 36,570 37,166 596 152,114,565 0 227,846,268 0 3,839,159,726 140,396,678,138,730
196 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/11/01 36,564 36,560 37,144 584 223,052,395 0 105,446,993 0 3,914,891,429 143,127,243,133,787
197 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/30 36,555 36,551 37,156 605 313,926,047 0 157,023,834 0 3,797,286,027 138,794,495,406,730
198 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/29 36,521 36,517 37,153 636 0 0 0 0 3,640,383,814 132,935,418,452,144
199 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/28 36,499 36,495 37,123 628 248,787,566 0 171,458,081 0 3,640,383,814 132,854,325,210,249
200 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1399/10/27 36,488 36,484 37,126 642 0 0 0 0 3,563,054,329 129,994,863,331,794