صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۳,۹۶۷,۳۲۹ ۲.۸ % ۲,۷۴۸,۰۶۸ ۱.۹۴ % ۱۲۰,۷۳۷,۷۱۷ ۸۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۹,۴۶۵,۴۶۸ ۶.۶۸ % ۳۲۱,۹۶۱ ۰.۲۳ % ۴,۳۶۱,۶۲۳ ۳.۰۸ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۳,۹۶۷,۲۳۶ ۲.۸۲ % ۲,۷۵۱,۸۴۰ ۱.۹۵ % ۱۱۹,۰۹۳,۲۱۸ ۸۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۹۱,۷۰۳ ۷.۲۴ % ۳۳۸,۷۷۰ ۰.۲۴ % ۴,۳۷۷,۷۹۲ ۳.۱۱ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۴,۱۹۶,۹۸۰ ۳.۰۳ % ۲,۷۹۱,۱۴۷ ۲.۰۱ % ۱۱۸,۸۴۵,۲۷۲ ۸۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۸,۷۴۷ ۵.۹۵ % ۲۰۳,۵۶۷ ۰.۱۵ % ۴,۳۷۲,۰۷۱ ۳.۱۵ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۴,۱۹۶,۹۸۰ ۳.۰۳ % ۲,۷۹۱,۱۴۷ ۲.۰۱ % ۱۱۸,۸۰۸,۸۱۹ ۸۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۸,۷۴۷ ۵.۹۵ % ۲۰۲,۹۷۶ ۰.۱۵ % ۴,۳۷۲,۰۴۴ ۳.۱۵ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۴,۱۹۶,۹۸۰ ۳.۰۳ % ۲,۷۹۱,۱۴۷ ۲.۰۱ % ۱۱۸,۷۷۲,۳۹۹ ۸۵.۷ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۸,۷۴۷ ۵.۹۵ % ۲۰۲,۳۸۵ ۰.۱۵ % ۴,۳۷۲,۵۰۳ ۳.۱۶ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۴,۲۴۱,۴۵۵ ۳.۰۷ % ۲,۷۶۷,۸۲۴ ۲.۰۱ % ۱۱۹,۲۴۸,۹۴۳ ۸۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۷,۱۴۷,۴۶۸ ۵.۱۸ % ۲۰۲,۳۴۳ ۰.۱۵ % ۴,۳۳۴,۲۱۲ ۳.۱۴ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۴,۲۲۱,۱۱۹ ۳.۰۷ % ۲,۷۴۰,۷۸۹ ۱.۹۹ % ۱۱۹,۲۱۱,۹۹۱ ۸۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۶,۶۰۷,۸۱۷ ۴.۸ % ۴۶۲,۱۹۱ ۰.۳۴ % ۴,۲۹۹,۲۷۶ ۳.۱۳ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۴,۲۰۰,۴۷۱ ۳.۰۵ % ۲,۷۸۰,۶۷۵ ۲.۰۱ % ۱۲۰,۵۶۱,۳۰۰ ۸۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۵,۸۵۶,۱۵۵ ۴.۲۵ % ۱۴۹,۹۷۴ ۰.۱۱ % ۴,۲۸۵,۹۴۶ ۳.۱۱ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۴,۲۰۷,۵۳۱ ۳.۰۴ % ۲,۷۴۷,۳۲۵ ۱.۹۸ % ۱۲۰,۴۹۷,۱۷۴ ۸۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۶,۵۷۴,۲۹۹ ۴.۷۵ % ۱۸۸,۴۳۰ ۰.۱۴ % ۴,۲۶۹,۵۴۷ ۳.۰۸ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۴,۰۹۱,۵۶۵ ۳.۰۱ % ۲,۶۸۲,۱۳۷ ۱.۹۷ % ۱۲۰,۴۴۹,۲۱۹ ۸۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۴,۴۹۰,۵۷۱ ۳.۳ % ۱۹۰,۶۲۸ ۰.۱۴ % ۴,۱۷۰,۲۳۳ ۳.۰۶ %