صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱,۲۱۹,۴۶۵ ۳.۸۴ % ۲۴,۷۴۰,۰۷۱ ۷۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۹,۳۱۲ ۱۰.۵۲ % ۱,۸۳۰,۳۸۰ ۵.۷۷ % ۶۱۳,۰۷۲ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱,۲۵۳,۶۳۴ ۳.۹۹ % ۲۴,۶۵۳,۱۷۵ ۷۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۴,۸۷۳,۴۱۰ ۱۵.۵۲ % ۱۷,۸۱۷ ۰.۰۶ % ۶۰۹,۷۵۰ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱,۲۵۳,۶۳۴ ۳.۹۹ % ۲۴,۶۴۶,۰۰۴ ۷۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۴,۸۷۳,۴۱۰ ۱۵.۵۲ % ۱۷,۸۵۰ ۰.۰۶ % ۶۰۹,۷۳۷ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱,۲۵۳,۶۳۴ ۴ % ۲۴,۶۳۸,۸۴۱ ۷۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۴,۸۷۳,۴۱۰ ۱۵.۵۲ % ۱۷,۸۸۴ ۰.۰۶ % ۶۰۹,۷۲۳ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱,۲۲۵,۵۶۷ ۳.۹۲ % ۲۴,۵۳۴,۶۶۴ ۷۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۲,۲۸۲ ۱۵.۶۵ % ۱۷,۳۷۳ ۰.۰۶ % ۵۹۶,۴۰۸ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱,۱۹۲,۹۴۷ ۳.۸۵ % ۲۴,۴۴۶,۰۲۴ ۷۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۷۳۹,۱۲۹ ۱۵.۲۹ % ۱۷,۳۷۳ ۰.۰۶ % ۵۹۴,۹۸۵ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱,۱۶۷,۹۹۳ ۳.۷۹ % ۲۴,۴۰۵,۱۲۵ ۷۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۹۳,۳۶۵ ۱۵.۲۱ % ۱۶,۶۹۶ ۰.۰۵ % ۵۶۷,۶۸۱ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱,۱۵۲,۹۴۰ ۳.۷۵ % ۲۴,۱۸۶,۱۴۲ ۷۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۴,۸۵۳,۷۷۹ ۱۵.۷۸ % ۱۵,۳۸۷ ۰.۰۵ % ۵۵۷,۲۱۷ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۱,۱۹۴,۲۱۴ ۳.۹۳ % ۲۴,۰۲۳,۵۰۲ ۷۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۸,۴۶۹ ۱۵.۰۷ % ۱۵,۳۹۲ ۰.۰۵ % ۵۷۸,۰۴۳ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱,۱۹۴,۲۱۴ ۳.۹۳ % ۲۴,۰۱۹,۸۲۰ ۷۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۵,۰۲۹ ۱۵.۰۶ % ۱۵,۳۹۶ ۰.۰۵ % ۵۷۸,۰۲۶ ۱.۹ % ۰ ۰ %