صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱,۸۳۲,۵۳۸ ۵.۷۷ % ۲۴,۷۴۰,۰۷۱ ۷۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۹,۳۱۲ ۱۰.۵۲ % ۱,۸۳۰,۳۸۰ ۵.۷۷ % ۶۱۳,۰۷۲ ۱.۹۳ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱,۸۶۳,۳۸۴ ۵.۹۳ % ۲۴,۶۵۳,۱۷۵ ۷۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۴,۸۷۳,۴۱۰ ۱۵.۵۲ % ۱۷,۸۱۷ ۰.۰۶ % ۶۰۹,۷۵۰ ۱.۹۴ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱,۸۶۳,۳۷۱ ۵.۹۳ % ۲۴,۶۴۶,۰۰۴ ۷۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۴,۸۷۳,۴۱۰ ۱۵.۵۲ % ۱۷,۸۵۰ ۰.۰۶ % ۶۰۹,۷۳۷ ۱.۹۴ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱,۸۶۳,۳۵۷ ۵.۹۴ % ۲۴,۶۳۸,۸۴۱ ۷۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۴,۸۷۳,۴۱۰ ۱۵.۵۲ % ۱۷,۸۸۴ ۰.۰۶ % ۶۰۹,۷۲۳ ۱.۹۴ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱,۸۲۱,۹۷۵ ۵.۸۳ % ۲۴,۵۳۴,۶۶۴ ۷۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۲,۲۸۲ ۱۵.۶۵ % ۱۷,۳۷۳ ۰.۰۶ % ۵۹۶,۴۰۸ ۱.۹۱ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱,۷۸۷,۹۳۳ ۵.۷۷ % ۲۴,۴۴۶,۰۲۴ ۷۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۷۳۹,۱۲۹ ۱۵.۲۹ % ۱۷,۳۷۳ ۰.۰۶ % ۵۹۴,۹۸۵ ۱.۹۲ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱,۷۳۵,۶۷۵ ۵.۶۳ % ۲۴,۴۰۵,۱۲۵ ۷۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۹۳,۳۶۵ ۱۵.۲۱ % ۱۶,۶۹۶ ۰.۰۵ % ۵۶۷,۶۸۱ ۱.۸۴ %
۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱,۷۱۰,۱۵۷ ۵.۵۶ % ۲۴,۱۸۶,۱۴۲ ۷۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۳,۷۷۹ ۱۵.۷۸ % ۱۵,۳۸۷ ۰.۰۵ % ۵۵۷,۲۱۷ ۱.۸۱ %
۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۱,۷۷۲,۲۵۸ ۵.۸۳ % ۲۴,۰۲۳,۵۰۲ ۷۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۸,۴۶۹ ۱۵.۰۷ % ۱۵,۳۹۲ ۰.۰۵ % ۵۷۸,۰۴۳ ۱.۹ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱,۷۷۲,۲۴۰ ۵.۸۳ % ۲۴,۰۱۹,۸۲۰ ۷۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۵,۰۲۹ ۱۵.۰۶ % ۱۵,۳۹۶ ۰.۰۵ % ۵۷۸,۰۲۶ ۱.۹ %