صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲,۶۶۶,۸۷۸ ۱.۹۹ % ۱,۷۳۵,۴۷۳ ۱.۳ % ۱۲۰,۹۹۶,۷۷۳ ۹۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۵,۷۰۴,۵۶۷ ۴.۲۶ % ۱۱۹,۵۲۱ ۰.۰۹ % ۲,۷۷۹,۸۷۹ ۲.۰۷ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۲,۶۲۸,۸۷۵ ۱.۹۷ % ۱,۶۹۰,۵۶۶ ۱.۲۶ % ۱۲۰,۹۱۸,۶۶۶ ۹۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۵,۵۹۷,۶۲۷ ۴.۱۹ % ۱۱۵,۶۹۵ ۰.۰۹ % ۲,۷۵۴,۴۸۰ ۲.۰۶ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲,۶۲۸,۸۷۵ ۱.۹۷ % ۱,۶۹۰,۵۶۶ ۱.۲۶ % ۱۲۰,۸۸۱,۳۶۹ ۹۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۵۹۷,۶۲۷ ۴.۱۹ % ۱۱۵,۱۴۳ ۰.۰۹ % ۲,۷۵۴,۴۶۷ ۲.۰۶ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲,۶۲۸,۸۷۵ ۱.۹۷ % ۱,۶۹۰,۵۶۶ ۱.۲۶ % ۱۲۰,۸۴۴,۱۰۵ ۹۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۵۹۷,۶۲۷ ۴.۱۹ % ۱۱۴,۵۹۳ ۰.۰۹ % ۲,۷۵۴,۴۶۱ ۲.۰۶ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲,۶۱۴,۹۹۹ ۱.۹۶ % ۱,۶۶۳,۲۷۰ ۱.۲۵ % ۱۲۰,۷۹۳,۵۳۷ ۹۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۴,۷۹۶ ۳.۲۲ % ۱,۱۴۶,۹۳۲ ۰.۸۶ % ۲,۷۳۴,۵۹۰ ۲.۰۵ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۲,۵۱۶,۹۹۸ ۱.۹ % ۱,۶۱۵,۷۸۱ ۱.۲۲ % ۱۲۱,۸۱۳,۱۹۵ ۹۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۱,۸۸۷ ۲.۷۴ % ۱۱۳,۴۹۴ ۰.۰۹ % ۲,۶۹۲,۶۳۶ ۲.۰۳ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۲,۴۶۵,۲۰۹ ۱.۸۵ % ۱,۶۰۵,۶۱۱ ۱.۲۱ % ۱۲۱,۸۵۲,۹۹۲ ۹۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۹,۵۶۸ ۲.۳۹ % ۱,۳۹۴,۴۷۷ ۱.۰۵ % ۲,۶۹۶,۶۳۱ ۲.۰۲ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۲,۵۲۶,۰۸۷ ۱.۸۵ % ۱,۶۳۷,۶۹۷ ۱.۲ % ۱۲۳,۰۳۹,۷۷۱ ۹۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۶,۳۵۸,۹۳۶ ۴.۶۶ % ۱۱۶,۵۸۰ ۰.۰۹ % ۲,۷۳۶,۸۰۴ ۲.۰۱ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۲,۵۳۹,۲۷۵ ۱.۸۶ % ۱,۶۵۷,۳۲۳ ۱.۲۲ % ۱۲۳,۲۱۰,۹۱۲ ۹۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۸,۰۵۲ ۴.۴۱ % ۱۹۸,۵۴۳ ۰.۱۵ % ۲,۷۴۴,۱۹۶ ۲.۰۱ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۲,۵۳۹,۲۷۵ ۱.۸۶ % ۱,۶۵۷,۳۲۳ ۱.۲۲ % ۱۲۳,۱۷۳,۰۳۷ ۹۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۸,۰۵۲ ۴.۴۱ % ۱۹۷,۹۹۶ ۰.۱۵ % ۲,۷۴۴,۱۹۱ ۲.۰۱ %