صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱,۷۳۵,۴۷۳ ۱.۳ % ۱۲۰,۹۹۶,۷۷۳ ۹۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۵,۷۰۴,۵۶۷ ۴.۲۶ % ۲,۸۹۹,۴۰۱ ۰.۰۹ % ۲,۶۶۶,۸۷۸ ۱.۹۹ % ۲,۷۷۹,۸۷۹ ۲.۰۷ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱,۶۹۰,۵۶۶ ۱.۲۶ % ۱۲۰,۹۱۸,۶۶۶ ۹۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۵,۵۹۷,۶۲۷ ۴.۱۹ % ۲,۸۷۰,۱۷۵ ۰.۰۹ % ۲,۶۲۸,۸۷۵ ۱.۹۷ % ۲,۷۵۴,۴۸۰ ۲.۰۶ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱,۶۹۰,۵۶۶ ۱.۲۶ % ۱۲۰,۸۸۱,۳۶۹ ۹۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۵۹۷,۶۲۷ ۴.۱۹ % ۲,۸۶۹,۶۱۱ ۰.۰۹ % ۲,۶۲۸,۸۷۵ ۱.۹۷ % ۲,۷۵۴,۴۶۷ ۲.۰۶ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱,۶۹۰,۵۶۶ ۱.۲۶ % ۱۲۰,۸۴۴,۱۰۵ ۹۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۵۹۷,۶۲۷ ۴.۱۹ % ۲,۸۶۹,۰۵۴ ۰.۰۹ % ۲,۶۲۸,۸۷۵ ۱.۹۷ % ۲,۷۵۴,۴۶۱ ۲.۰۶ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱,۶۶۳,۲۷۰ ۱.۲۵ % ۱۲۰,۷۹۳,۵۳۷ ۹۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۴,۷۹۶ ۳.۲۲ % ۳,۸۸۱,۵۲۳ ۰.۸۶ % ۲,۶۱۴,۹۹۹ ۱.۹۶ % ۲,۷۳۴,۵۹۰ ۲.۰۵ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱,۶۱۵,۷۸۱ ۱.۲۲ % ۱۲۱,۸۱۳,۱۹۵ ۹۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۱,۸۸۷ ۲.۷۴ % ۲,۸۰۶,۱۳۱ ۰.۰۹ % ۲,۵۱۶,۹۹۸ ۱.۹ % ۲,۶۹۲,۶۳۶ ۲.۰۳ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱,۶۰۵,۶۱۱ ۱.۲۱ % ۱۲۱,۸۵۲,۹۹۲ ۹۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۹,۵۶۸ ۲.۳۹ % ۴,۰۹۱,۱۰۹ ۱.۰۵ % ۲,۴۶۵,۲۰۹ ۱.۸۵ % ۲,۶۹۶,۶۳۱ ۲.۰۲ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱,۶۳۷,۶۹۷ ۱.۲ % ۱۲۳,۰۳۹,۷۷۱ ۹۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۶,۳۵۸,۹۳۶ ۴.۶۶ % ۲,۸۵۳,۳۸۴ ۰.۰۹ % ۲,۵۲۶,۰۸۷ ۱.۸۵ % ۲,۷۳۶,۸۰۴ ۲.۰۱ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱,۶۵۷,۳۲۳ ۱.۲۲ % ۱۲۳,۲۱۰,۹۱۲ ۹۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۸,۰۵۲ ۴.۴۱ % ۲,۹۴۲,۷۴۰ ۰.۱۵ % ۲,۵۳۹,۲۷۵ ۱.۸۶ % ۲,۷۴۴,۱۹۶ ۲.۰۱ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱,۶۵۷,۳۲۳ ۱.۲۲ % ۱۲۳,۱۷۳,۰۳۷ ۹۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۰۸,۰۵۲ ۴.۴۱ % ۲,۹۴۲,۱۸۸ ۰.۱۵ % ۲,۵۳۹,۲۷۵ ۱.۸۶ % ۲,۷۴۴,۱۹۱ ۲.۰۱ %