صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۴,۰۹۱,۵۶۵ ۳.۰۱ % ۲,۶۸۲,۱۳۷ ۱.۹۷ % ۱۲۰,۴۱۲,۴۹۹ ۸۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۴,۴۹۰,۵۷۱ ۳.۳ % ۱۹۰,۰۶۴ ۰.۱۴ % ۴,۱۷۰,۲۱۷ ۳.۰۷ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۴,۰۹۱,۵۶۵ ۳.۰۱ % ۲,۶۸۲,۱۳۷ ۱.۹۷ % ۱۲۱,۱۲۴,۷۴۶ ۸۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۱,۰۲۹ ۲.۷۵ % ۱۸۹,۵۰۱ ۰.۱۴ % ۴,۱۷۰,۱۸۴ ۳.۰۷ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۳,۹۶۹,۸۸۰ ۲.۹۳ % ۲,۶۴۲,۲۴۰ ۱.۹۶ % ۱۲۱,۱۴۴,۳۰۹ ۸۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۲,۲۰۱ ۱.۸۳ % ۹۵۸,۶۴۹ ۰.۷۱ % ۴,۰۸۹,۰۴۳ ۳.۰۲ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۳,۹۱۸,۶۳۹ ۲.۹۱ % ۲,۶۰۸,۵۶۸ ۱.۹۳ % ۱۲۲,۱۴۷,۶۴۳ ۹۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۴,۰۶۷ ۱.۴۲ % ۱۴۷,۵۷۷ ۰.۱۱ % ۴,۰۵۲,۴۶۳ ۳.۰۱ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۳,۹۳۵,۹۹۰ ۲.۹ % ۲,۴۱۴,۰۶۰ ۱.۷۷ % ۱۲۲,۰۸۵,۳۶۱ ۸۹.۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۵,۹۸۸ ۲.۴۹ % ۱۴۸,۴۸۰ ۰.۱۱ % ۳,۹۷۹,۴۰۹ ۲.۹۳ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۳,۹۱۶,۷۶۲ ۲.۸۴ % ۲,۳۱۳,۹۸۹ ۱.۶۸ % ۱۲۲,۰۱۰,۴۸۰ ۸۸.۶ % ۰ ۰ % ۵,۵۲۷,۵۴۷ ۴.۰۱ % ۱۴۷,۹۱۶ ۰.۱۱ % ۳,۷۹۹,۴۲۵ ۲.۷۶ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۳,۸۲۴,۳۹۸ ۲.۷۹ % ۲,۲۶۵,۰۲۵ ۱.۶۶ % ۱۲۱,۹۰۷,۳۷۷ ۸۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۷۳۷ ۳.۶۴ % ۱,۱۴۵,۲۵۳ ۰.۸۴ % ۲,۷۶۵,۷۷۶ ۲.۰۲ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۳,۸۲۴,۳۹۸ ۲.۷۹ % ۲,۲۶۵,۰۲۵ ۱.۶۶ % ۱۲۱,۸۶۹,۸۴۴ ۸۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۷۳۷ ۳.۶۴ % ۱,۱۴۴,۶۹۲ ۰.۸۴ % ۲,۷۶۵,۷۴۸ ۲.۰۲ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۳,۸۲۴,۳۹۸ ۲.۸ % ۲,۲۶۵,۰۲۵ ۱.۶۵ % ۱۲۱,۸۳۲,۳۴۳ ۸۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۷۳۷ ۳.۶۴ % ۱,۱۴۴,۱۳۱ ۰.۸۴ % ۲,۷۶۵,۵۸۱ ۲.۰۲ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۳,۶۴۱,۰۱۰ ۲.۶۴ % ۲,۲۰۶,۶۶۴ ۱.۶۱ % ۱۲۱,۷۵۷,۰۲۴ ۸۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۹,۰۲۳ ۴.۴۶ % ۱,۱۴۶,۸۰۰ ۰.۸۳ % ۲,۷۶۶,۳۰۹ ۲.۰۱ %