صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۲,۶۸۲,۱۳۷ ۱.۹۷ % ۱۲۰,۴۱۲,۴۹۹ ۸۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۴,۴۹۰,۵۷۱ ۳.۳ % ۴,۳۶۰,۲۸۱ ۰.۱۴ % ۴,۰۹۱,۵۶۵ ۳.۰۱ % ۴,۱۷۰,۲۱۷ ۳.۰۷ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۲,۶۸۲,۱۳۷ ۱.۹۷ % ۱۲۱,۱۲۴,۷۴۶ ۸۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۱,۰۲۹ ۲.۷۵ % ۴,۳۵۹,۶۸۵ ۰.۱۴ % ۴,۰۹۱,۵۶۵ ۳.۰۱ % ۴,۱۷۰,۱۸۴ ۳.۰۷ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۲,۶۴۲,۲۴۰ ۱.۹۶ % ۱۲۱,۱۴۴,۳۰۹ ۸۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۲,۲۰۱ ۱.۸۳ % ۵,۰۴۷,۶۹۳ ۰.۷۱ % ۳,۹۶۹,۸۸۰ ۲.۹۳ % ۴,۰۸۹,۰۴۳ ۳.۰۲ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۲,۶۰۸,۵۶۸ ۱.۹۳ % ۱۲۲,۱۴۷,۶۴۳ ۹۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۴,۰۶۷ ۱.۴۲ % ۴,۲۰۰,۰۴۱ ۰.۱۱ % ۳,۹۱۸,۶۳۹ ۲.۹۱ % ۴,۰۵۲,۴۶۳ ۳.۰۱ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۲,۴۱۴,۰۶۰ ۱.۷۷ % ۱۲۲,۰۸۵,۳۶۱ ۸۹.۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۵,۹۸۸ ۲.۴۹ % ۴,۱۲۷,۸۸۹ ۰.۱۱ % ۳,۹۳۵,۹۹۰ ۲.۹ % ۳,۹۷۹,۴۰۹ ۲.۹۳ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۲,۳۱۳,۹۸۹ ۱.۶۸ % ۱۲۲,۰۱۰,۴۸۰ ۸۸.۶ % ۰ ۰ % ۵,۵۲۷,۵۴۷ ۴.۰۱ % ۳,۹۴۷,۳۴۱ ۰.۱۱ % ۳,۹۱۶,۷۶۲ ۲.۸۴ % ۳,۷۹۹,۴۲۵ ۲.۷۶ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۲,۲۶۵,۰۲۵ ۱.۶۶ % ۱۲۱,۹۰۷,۳۷۷ ۸۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۷۳۷ ۳.۶۴ % ۳,۹۱۱,۰۲۹ ۰.۸۴ % ۳,۸۲۴,۳۹۸ ۲.۷۹ % ۲,۷۶۵,۷۷۶ ۲.۰۲ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲,۲۶۵,۰۲۵ ۱.۶۶ % ۱۲۱,۸۶۹,۸۴۴ ۸۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۷۳۷ ۳.۶۴ % ۳,۹۱۰,۴۴۱ ۰.۸۴ % ۳,۸۲۴,۳۹۸ ۲.۷۹ % ۲,۷۶۵,۷۴۸ ۲.۰۲ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲,۲۶۵,۰۲۵ ۱.۶۵ % ۱۲۱,۸۳۲,۳۴۳ ۸۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۷۳۷ ۳.۶۴ % ۳,۹۰۹,۷۱۳ ۰.۸۴ % ۳,۸۲۴,۳۹۸ ۲.۸ % ۲,۷۶۵,۵۸۱ ۲.۰۲ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۲,۲۰۶,۶۶۴ ۱.۶۱ % ۱۲۱,۷۵۷,۰۲۴ ۸۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۶,۱۳۹,۰۲۳ ۴.۴۶ % ۳,۹۱۳,۱۱۰ ۰.۸۳ % ۳,۶۴۱,۰۱۰ ۲.۶۴ % ۲,۷۶۶,۳۰۹ ۲.۰۱ %