صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۲ % ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۹۸۸,۱۲۵ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۰۳,۷۸۴ ۶.۵ % ۱۲۶,۶۸۸ ۰.۰۹ % ۲,۷۶۷,۲۸۴ ۲ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۲ % ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۹۵۰,۴۲۷ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۰۳,۷۸۴ ۶.۵۱ % ۱۲۶,۱۵۱ ۰.۰۹ % ۲,۷۶۷,۲۶۵ ۲ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۲ % ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۹۱۲,۷۶۰ ۸۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۸,۹۸۶,۲۹۴ ۶.۵ % ۱۴۱,۹۴۸ ۰.۱ % ۲,۷۶۷,۲۴۱ ۲ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۲,۷۲۵,۶۵۴ ۱.۹۹ % ۱,۷۵۷,۷۷۰ ۱.۲۹ % ۱۲۱,۸۷۱,۵۹۸ ۸۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۷,۵۷۴,۵۶۳ ۵.۵۴ % ۱۴۱,۳۸۵ ۰.۱ % ۲,۷۴۷,۲۸۲ ۲.۰۱ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۲,۷۲۳,۰۳۴ ۲.۰۱ % ۱,۷۶۹,۵۹۱ ۱.۳ % ۱۲۱,۹۰۵,۴۵۴ ۸۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۱,۹۳۱ ۴.۷۲ % ۱۴۰,۸۲۲ ۰.۱ % ۲,۷۵۵,۰۲۶ ۲.۰۳ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۲,۷۳۴,۱۴۵ ۲.۰۵ % ۱,۷۸۱,۵۹۳ ۱.۳۴ % ۱۲۱,۸۲۷,۱۴۷ ۹۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۰,۵۲۲ ۲.۸۵ % ۱۴۰,۲۶۰ ۰.۱۱ % ۲,۷۷۹,۲۲۴ ۲.۰۹ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲,۶۵۲,۵۰۵ ۱.۹۶ % ۱,۷۴۵,۲۲۱ ۱.۲۹ % ۱۲۱,۸۰۷,۳۴۶ ۸۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۱,۲۱۶ ۴.۷۴ % ۱۳۹,۶۹۹ ۰.۱ % ۲,۷۴۱,۶۳۸ ۲.۰۲ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۲,۵۴۲,۵۷۰ ۱.۹۱ % ۱,۶۳۱,۳۳۸ ۱.۲۲ % ۱۲۱,۷۷۹,۲۷۴ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴,۶۵۸,۱۴۳ ۳.۴۹ % ۱۳۹,۱۲۷ ۰.۱ % ۲,۶۶۲,۹۷۳ ۲ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۲,۵۴۲,۵۷۰ ۱.۹۱ % ۱,۶۳۱,۳۳۸ ۱.۲۲ % ۱۲۱,۷۴۱,۷۱۷ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴,۶۵۸,۱۴۳ ۳.۴۹ % ۱۳۸,۵۵۷ ۰.۱ % ۲,۶۶۲,۹۴۳ ۲ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۲,۵۴۲,۵۷۰ ۱.۹۱ % ۱,۶۳۱,۳۳۸ ۱.۲۲ % ۱۲۱,۷۰۴,۱۹۲ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴,۶۵۸,۱۴۳ ۳.۴۹ % ۱۳۷,۹۸۷ ۰.۱ % ۲,۶۶۲,۹۱۱ ۲ %