صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۹۸۸,۱۲۵ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۰۳,۷۸۴ ۶.۵ % ۲,۸۹۳,۹۷۲ ۰.۰۹ % ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۲ % ۲,۷۶۷,۲۸۴ ۲ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۹۵۰,۴۲۷ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۰۳,۷۸۴ ۶.۵۱ % ۲,۸۹۳,۴۱۷ ۰.۰۹ % ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۲ % ۲,۷۶۷,۲۶۵ ۲ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱,۷۷۱,۸۱۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۹۱۲,۷۶۰ ۸۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۸,۹۸۶,۲۹۴ ۶.۵ % ۲,۹۰۹,۱۹۰ ۰.۱ % ۲,۷۶۲,۴۶۴ ۲ % ۲,۷۶۷,۲۴۱ ۲ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱,۷۵۷,۷۷۰ ۱.۲۹ % ۱۲۱,۸۷۱,۵۹۸ ۸۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۷,۵۷۴,۵۶۳ ۵.۵۴ % ۲,۸۸۸,۶۶۸ ۰.۱ % ۲,۷۲۵,۶۵۴ ۱.۹۹ % ۲,۷۴۷,۲۸۲ ۲.۰۱ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱,۷۶۹,۵۹۱ ۱.۳ % ۱۲۱,۹۰۵,۴۵۴ ۸۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۱,۹۳۱ ۴.۷۲ % ۲,۸۹۵,۸۴۹ ۰.۱ % ۲,۷۲۳,۰۳۴ ۲.۰۱ % ۲,۷۵۵,۰۲۶ ۲.۰۳ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱,۷۸۱,۵۹۳ ۱.۳۴ % ۱۲۱,۸۲۷,۱۴۷ ۹۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۷۹۰,۵۲۲ ۲.۸۵ % ۲,۹۱۹,۴۸۴ ۰.۱۱ % ۲,۷۳۴,۱۴۵ ۲.۰۵ % ۲,۷۷۹,۲۲۴ ۲.۰۹ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱,۷۴۵,۲۲۱ ۱.۲۹ % ۱۲۱,۸۰۷,۳۴۶ ۸۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۶,۴۲۱,۲۱۶ ۴.۷۴ % ۲,۸۸۱,۳۳۷ ۰.۱ % ۲,۶۵۲,۵۰۵ ۱.۹۶ % ۲,۷۴۱,۶۳۸ ۲.۰۲ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱,۶۳۱,۳۳۸ ۱.۲۲ % ۱۲۱,۷۷۹,۲۷۴ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴,۶۵۸,۱۴۳ ۳.۴۹ % ۲,۸۰۲,۱۰۱ ۰.۱ % ۲,۵۴۲,۵۷۰ ۱.۹۱ % ۲,۶۶۲,۹۷۳ ۲ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱,۶۳۱,۳۳۸ ۱.۲۲ % ۱۲۱,۷۴۱,۷۱۷ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴,۶۵۸,۱۴۳ ۳.۴۹ % ۲,۸۰۱,۵۰۰ ۰.۱ % ۲,۵۴۲,۵۷۰ ۱.۹۱ % ۲,۶۶۲,۹۴۳ ۲ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱,۶۳۱,۳۳۸ ۱.۲۲ % ۱۲۱,۷۰۴,۱۹۲ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴,۶۵۸,۱۴۳ ۳.۴۹ % ۲,۸۰۰,۸۹۹ ۰.۱ % ۲,۵۴۲,۵۷۰ ۱.۹۱ % ۲,۶۶۲,۹۱۱ ۲ %