صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۳,۴۷۱,۹۸۷ ۲.۵۲ % ۲,۲۰۵,۸۰۹ ۱.۶ % ۱۲۲,۲۱۳,۶۷۲ ۸۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۶,۸۹۶,۰۴۰ ۵.۰۱ % ۱۳۵,۱۳۹ ۰.۱ % ۲,۷۶۸,۱۶۷ ۲.۰۱ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۳,۳۱۵,۸۷۵ ۲.۴۱ % ۲,۰۵۸,۸۸۳ ۱.۴۹ % ۱۲۲,۴۹۲,۸۶۴ ۸۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۶,۸۷۹,۲۲۰ ۵ % ۱۳۱,۴۸۲ ۰.۱ % ۲,۷۷۰,۲۸۷ ۲.۰۱ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۳,۳۱۷,۱۱۳ ۲.۴۱ % ۲,۰۱۵,۳۲۱ ۱.۴۶ % ۱۲۲,۴۵۰,۸۴۷ ۸۸.۸ % ۰ ۰ % ۷,۲۲۴,۹۵۲ ۵.۲۴ % ۱۳۰,۹۳۱ ۰.۰۹ % ۲,۷۵۴,۲۳۳ ۲ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۳,۳۳۶,۳۴۰ ۲.۴۴ % ۱,۸۳۹,۲۶۰ ۱.۳۵ % ۱۲۲,۳۶۸,۹۷۶ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۳,۸۹۸ ۴.۴۸ % ۱۳۰,۳۸۰ ۰.۱ % ۲,۷۷۲,۰۱۰ ۲.۰۳ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۳,۳۳۶,۳۴۰ ۲.۴۴ % ۱,۸۳۹,۲۶۰ ۱.۳۵ % ۱۲۲,۳۳۱,۱۴۰ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۳,۸۹۸ ۴.۴۹ % ۱۲۹,۸۳۰ ۰.۱ % ۲,۷۷۱,۹۵۴ ۲.۰۳ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۳,۳۳۶,۳۴۰ ۲.۴۴ % ۱,۸۳۹,۲۶۰ ۱.۳۵ % ۱۲۲,۲۹۳,۳۳۷ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۳,۸۹۸ ۴.۴۹ % ۱۲۹,۲۸۰ ۰.۰۹ % ۲,۷۷۱,۸۹۷ ۲.۰۳ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۳,۱۳۰,۲۴۸ ۲.۲۶ % ۱,۸۳۰,۵۳۵ ۱.۳۱ % ۱۲۲,۲۱۴,۰۶۳ ۸۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۸,۶۹۲,۰۰۷ ۶.۲۶ % ۱۲۸,۷۳۱ ۰.۰۹ % ۲,۷۸۲,۸۸۴ ۲.۰۱ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۲,۸۲۷,۴۵۵ ۲.۰۲ % ۱,۸۰۰,۵۸۷ ۱.۲۸ % ۱۲۲,۱۳۶,۳۲۴ ۸۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۱۰,۴۵۶ ۷.۵۶ % ۱۲۸,۳۳۰ ۰.۰۹ % ۲,۷۷۹,۷۷۳ ۱.۹۸ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۱.۹۹ % ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۸ % ۱۲۲,۰۶۳,۶۲۱ ۸۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۰۰۳,۷۸۴ ۶.۵ % ۱۲۷,۷۸۲ ۰.۰۹ % ۲,۷۶۶,۱۲۵ ۲ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۲ % ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۷ % ۱۲۲,۰۲۵,۸۵۷ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۰۳,۷۸۴ ۶.۵ % ۱۲۷,۲۳۵ ۰.۰۹ % ۲,۷۶۶,۰۹۹ ۲ %