صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۲,۷۴۸,۰۶۸ ۱.۹۴ % ۱۲۰,۷۳۷,۷۱۷ ۸۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۹,۴۶۵,۴۶۸ ۶.۶۸ % ۴,۶۸۳,۵۸۵ ۰.۲۳ % ۳,۹۶۷,۳۲۹ ۲.۸ % ۴,۳۶۱,۶۲۳ ۳.۰۸ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۲,۷۵۱,۸۴۰ ۱.۹۵ % ۱۱۹,۰۹۳,۲۱۸ ۸۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۹۱,۷۰۳ ۷.۲۴ % ۴,۷۱۶,۵۶۲ ۰.۲۴ % ۳,۹۶۷,۲۳۶ ۲.۸۲ % ۴,۳۷۷,۷۹۲ ۳.۱۱ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۲,۷۹۱,۱۴۷ ۲.۰۱ % ۱۱۸,۸۴۵,۲۷۲ ۸۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۸,۷۴۷ ۵.۹۵ % ۴,۵۷۵,۶۳۹ ۰.۱۵ % ۴,۱۹۶,۹۸۰ ۳.۰۳ % ۴,۳۷۲,۰۷۱ ۳.۱۵ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۲,۷۹۱,۱۴۷ ۲.۰۱ % ۱۱۸,۸۰۸,۸۱۹ ۸۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۸,۷۴۷ ۵.۹۵ % ۴,۵۷۵,۰۲۱ ۰.۱۵ % ۴,۱۹۶,۹۸۰ ۳.۰۳ % ۴,۳۷۲,۰۴۴ ۳.۱۵ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۲,۷۹۱,۱۴۷ ۲.۰۱ % ۱۱۸,۷۷۲,۳۹۹ ۸۵.۷ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۸,۷۴۷ ۵.۹۵ % ۴,۵۷۴,۸۸۹ ۰.۱۵ % ۴,۱۹۶,۹۸۰ ۳.۰۳ % ۴,۳۷۲,۵۰۳ ۳.۱۶ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۲,۷۶۷,۸۲۴ ۲.۰۱ % ۱۱۹,۲۴۸,۹۴۳ ۸۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۷,۱۴۷,۴۶۸ ۵.۱۸ % ۴,۵۳۶,۵۵۶ ۰.۱۵ % ۴,۲۴۱,۴۵۵ ۳.۰۷ % ۴,۳۳۴,۲۱۲ ۳.۱۴ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۲,۷۴۰,۷۸۹ ۱.۹۹ % ۱۱۹,۲۱۱,۹۹۱ ۸۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۶,۶۰۷,۸۱۷ ۴.۸ % ۴,۷۶۱,۴۶۸ ۰.۳۴ % ۴,۲۲۱,۱۱۹ ۳.۰۷ % ۴,۲۹۹,۲۷۶ ۳.۱۳ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۲,۷۸۰,۶۷۵ ۲.۰۱ % ۱۲۰,۵۶۱,۳۰۰ ۸۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۵,۸۵۶,۱۵۵ ۴.۲۵ % ۴,۴۳۵,۹۲۱ ۰.۱۱ % ۴,۲۰۰,۴۷۱ ۳.۰۵ % ۴,۲۸۵,۹۴۶ ۳.۱۱ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۲,۷۴۷,۳۲۵ ۱.۹۸ % ۱۲۰,۴۹۷,۱۷۴ ۸۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۶,۵۷۴,۲۹۹ ۴.۷۵ % ۴,۴۵۷,۹۷۸ ۰.۱۴ % ۴,۲۰۷,۵۳۱ ۳.۰۴ % ۴,۲۶۹,۵۴۷ ۳.۰۸ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۲,۶۸۲,۱۳۷ ۱.۹۷ % ۱۲۰,۴۴۹,۲۱۹ ۸۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۴,۴۹۰,۵۷۱ ۳.۳ % ۴,۳۶۰,۸۶۱ ۰.۱۴ % ۴,۰۹۱,۵۶۵ ۳.۰۱ % ۴,۱۷۰,۲۳۳ ۳.۰۶ %