صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
2401 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/17 1,085,796 1,085,488 1,085,488 0 1,686 124,530 0 52,520 72,010 78,165,987,591
2402 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/16 1,089,759 1,089,451 1,089,451 0 184 122,844 1,890 52,520 70,324 78,673,601,462
2403 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/15 1,089,174 1,088,865 1,088,865 0 1,554 122,660 39 50,630 72,030 78,473,437,283
2404 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/14 1,082,994 1,082,683 1,082,683 0 203 121,106 477 50,591 70,515 76,861,850,650
2405 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/13 1,082,399 1,082,090 1,082,090 0 0 120,903 765 50,114 70,789 77,427,890,465
2406 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/12 1,081,804 1,081,492 1,081,492 0 0 120,903 0 49,349 71,554 77,385,059,580
2407 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/11 1,081,215 1,080,902 1,080,902 0 666 120,903 0 49,349 71,554 77,342,872,947
2408 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/10 1,080,622 1,080,310 1,080,310 0 232 120,237 947 49,349 70,888 77,604,089,534
2409 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/09 1,080,649 1,079,090 1,079,090 0 174 120,005 119 48,402 71,603 77,394,477,126
2410 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/08 1,079,871 1,078,351 1,078,351 0 933 119,831 2,032 48,283 71,548 79,345,061,682
2411 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/07 1,079,306 1,077,779 1,077,779 0 1,720 118,898 559 46,251 72,647 78,899,862,937
2412 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/06 1,078,295 1,077,281 1,077,281 0 0 117,178 0 45,692 71,486 77,010,513,643
2413 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/05 1,077,567 1,076,555 1,076,555 0 0 117,178 0 45,692 71,486 76,958,589,372
2414 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/04 1,077,058 1,076,047 1,076,047 0 1,537 117,178 0 45,692 71,486 76,922,261,350
2415 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/03 1,076,547 1,075,517 1,075,517 0 0 115,641 167 45,692 69,949 75,410,929,878
2416 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/02 1,075,999 1,074,969 1,074,969 0 3,888 115,641 0 45,525 70,116 75,372,499,947
2417 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/10/01 1,075,429 1,074,342 1,074,342 0 0 111,753 278 45,525 66,228 71,450,172,695
2418 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/30 1,074,835 1,073,756 1,073,756 0 0 111,753 0 45,247 66,506 71,411,226,300
2419 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/29 1,074,240 1,073,171 1,073,171 0 0 111,753 201 45,247 66,506 71,588,040,449
2420 صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 1393/09/28 1,073,657 1,072,584 1,072,584 0 0 111,753 0 45,046 66,707 71,548,890,007