صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۲,۲۰۵,۸۰۹ ۱.۶ % ۱۲۲,۲۱۳,۶۷۲ ۸۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۶,۸۹۶,۰۴۰ ۵.۰۱ % ۲,۹۰۳,۳۰۷ ۰.۱ % ۳,۴۷۱,۹۸۷ ۲.۵۲ % ۲,۷۶۸,۱۶۷ ۲.۰۱ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۲,۰۵۸,۸۸۳ ۱.۴۹ % ۱۲۲,۴۹۲,۸۶۴ ۸۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۶,۸۷۹,۲۲۰ ۵ % ۲,۹۰۱,۷۶۹ ۰.۱ % ۳,۳۱۵,۸۷۵ ۲.۴۱ % ۲,۷۷۰,۲۸۷ ۲.۰۱ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۲,۰۱۵,۳۲۱ ۱.۴۶ % ۱۲۲,۴۵۰,۸۴۷ ۸۸.۸ % ۰ ۰ % ۷,۲۲۴,۹۵۲ ۵.۲۴ % ۲,۸۸۵,۱۶۴ ۰.۰۹ % ۳,۳۱۷,۱۱۳ ۲.۴۱ % ۲,۷۵۴,۲۳۳ ۲ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱,۸۳۹,۲۶۰ ۱.۳۵ % ۱۲۲,۳۶۸,۹۷۶ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۳,۸۹۸ ۴.۴۸ % ۲,۹۰۲,۳۹۰ ۰.۱ % ۳,۳۳۶,۳۴۰ ۲.۴۴ % ۲,۷۷۲,۰۱۰ ۲.۰۳ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱,۸۳۹,۲۶۰ ۱.۳۵ % ۱۲۲,۳۳۱,۱۴۰ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۳,۸۹۸ ۴.۴۹ % ۲,۹۰۱,۷۸۴ ۰.۱ % ۳,۳۳۶,۳۴۰ ۲.۴۴ % ۲,۷۷۱,۹۵۴ ۲.۰۳ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱,۸۳۹,۲۶۰ ۱.۳۵ % ۱۲۲,۲۹۳,۳۳۷ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۳,۸۹۸ ۴.۴۹ % ۲,۹۰۱,۱۷۷ ۰.۰۹ % ۳,۳۳۶,۳۴۰ ۲.۴۴ % ۲,۷۷۱,۸۹۷ ۲.۰۳ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱,۸۳۰,۵۳۵ ۱.۳۱ % ۱۲۲,۲۱۴,۰۶۳ ۸۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۸,۶۹۲,۰۰۷ ۶.۲۶ % ۲,۹۱۱,۶۱۵ ۰.۰۹ % ۳,۱۳۰,۲۴۸ ۲.۲۶ % ۲,۷۸۲,۸۸۴ ۲.۰۱ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱,۸۰۰,۵۸۷ ۱.۲۸ % ۱۲۲,۱۳۶,۳۲۴ ۸۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۱۰,۴۵۶ ۷.۵۶ % ۲,۹۰۸,۱۰۴ ۰.۰۹ % ۲,۸۲۷,۴۵۵ ۲.۰۲ % ۲,۷۷۹,۷۷۳ ۱.۹۸ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۸ % ۱۲۲,۰۶۳,۶۲۱ ۸۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۰۰۳,۷۸۴ ۶.۵ % ۲,۸۹۳,۹۰۷ ۰.۰۹ % ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۱.۹۹ % ۲,۷۶۶,۱۲۵ ۲ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۷ % ۱۲۲,۰۲۵,۸۵۷ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۰۳,۷۸۴ ۶.۵ % ۲,۸۹۳,۳۳۴ ۰.۰۹ % ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۲ % ۲,۷۶۶,۰۹۹ ۲ %