صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲,۷۸۲,۰۸۰ ۴.۲۷ % ۲۸,۱۸۹,۲۲۲ ۴۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۱۳۱,۹۱۲ ۵۲.۴ % ۳۲,۴۸۷ ۰.۰۵ % ۱,۲۸۴,۶۵۴ ۱.۹۷ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۲,۹۵۳,۹۳۳ ۴.۸۴ % ۲۷,۸۲۲,۸۱۵ ۴۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۳۷,۲۸۹ ۴۹.۳۹ % ۱۰۹,۶۰۹ ۰.۱۸ % ۱,۳۳۴,۴۳۰ ۲.۱۹ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲,۹۵۳,۹۲۴ ۴.۸۴ % ۲۷,۸۱۴,۶۳۹ ۴۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۳۷,۲۸۹ ۴۹.۳۹ % ۱۰۹,۵۹۳ ۰.۱۸ % ۱,۳۳۴,۴۲۰ ۲.۱۹ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۲,۹۵۵,۹۲۵ ۴.۸۵ % ۲۷,۸۰۶,۴۷۱ ۴۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۳۷,۲۸۹ ۴۹.۴ % ۱۰۹,۵۷۷ ۰.۱۸ % ۱,۳۳۶,۴۲۱ ۲.۱۹ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۲,۹۷۳,۰۳۵ ۵.۰۷ % ۲۷,۶۳۷,۵۵۳ ۴۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۰۵,۶۰۶ ۴۷.۲۶ % ۳۰۶,۰۱۰ ۰.۵۲ % ۱,۳۶۵,۴۴۶ ۲.۳۳ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۲,۹۷۳,۰۲۶ ۵.۰۷ % ۲۷,۶۲۹,۴۰۲ ۴۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۰۵,۶۰۶ ۴۷.۲۷ % ۳۰۵,۹۹۴ ۰.۵۲ % ۱,۳۶۵,۴۳۷ ۲.۳۳ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲,۹۷۴,۳۳۵ ۵.۰۸ % ۲۷,۶۲۱,۲۵۹ ۴۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۰۵,۶۰۶ ۴۷.۲۷ % ۳۰۵,۹۷۸ ۰.۵۲ % ۱,۳۶۶,۷۴۶ ۲.۳۳ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳,۰۱۹,۵۲۷ ۵.۱۳ % ۲۷,۵۲۹,۱۷۴ ۴۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۲۶,۸۷۰ ۴۷.۴۴ % ۳۹۰,۲۷۵ ۰.۶۶ % ۱,۳۷۳,۹۲۲ ۲.۳۳ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳,۰۶۸,۴۲۲ ۵.۲۲ % ۲۷,۴۲۱,۷۹۲ ۴۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۳۴,۸۲۳ ۴۷.۴۸ % ۴۰۶,۷۱۴ ۰.۶۹ % ۱,۳۶۸,۶۷۲ ۲.۳۳ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۳,۰۹۹,۷۲۹ ۵.۰۸ % ۲۷,۳۸۱,۲۵۸ ۴۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۴۰,۹۲۴ ۴۹.۷۳ % ۱۹۴,۵۰۷ ۰.۳۲ % ۱,۳۱۹,۰۲۳ ۲.۱۶ %